Advokat – klage på advokat

Oppdatert: 22.03.2019 Emner: , ,
Advokat på kontoret

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Alle advokater plikter å følge Regler for god advokatskikk. Dersom du mener advokaten har brutt disse, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Du kan også klage dersom du mener advokaten krever et urimelig høyt salær. Klageordningen er gratis.

Hvem kan klage?

Enhver kan inngi klage på en advokat. Klagen blir imidlertid bare tatt til realitetsbehandling dersom vedkommende klager anses for å ha «rettslig klageinteresse» i saken, jf. behandlingsreglene § 5.

§ 5 Klageadgang

Den som inngir klage må ha rettslig klageinteresse i saken. I motsatt fall blir klagen å avvise, med mindre særlige grunner tilsier behandling.

Hvem som anses for å ha rettslig klageinteresse, beror på en konkret vurdering. Det er ikke et krav om at det foreligger et formelt klientforhold. Normalt er det partene i saken som anses for å ha rettslig klageinteresse. Særlige grunner kan imidlertid åpne for at også andre personer omfattes. Dersom klager ikke anses for å ha «rettslig klageinteresse» i saken blir klagen avvist.

Hva kan man klage på?

  • Advokatens opptreden – at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk.
  • Advokatens salær – at advokaten har beregnet feil eller et for høyt salær.

Hva kan man ikke klage på?

Klagesaker som også bringes inn for domstolene kan ikke behandles av disiplinærutvalget. Dette innebærer at en klagesak kan bli stoppet underveis.

Disiplinærutvalget behandler ikke klagesaker som gjelder eiendomsmegling, hvor advokaten er tilsluttet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingssaker.

Hva må en klage inneholde?

  • Navn og adresse på advokaten det klages på.
  • En kort fremstilling av hva det klages på og tidsangivelse.
  • Dokumenter som belyser saken, for eksempel kopi av oppdragsbekreftelsen.
  • Samtykkeskjema må sendes sammen med klagen.
  • Klagens dokumenter, inkludert vedlegg, må være skriftlige i to eksemplarer.

Hvor skal klagen sendes?

Signert klage med vedlegg sendes per post i to eksemplarer til:

Advokatforeningen
Kristian Augusts gt. 9
0164 Oslo Merk konvolutten «Klage på advokat».

Klagefristen ved klage på advokat

Klagen må sendes Advokatforeningen senest seks måneder etter at du ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen gjelder. Mener du at det foreligger særlige grunner til at du ikke kunne klage innenfor fristen, kan du likevel sende inn en klage etter fristens utløp. Disiplinærutvalget vil da vurdere om klagen likevel bør behandles.

Dersom forholdene du klager over er mer enn tre år gamle, vil klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har for å klage så sent.

Hva oppnår man ved å klage på advokaten?

Dersom du vinner frem med klagen din, kan disiplinærutvalget ilegge advokaten en av følgende sanksjoner: kritikk, irettesettelse eller advarsel. I spesielt alvorlige klagesaker kan i tillegg advokaten bli innrapportert til Advokatforeningens hovedstyre og til de offentlige tilsynsorganene. De mest alvorlige tilfellene kan derfor ende med at advokaten ekskluderes fra Advokatforeningen og/eller mister advokatbevillingen.

Du får ikke erstatning selv om du vinner frem med klagen. Ønsker du erstatning på grunn av feil du mener advokaten din har begått, må erstatningskravet fremmes overfor advokatens forsikringsselskap. For å få vite hvilket forsikringsselskap advokaten er forsikret i, kontakt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet på telefon 22 00 75 00.

I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan disiplinærutvalget bestemme at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret til klienten. Hvis en advokat ikke tilbakebetaler salær i tråd med en slik beslutning fra disiplinærutvalget, kan man henvende deg til Disiplinærnemnden for hjelp til å kreve inn beløpet.

Dersom du vinner frem med din klage kan disiplinærutvalget pålegge advokaten å betale dine saksomkostninger med klagesaken. Saksomkostninger skal settes til et rimelig beløp. Krav om dekning av saksomkostninger må fremsettes i klagen.

Mulighet for å anke ved klage på advokat

Både den innklagede advokat og klager kan påklage en beslutning fra Advokatforeningens disiplinærutvalg til Disiplinærnemnden for advokater. Ankefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt klager ble kjent med beslutningen.

Ved spørsmål og ytterligere informasjon tilknyttet klageordningen, ta gjerne kontakt på telefon 48 16 34 41 mellom klokken 12.00 og 15.00 på hverdager.

Del denne artikkelen: