Utbygger krever utbedring av privat vei

Publisert: 11.02.2020

Ang rettigheter i privat vei: Vi bor i en liten privat vei. En nabo har solgt til en utbygger som vil bygge 6 hus der det nå er 1. De krever veien utbedret, men den er i god stand per i dag, med asfalt og varmekabler. Veilaget/naboene ønsker ikke utbyggingen pga bl.a. økningen i bruk og trafikk. Utbygger ønsker også trolig veien utbedret pga anleggsmaskiner. Har en utbygger lov å kreve utbedring av felles privat vei? Kan de pålegge alle brukerne kostnadene for dette samt ta av andres eiendom?

Svar:

I utgangspunktet anbefales det at man stifter et veglag. Der vil man ha regler om dette. Veglova sier bla.følgende i § 54:
Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand. Det blir med dette ikkje gjort endring i rettar som måtte vere vunne, eller i føresegner som elles måtte vere gitt for vedlikehaldet av vegen. Plikta kan oppfyllast med yting av materiale eller arbeid eller med betaling av pengar.

Det som i første ledd er fastsatt om vedlikehaldet av vegen, skal på same vilkår gjelde også for utbetring av privat veg.

Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei krevje at desse spørsmåla skal avgjerast av jordskifteretten.

Og i § 55 bla. følgende:

Dei som har plikter etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag. Veglaget skal møtast ein gong i året eller når det er turvande. Det tek fleirtalsavgjerd i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: