Regler for tvangsbehandling

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Helse , Klage på behandling , Tvangsbehandling , Tvungen psykisk helsevern

Ved alvorlige sinnslidelser kan det bli gjennomført tvangsbehandling. Både pasienten selv og pårørende har mulighet til å klage. Mange pasienter får ikke den individuelle planen de har krav på.

Innhold

  1. Tvangsbehandling - klage til kontrollkommisjonen
  2. Tvangsbehandling - klage til fylkesmannen
  3. Rettigheter ved tvangsbehandling

Tvungent psykisk helsevern kan brukes overfor personer med alvorlige sinnslidelser. Vilkårene er at det er nødvendig for å hindre at sinnslidelsen reduserer eller ødelegger pasientens muligheter for vesentlig bedring eller helbredelse, eller for å hindre vesentlig forverring. Det kan også gjennomføres tvungent psykisk helsevern hvis pasienten utgjør en fare for eget eller andres liv og helse.

Ifølge psykisk helsevernloven kan tvungent psykisk helsevern bare igangsettes etter at frivillig psykisk helsevern er prøvd uten å ha ført frem, eller når det av ulike grunner er formålsløst å prøve frivillig behandling.  

Tvangsbehandling - klage til kontrollkommisjonen

Pasienter som kommer inn under tvungent psykisk helsevern og som mener behandlingen er urimelig eller uriktig, kan klage til kontrollkommisjonen for den institusjonen som behandler dem.

Kontrollkommisjonene er spesielle forvaltningsorganer med to hovedoppgaver:

  • Overprøve avgjørelser om innleggelse og utskrivning
  • Kontrollere forhold av betydning for de sykes velferd

Medlemmene av en kontrollkommisjon oppnevnes av fylkesmannen.

Alle vedtak som gjelder etablering, opphør eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, kan påklages. Både pasienten og pasientens nærmeste pårørende kan klage. Klagen kan fremsettes muntlig eller skriftlig overfor kontrollkommisjonen, eller overfor helsepersonell ved den aktuelle institusjonen. Helsepersonellet vil da formidle klagen videre til kontrollkommisjonen.

Pasienter kan klage på vedtak om overføring fra en institusjon til en annen. I alle slike saker har klageren krav på fri rettshjelp, dvs. gratis bistand fra advokat. Du velger selv hvilken advokat du vil bruke. Hvis du ønsker det, hjelper kontrollkommisjonen deg med å finne en advokat.  

Hvis pasienten blir utsatt for tvangstiltak under gjennomføringen av psykisk helsevern, for eksempel beltelegging eller skjerming, kan tiltakene klages inn for kontrollkommisjonen. Skjerming betyr at pasienten holdes adskilt fra andre pasienter og personalet i en periode. Ved slike klager har du ikke krav på fri rettshjelp.

Hvis du har klaget og ikke fått medhold av kontrollkommisjonen, kan du gå videre og bringe vedtaket inn for domstolene. I slike saker har du krav på fri rettshjelp.  

Tvangsbehandling - klage til fylkesmannen

Pasienter som er under tvungent psykisk helsevern, kan bli tvangsbehandlet med legemidler. Slike tvangsbehandlingsvedtak kan påklages til fylkesmannen av pasienten selv eller av pasientens nærmeste.

Rettigheter ved tvangsbehandling

Pasientrettighetsloven gjelder også for pasienter innen psykisk helsevern. Du har blant annet samme rett til medvirkning og informasjon som fysisk syke pasienter. Du har også rett til nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg, med enkelte unntak. Noen pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, har imidlertid ikke rett til fritt sykehusvalg.
Les mer: Vet for lite om pasientrettigheter

Pasienter innen psykisk helsevern har krav på en individuell plan. Den skal være helhetlig og samordnet, og gi en oversikt over hjelpe- og behandlingstiltakene du trenger og hvem som er ansvarlig for hva. Kommunene og helseforetakene er pålagt å utarbeide planene.

Erfaringen viser at mange ikke får den individuelle planen de har krav på. Hvis du ikke har fått en individuell plan, kan du klage til fylkesmannen i fylket ditt.

Relaterte artikler

Hvem kommer først i helsekøen?

Oppdatert 04.03.2015 Emner: Helse , Rettighetspasient , Behandling i utlandet , Klage på behandling

Helsevesenet prioriterer pasienter. Først i køen kommer pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Deretter følger pasienter som har krav på nødvendig helsehjelp. Disse rettighetspasientene har krav på helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist.

Les mer om helsehjelp og helsekø

Vet for lite om pasientrettigheter

Oppdatert 26.01.2015 Emner: Helse , Pasientskadeerstatning , Pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven gir deg betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning. Mange vet for lite om rettighetene sine, og det har vist seg at en del av rettighetene er vanskelige å gjennomføre i praksis.

Les mer om pasientrettigheter

Stadig flere pasienter søker pasientskadeerstatning

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Personskader , Pasientskadeerstatning , Pasientrettigheter , Klage på behandling , Pasientskade

Stadig flere norske pasienter søker erstatning etter behandling i norsk offentlig helsevesen. Pasienter som får erstatning, kan havne i diskusjon om erstatningsbeløpet.

Les mer om pasientskadeerstatning

Advokatenes råd ved personskader

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Personskader , Sykemelding , Voldsoffererstatning , Pasientskadeerstatning , Klage på behandling , Pasientskade

Advokater med erfaring fra saker som gjelder personskader, har en rekke råd til den som blir skadet. Rådene er blant annet å sikre bevis på ulykkesstedet, oppsøke lege snarest mulig og være raskt ute med å melde skaden til forsikringsselskapet.

Les mer om advokatens råd ved personskader

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet