Oppsigelse skyldes økte krav til prestasjoner

Oppsigelse skyldes økte krav til prestasjoner

Oppdatert 21.08.2015 Emner: Jobb , Oppsigelse , Avskjed

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Slike oppsigelsessaker er kompliserte. Retten stiller strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Innhold

  1. Krav til arbeidsgivere ved oppsigelse
  2. En sjanse til?

Rettspraksis viser at arbeidstakere må prestere markert dårligere enn det arbeidsgiveren med rimelighet kan forvente, før manglende prestasjoner blir godtatt som oppsigelsesgrunn. Det er arbeidsgiveren som må bevise at prestasjonen ligger utenfor et normalt prestasjonsnivå.   Prestasjonssvikten må som hovedregel ha vist seg over tid, og må ha vedvart til tross for rimelig veiledning og opplæring fra arbeidsgiveren. Arbeidstakeren bør dessuten ha fått klare tilbakemeldinger og rimelig mulighet til å forbedre seg.  

Krav til arbeidsgivere ved oppsigelse

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere skal tilrettelegge for de ansattes faglige og personlige utvikling. Arbeidsgivere kan dermed ikke uten videre si opp ansatte med den begrunnelse at de ikke er faglig oppdatert. Arbeidsgiveren har et betydelig ansvar for å gi nødvendig opplæring. Det betyr at arbeidsgiveren for eksempel skal sørge for at ansatte mestrer nye systemer og rutiner.

Arbeidsgiveren skal også vurdere om det kan være såkalte "unnskyldelige forhold" som er grunnen til at en arbeidstakeren ikke presterer. Et eksempel på slike forhold er at arbeidstakeren har personlige eller familiære problemer, for eksempel i forbindelse med separasjon eller alvorlig sykdom i familien.  

En sjanse til?

Hvis det viser seg at arbeidstakerens manglende prestasjoner er situasjonsbetinget, og ikke et mønster eller en varig tendens, kan arbeidsgiveren være forpliktet til å gi den ansatte en sjanse til. Når dårlige prestasjoner er resultatet av en spesiell situasjon, vil en oppsigelse ofte bli regnet som usaklig. I oppsigelsessaker har arbeidsgiveren plikt til å vurdere den enkeltes situasjon. For eksempel må arbeidsgiveren vise større toleranse for prestasjonssvikt hos en eldre arbeidstaker med lang fartstid, enn for tilsvarende svikt hos yngre arbeidstakere.   Hvis svikten i arbeidstakerens prestasjoner skyldes rusmisbruk, er det viktig å være klar over at mange bedrifter har inngått en såkalt AKAN-avtale. En AKAN-avtale forplikter arbeidsgiveren til å følge opp arbeidstakere med rusproblemer. Hvis bedriften har en slik avtale, kan arbeidsgiveren ikke uten videre si opp en ansatt som presterer dårlig på grunn av rusmisbruk.   Oppsigelse på grunn av sviktende prestasjoner eller andre forhold på arbeidstakers side, gir arbeidstakeren rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstakeren kan om nødvendig bringe saken inn for retten.  

Les mer: Tøft arbeidsliv skaper tvister

Du finner advokater med kompetanse på arbeidsrett på "Finn advokat".

Treff i Finn advokat

Totalt 1013 advokater innen Jobb.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet