Spørsmål om boplikt på eiendom

Publisert: 09.05.2017

Jeg arvet for 10 år siden et hus i en kommune med boplikt. Pga arv var eiendommen unntatt fra boplikten. Vi har siden hatt huset som ferieeiendom. Hvis vi nå velger å selge eiendommen, kan vi da selge den uten boplikt, eller vil det da bli innført boplikt på eiendommen igjen?

Svar:

Det følger av konsesjonsloven § 7 at en kommune i forskrifts form kan gi en utvidet konsesjonsplikt for boligeiendommer. Bakgrunnen for denne forskriftsadgangen er å unngå tilfeller hvor helårsboliger blir kjøpt opp og deretter anvendt som rene feriesteder. Mange kommuner benytter seg derfor av denne forskriftsmuligheten, og da særlig av hensyn til bosetningen i kommunen. Så vidt jeg kan vurdere, så er dette også tilfellet i deres sak.

Dersom eiendommen ligger i en kommune med utvidet konsesjonsplikt som angitt ovenfor, så vil det i utgangspunktet være boplikt for ny erverver. Etter konsesjonsloven er det nemlig konsesjonsfrihet dersom eiendommen skal brukes som helårsbolig i eiertiden, enten av erverver selv eller ved at tredjepersoner bor på eiendommen. I dette vil det i realiteten ligge et krav om boplikt. Det understrekes likevel at boplikten ikke er personlig og at den kan oppfylles ved utleie. For det tilfellet at ny eier ikke har til hensikt å oppfylle boplikten, så må vedkommende søke om ordinær konsesjon for å få kommunal tillatelse til å erverve eiendommen. Det vil da være opp til kommunen selv å vurdere hvorvidt konsesjon skal gis.

I tilfeller som dette kan det være hensiktsmessig at salget blir administrert av en eiendomsmegler eller advokat. På denne måten har dere en sikkerhet for at eventuelle erververe får all den informasjon som er nødvendig når det gjelder spørsmål om boplikt og konsesjon.

Del denne artikkelen: