Vil flytte til Norge for å få pensjon

Publisert: 05.06.2018

Jeg er norsk statsborger siden fødsel, men har aldri bodd i Norge. Jeg har lest at det kreves 3 års medlemskap i folketrygden for å kunne søke om alderspensjon. Jeg ser to muligheter:

1. Frivillig medlemskap av folketrygden (bare pensjonskapitlene) med bosted i utlandet (Spania).

2. Formelt “Flytte hjem” - opprette en adresse i Norge - i et par år, selv om jeg fremdeles lever i Spania.

Da inntekten min er nesten null (jeg lever kostnadsfritt), hvor mye må jeg betale i skatt og til folketrygden?

Svar:

Jeg kan gi deg et kort og et langt svar på dette spørsmålet. Det korte svaret er nei.

Det lange svaret starter med at

(1) hvis du flytter hjem til Norge med minimal inntekt, så vil du bare bli pålagt å betale minimal eller ingen skatt eller folketrygdavgift.

(2) Blir du i Spania, men sier du at du flytter hjem for å få høyere trygdeytelser enn du har krav på, risikerer du ubetinget fengsel.

(3) Det reglene sier om tre års botid, er at de som har mindre enn det, får ingenting. Full pensjon krever imidlertid hele 40 års botid, og det gjelder også full minstepensjon. Ved kortere botid avkortes det forholdsmessig. (Og siden du har minimal inntekt, så er minstepensjon uansett det meste du kan håpe på).

(4) Reglene om frivillig medlemskap er restriktive (se nedenfor).

(5) Frivillig medlemskap gir heller ikke pensjonsrettigheter.

Fra Folketrygdloven:
En person som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er pliktig medlem i trygden etter bestemmelsene i dette kapitlet, har etter søknad rett til å bli medlem dersom han eller hun
a) er arbeidstaker​1 i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge,
b) studerer ved universitet eller høgskole i utlandet,
c) har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet, eller
d) mottar pensjon i utlandet etter denne loven og har minst 30 års medlemskap i trygden etter fylte 16 år. Pensjonisten må ha minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknaden om opptak. Tidsrom mellom 1. januar 1937 og 1. januar 1967 regnes med dersom vedkommende da ville ha fylt vilkårene for medlemskap.

Også andre personer enn de som går inn under første ledd, kan tas opp som medlemmer når særlige grunner gjør det rimelig.
Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har vært medlem i trygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og at han eller hun har nær tilknytning til det norske samfunnet.

Ektefelle​2 og barn som forsørges av og oppholder seg i utlandet sammen med en person som er medlem i trygden etter første eller andre ledd, kan etter søknad bli medlemmer i trygden med samme trygdedekning som forsørgeren. For ektefellen​2 må vilkårene i tredje ledd være oppfylt.
Frivillig medlemskap gjelder tidligst fra det tidspunkt da Arbeids- og velferdsetaten​3 mottok søknaden. Vedkommende kan likevel tas opp som medlem fra et tidligere tidspunkt dersom de øvrige vilkårene for rett til en ytelse fra folketrygden ennå ikke er oppfylt, og det anses rimelig.

Del denne artikkelen: