Styret mener oppgangen har ansvar for å vurdere dyrehold

Publisert: 14.05.2018

Jeg har bare ett spørsmål angående ett problem som min samboer og jeg har støtt på. Vi har nemlig søkt om hund med godt grunnlag fra min fastlege. Borettslaget har forbud mot dyrehold, og det må søkes skriftlig til styret hvor det kan gjøres unntak ved spesielle tilfeller. Det står ingen ting om at oppgangen må samtykke i reglene. Men nå mener styret at det er opp til oppgangen å bestemme om det skal innvilges eller ikke. Stemmer det ettersom at det ikke er spesifisert i husordensreglene?

Svar:

Avgjørelsen om å tillate dyrehold er hjemlet i borettslagslovslovens § 5-11 fjerde ledd jfr her

(4) Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen.

Om lovens vilkår er oppfylt, det vil si om det er «gode grunner» for at beboeren skal ha dyr og for det andre, at dyret ikke er til til «ulempe» for andre beboere, så har beboeren rett til å ha dyr boende hos seg.

Det er dette forholdet som styret i borettslaget plikter å ta. Etter mitt skjønn kan de ikke delegere fra seg denne myndigheten etter loven ved å overlate spørsmålet til "oppgangen". Styret kan naturligvis innhente "oppgangen" sitt syn på saken og vurdere denne opp i mot deres behov, men å totalt overlate beslutningen til "oppgangen" blir direkte feil etter min mening. Det er styret som plikter å ta stilling til denne saken. For det tilfelle at "oppgangen" sier nei til hundehold til tross for at beboeren har rett til å ha hund med henvisningen til lovens § 5-11 fjerde ledd, så risikerer borettslaget som sådan at borettslaget blir saksøkte helt unødvendig på grunn av denne "oppgangens" synspunkt på saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: