Oppsigelse skyldes økte krav til ansattes prestasjoner

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Jobb , Oppsigelse , Avskjed

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Slike oppsigelsessaker er kompliserte. Retten stiller strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Innhold

  1. Oppsigelse - krav til arbeidsgivere
  2. Oppsigelse - en sjanse til?

Rettspraksis viser at arbeidstakere må prestere markert dårligere enn det arbeidsgiveren med rimelighet kan forvente, før manglende prestasjoner blir godtatt som oppsigelsesgrunn. Det er arbeidsgiveren som må bevise at prestasjonen ligger utenfor et normalt prestasjonsnivå.   Prestasjonssvikten må som hovedregel ha vist seg over tid, og må ha vedvart til tross for rimelig veiledning og opplæring fra arbeidsgiveren. Arbeidstakeren bør dessuten ha fått klare tilbakemeldinger og rimelig mulighet til å forbedre seg.  

Oppsigelse - krav til arbeidsgivere

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere skal tilrettelegge for de ansattes faglige og personlige utvikling. Arbeidsgivere kan dermed ikke uten videre si opp ansatte med den begrunnelse at de ikke er faglig oppdatert. Arbeidsgiveren har et betydelig ansvar for å gi nødvendig opplæring. Det betyr at arbeidsgiveren for eksempel skal sørge for at ansatte mestrer nye systemer og rutiner.

Arbeidsgiveren skal også vurdere om det kan være såkalte "unnskyldelige forhold" som er grunnen til at en arbeidstakeren ikke presterer. Et eksempel på slike forhold er at arbeidstakeren har personlige eller familiære problemer, for eksempel i forbindelse med separasjon eller alvorlig sykdom i familien.  

Oppsigelse - en sjanse til?

Hvis det viser seg at arbeidstakerens manglende prestasjoner er situasjonsbetinget, og ikke et mønster eller en varig tendens, kan arbeidsgiveren være forpliktet til å gi den ansatte en sjanse til. Når dårlige prestasjoner er resultatet av en spesiell situasjon, vil en oppsigelse ofte bli regnet som usaklig. I oppsigelsessaker har arbeidsgiveren plikt til å vurdere den enkeltes situasjon. For eksempel må arbeidsgiveren vise større toleranse for prestasjonssvikt hos en eldre arbeidstaker med lang fartstid, enn for tilsvarende svikt hos yngre arbeidstakere.   Hvis svikten i arbeidstakerens prestasjoner skyldes rusmisbruk, er det viktig å være klar over at mange bedrifter har inngått en såkalt AKAN-avtale. En AKAN-avtale forplikter arbeidsgiveren til å følge opp arbeidstakere med rusproblemer. Hvis bedriften har en slik avtale, kan arbeidsgiveren ikke uten videre si opp en ansatt som presterer dårlig på grunn av rusmisbruk.   Oppsigelse på grunn av sviktende prestasjoner eller andre forhold på arbeidstakers side, gir arbeidstakeren rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstakeren kan om nødvendig bringe saken inn for retten.  

Les mer: Tøft arbeidsliv skaper tvister

Relaterte artikler

Strenge krav ved nedbemanning

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Jobb , Oppsigelse , Avskjed , Oppsigelsestid , Nedbemanning , Midlertidig ansettelse , Permisjon , Permittering

En bedrift som skal nedbemanne, må følge strenge krav til fremgangsmåten. Arbeidstakerne og de tillitsvalgte har krav på informasjon og medinnflytelse. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte, gjelder egne regler med sterkere rettigheter for de tillitsvalgte.

Les mer om krav til nedbemanning

Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Oppdatert 21.08.2014 Emner: Jobb , Oppsigelse , Oppsigelsestid , Nedbemanning

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer om krav ved nedbemanning og oppsigelser

Mange brudd på reglene for oppsigelse

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Jobb , Oppsigelse , Oppsigelsestid

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse. Det er mange eksempler på at arbeidsgivere ikke følger de formelle kravene. Advokater med erfaring i arbeidsrett trekker frem tre eksempler på vanlige feil fra arbeidsgiveres side.

Les mer om reglene for oppsigelse

Retten til å varsle om forhold på jobben

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Jobb , Varsling

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten dersom fremgangsmåten ved varslingen er forsvarlig.

Les mer om varsling om forhold på jobben

Mobbing kan gi rett til erstatning

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Jobb , Sykemelding , Mobbing , Arbeidsmiljø , Rasisme

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer om mobbing på arbeidsplassen

Treff i Finn advokat

Totalt 1044 advokater innen Jobb.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet