Mange klager ved misbruk av kredittkort

Mange klager ved misbruk av kredittkort

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Økonomi , Misbruk av bankkort/kredittkort

De fleste klager på banker og andre finansinstitusjoner gjelder misbruk av kredittkort eller bankkort. Problemet ved kortmisbruk er at det kan være vanskelig å bevise at kortet ditt ble misbrukt. Hvis du ikke når frem med en klage til banken eller kortselskapet, kan du kontakte Finansklagenemnda.

Innhold

  1. Grov uaktsomhet ved misbruk av kredittkort 
  2. Klage til Finansklagenemnda

Det er viktig at du følger med på kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Du bør klage skriftlig, og det er viktig at du klager så raskt som mulig, eller "uten ugrunnet opphold", som det står i loven. Det samme gjelder ved tap av kort.

Grov uaktsomhet ved misbruk av kredittkort 

Hvis du har opptrådt grovt uaktsomt, må du selv dekke 8000 kroner av det beløpet du har tapt. Hva som regnes som "grovt uaktsomt", avgjøres på bakgrunn av en totalvurdering av hver enkelt sak. Hvis du for eksempel har lagt fra deg kredittkortet i en brun bar i utlandet, eller oppbevart koden sammen med kortet, regnes dette som grovt uaktsomt. Hvis det viser seg at du har opptrådt forsettlig, for eksempel hvis du er klar over at noen misbruker kortet ditt og du likevel ikke griper inn, får du ikke dekket tapet.  

Klage til Finansklagenemnda

Hvis banken av ulike grunner ikke er villig til å dekke tapet ditt, kan du klage til Finansklagenemnda. Denne nemnden er opprettet av finansinstitusjoner og forbrukerorganisasjoner. Nemndens avgjørelser er kun rådgivende. Hvis en uttalelse fra nemnden går mot banken/finansinstitusjonen og denne ikke vil ta uttalelsen til følge, må den gi melding til Finansklagenemnda innen tre uker. Saker som har vært behandlet i Finansklagenemnda, kan bringes inn for de ordinære domstoler.

Du finner advokater med kompetanse på økonomi og kredittkort på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet