Uenighet om årsaker til yrkessykdom

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Erstatning

Du må oppfylle en lang rekke kriterier for å få godkjent en sykdom som yrkessykdom. Sykdommen kan oppstå lenge etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det blir ofte tvister om hvorvidt en sykdom skyldes skadelig påvirkning på arbeidsplassen.

Innhold

  1. Kriterier for yrkessykdom
  2. Vanlige konflikter ved yrkessykdom
  3. Yrkessykdom - senskader er vanlig
  4. Lovpålagt yrkesskadeerstatning ved yrkessykdom

Yrkessykdom er en sykdom som skyldes at du har vært utsatt for langvarig, skadelig påvirkning på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. Yrkesskader er fysiske skader som skyldes en ulykke eller et uhell på arbeidsplassen.

Kriterier for yrkessykdom

Listen over kriterier som må være oppfylt for å du skal få aksept for at en sykdom er en yrkessykdom, er lang. De viktigste kriteriene er følgende:

  • Sykdomsbildet må stemme med de symptomene og plagene som erfaringsmessig kan oppstå som følge av den påvirkningen arbeidet har utsatt deg for. Et eksempel på dette er hørselstap etter en eksplosjon.
  • Du må dokumentere at du har vært utsatt for påvirkningen i så lang tid og at den har vært så sterk, at det er sannsynlig at den har forårsaket sykdommen.
  • Symptomene må ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og det må ikke være mer sannsynlig at annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Trygdemyndighetene har utarbeidet en egen liste over sykdommer som er godkjent som yrkessykdommer. Slike sykdommer omtales gjerne som listesykdommer. Listen brukes i trygdekontorets egen vurdering av om en sykdom eller lidelse er en yrkessykdom, og forsikringsselskapene skal normalt legge denne listen til grunn for sine vurderinger. I visse tilfeller godkjennes også andre sykdommer eller lidelser.

Vanlige konflikter ved yrkessykdom

Ved yrkessykdom oppstår det ikke sjelden diskusjoner om den skadelige påvirkningen har vært så sterk eller så langvarig at det er rimelig å regne med at den er årsaken til en gitt sykdom. Medisinske vurderinger er viktige bevis i slike diskusjoner, og de kan variere fra spesialist til spesialist.

Yrkessykdom - senskader er vanlig

Det er ikke uvanlig at det går mange år fra den skadelige påvirkningen skjedde til de første symptomene viser seg. Et eksempel på senskader er at arbeidstakere utvikler lungekreft 20-30 år etter at de har vært utsatt for kreftfremkallende midler. Du kan ha krav på erstatning selv om den skadelige påvirkningen skjedde i et tidligere arbeidsforhold.

Lovpålagt yrkesskadeerstatning ved yrkessykdom

Både yrkesskader og yrkessykdom dekkes av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen alle arbeidsgivere er pålagt å tegne. Hvis arbeidsgiveren likevel ikke har tegnet forsikring, kan du rette kravet mot Yrkesskadeforeningen, som er en sammenslutning av de forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring.

Relaterte artikler

Voldsofre kan få erstatning fra staten

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Voldsoffererstatning , Erstatning

Lov om voldsofferstatning gir den som har vært utsatt for vold, rett til erstatning. Erstatningen utbetales av staten, som igjen krever inn pengene fra den som er dømt for vold. Ordningen betyr at voldsofre slipper å forholde seg til gjerningsmannen.

Les mer om voldsoffererstatning

Mange tvister om nakkeslengskader

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Personskader

Det er vanskelig å stille en sikker diagnose ved nakkeslengskader, og det oppstår ofte tvister etter slike skader. Uenigheten kan gjelde både om ulykken var årsaken til skaden, og hvilke behandlingsutgifter forsikringen skal dekke.

Les mer om tvister rund nakkeslengskader

Kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Erstatning , Skadeoppgjør

Nyere rettspraksis viser at det skal mye til før forsikringsselskapet kan redusere eller avslå erstatning fordi forsikringstakeren har vært uaktsom. Det er flere grader av uaktsomhet, og vurderingen vil som regel være basert på skjønn.

Les mer om reduksjon av erstatning

Uenighet om erstatning etter personskader

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Uførepensjon , Uføretrygd , Yrkesskadeerstatning

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer om erstatning etter personskade

Vanskelige forsikringsoppgjør etter brann

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Skjønnsmessig vurdering , Erstatning , Skadeoppgjør

Etter en brann vil det noen ganger oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og forsikringstakeren. Uenigheten kan gjelde årsaken til brannen, omfanget av skadene og i hvilken grad forsikringstakeren har ansvar for brannen.

Les mer om forsikringsoppgjør etter brann

Pass på meldefristen ved forsikringskrav

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Opplysningsplikt , Erstatning

Forsikringsavtaleloven sier at du mister retten til erstatning hvis du er for sent ute med å melde ditt krav til forsikringsselskapet. Det er en del konflikter om meldefrister, og du bør ikke automatisk godta en påstand om at kravet er meldt inn for sent.

Les mer om meldefrist ved forsikringskrav

Treff i Finn advokat

Totalt 624 advokater innen Personskader.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet