Skiltet med «privat» ved naustrekke

Publisert: 28.02.2018

Vi har naust i en naustrekke. Området er sentrumsnært (by) og i nærheten av friluftsområde. Det er ikke satt opp stengsler rundt naustene, og det er med hensikt tilrettelagt for at personer lett kan bevege seg i strandsonen foran naustene og bak/mellom naustene. På naustveggen er det montert skilt med tekst PRIVAT. I tillegg er tilgang til (godkjent) flytebrygge avstengt med tau og skilt med tekst PRIVAT. Skiltene sier ikke noe om begrensning i ferdsel e.l. Er dette tillatt?

Svar:

Når det gjelder skiltet som er plassert på veggen til naustet, er det nokså klart at det vil være tillatt. Det vil være dere som eiere av naustet som bestemmer hvem som har adgang. Og skiltet vil heller ikke innebære noen begrensning i alminnelig ferdsel i området rundt naustet.

Avstengningen til flytebryggen kan imidlertid i teorien være noe mer komplisert. Det er bestemmelsen i friluftsloven § 13 som regulerer muligheten for å begrense ferdselen i eller i nærheten av friluftsområder ved bruk av stengsel. Bestemmelsen i friluftsloven § 13 fastslår nemlig at en eier i utgangspunktet ikke kan vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting ved bruk av stengsel. Dette gjelder likevel med mindre bruk av stengsel vil tjene eierens berettigete interesser og heller ikke vil være til utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av ferdselsretten. Det er vanskelig å gi et konkret svar på hvorvidt det vil være tillatt å sette opp det aktuelle skiltet på flytebryggen i dette konkrete tilfellet. Problemstillingen vil uansett være langt mer komplisert sammenlignet med skiltet som er plassert på selve naustet.

Det kan også nevnes at rettspraksis har gått langt i tillate bruk av f. eks private flytebrygger til bading og midlertidig rasting. Den sentrale dommen på dette området er avgjørelsen inntatt i Rt. 2007 s. 102 (Villa Yxney). I denne dommen aksepterte Høyesterett at en privat holme på 10 dekar kunne benyttes til landsetting av båt, rasting og bading. Dommen er derfor et illustrerende eksempel på at ferdselsretten står nokså sterkt innenfor tingsrettens område.

Del denne artikkelen: