Vag nabolov skaper konflikter med naboen

Vag nabolov skaper konflikter med naboen

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Naboer , Nabokrangel

Lovverket gir få konkrete svar på hva naboer må tåle av hverandre. Fordi loven er generell, avgjøres hver enkelt sak etter en konkret vurdering.

Innhold

  1. Nabokonflikter - skade eller ulempe
  2. Kan kreve erstatning i nabokonflikter
  3. Mekling i nabokonflikter

Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven). Spørsmål om gjerder reguleres av en egen lov, lov om grannegjerde. Advokater får ofte spørsmål om hvordan grannelova skal forstås, hva man må finne seg i fra naboen sin og når man for eksempel kan kreve at trær hugges eller gjerder flyttes. Fordi loven ikke gir detaljerte regler, kan det være vanskelig å gi konkrete råd om hva du kan tillate deg på din egen eiendom, og hva du må tåle av naboene dine.

De aller fleste hjemforsikringer dekker kostnader til advokat hvis du havner i en tvist med naboen. Det er vanlig at forsikringen dekker både rettssak og andre tvisteløsninger, for eksempel advokatmekling.

Les mer:
Dine forsikringer 
Advokatmekling

Nabokonflikter - skade eller ulempe

Den viktigste bestemmelsen i grannelova ligger i § 2, som gir generelle retningslinjer for hva som er tillatt. Ingen har lov til å utsette sine naboer for noe som er til urimelig eller unødig skade, ulempe eller fare. Det store problemet i nabokonflikter er å avgjøre hva som er en urimelig skade eller ulempe. Hva som er "urimelig", er et spørsmål om skjønn. I en slik vurdering vil det blant annet bli lagt vekt på forholdene slik de var da du flyttet inn i området. Om noe er "urimelig" har med andre ord også sammenheng med hva du må kunne forvente ut fra lokale forhold. Tilsynelatende like saker kan dermed få ulikt utfall i rettsapparatet.

Kan kreve erstatning i nabokonflikter

Hvis du har vært utsatt for unødig eller urimelig skade eller ulempe, utover det du normalt må tåle i et naboforhold, kan du ha krav på erstatning eller oppretting av skaden. Det kan for eksempel bety at naboen må reparere eller redusere en skade på eiendommen din, stanse en aktivitet som plager deg eller gi deg erstatning for et økonomisk tap. Husk at det alltid er viktig å kunne dokumentere de tapene du har hatt.

Generelt er det enklest å få erstatning hvis eiendommen din har fått synlige skader. Hvis du for eksempel har fått sprekker eller setningsskader i boligen din på grunn av naboens sprengningsarbeider, er det normalt ikke spesielt vanskelig å få erstatning. Hvis en utbygging på nabotomten har redusert utsikten eller tatt kveldsolen fra din eiendom, er det adskillig vanskeligere å få erstatning.

Du er beskyttet av grannelova uansett om du eier eller leier en bolig, og du trenger ikke bo vegg i vegg for å kalles nabo.

Eiendommer som grenser til hverandre, er klart naboeiendommer, men også eiendommer som ligger lengre fra hverandre kan betraktes som naboeiendommer. Grannelova beskytter ikke bare eiere av eiendommer. Også panthavere kommer inn under loven.

Mekling i nabokonflikter

En del nabokonflikter havner i retten hvert år, og en del løses i minnelighet. Mange konflikter blir også liggende uløste, blant annet fordi de ikke er store nok til å forsvare utgiftene til en rettssak. For å unngå at uløste konflikter forsurer et naboforhold, kan mekling være en god løsning. Husk også at mekling i mange tilfeller kan være et raskere og dermed rimeligere alternativ enn rettssak.

Det er flere modeller for mekling. En modell er å benytte en advokat som mekler mellom naboer som ikke kommer til enighet.

En annen vei å gå er konfliktrådene; en gratis meklertjeneste som har som formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individer og samfunnet. Det er 22 konfliktråd over hele landet, med meklere i hver kommune.

Relaterte artikler

Prøv mekling i nabokonflikter

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Naboer , Nabokrangel , Mekling ved advokat

Mekling er en anerkjent og ofte effektiv metode for løsning av nabokonflikter og andre konflikter.

Les mer om mekling i nabokonflikter

Strenge krav ved utkastelse

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Naboer , Nabokrangel , Nabovarsel , Støy

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Les mer om krav til utkastelse

Uenighet om trær, gjerder og veirett i nabokonflikter

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Naboer , Veirett , Gjerde , Nabokrangel , Tomtegrense , Trær

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer om uenighet i nabokonflikter

Hogst av trær hos naboen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Naboer , Trær

Hans og Anne gikk til rettssak og krevde erstatning etter at hyttenaboen Erik hadde hugget 12 trær på deres eiendom. Etter to runder i retten ble Erik dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning.

Les mer om hogst av trær hos naboen

Kompromiss om gjerde i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Naboer , Gjerde , Støy

Eva eier en stor strandeiendom i et populært utfartsområde. Hun ble plaget av bråket fra alle som brukte stranden, og satt opp et gjerde. Kommunen krevde gjerdet fjernet, og truet med bøter. Saken endte med at Eva flyttet gjerdet, og kommunen satte opp skilt som forbød telting på Evas strandtomt.

Les mer om gjerde i strandsonen

Treff i Finn advokat

Totalt 821 advokater innen Naboer.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet