Skatt når man bor i USA

Publisert: 27.08.2019

Jobber i mitt eget (norske) aksjeselskap, og vurderer å flytte til USA. Har tenkt å videreføre driften i dette selskapet fra USA. Har også en leilighet i Norge som jeg leier ut, og vil fortsette å leie ut mens jeg er der. Skatter jeg -NO? Får jeg fradrag for rentekostnader på leiligheten når jeg ikke har lønnsinntekt, bare inntekt fra leiligheten? Når det kommer til lønna mi, bør jeg opprette et foretak i USA som jeg fakturerer AS-et mitt fra for å ha det ryddig ift. avlønning og skatt der?

Svar:

Utgangspunktet er at bare er permanent flytting (at du tar fast opphold) til utlandet som endrer skattemessig bosted. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at skattemessig opphold i Norge skal opphøre. Du må kunne bevise (godtgjøre) at vilkårene er oppfylt.

Vilkårene er:
1) at du har tatt fast opphold i utlandet
2) at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret
3) at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge

Leiligheten som du eier vil nok medføre at ditt du fremdeles vil regnes som skattemessig bosatt i Norge.

Dersom du likevel skulle oppfylle vilkårene, så skjer virkningen av flyttingen først etter utløpet av det tredje inntektsåret etter flyttingen (hvis du har bodd i Norge i 10 år eller mer). Vilkårene ovenfor må være oppfylt i hele denne perioden. Merk at du ikke kan oppholde deg mer enn 61 dager årlig i Norge. Beregningen av hva som regnes som dager i Norge kan være komplisert, og du må eventuelt kunne bevise ditt opphold.

Det er egne regler for rentefradrag, og disse vil også bero på om du skatter til Norge.

Merk av varig opphør av skattemessig bosted vil utløse skatt på gevinst av aksjene, som om de ble realisert. Du må altså skatte av eventuell verdistigning på aksjene.

Det er inngått skatteavtale mellom Norge og USA. Denne har en rekke bestemmelser, blant annet om at formue og inntekt ikke skal skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.

Dersom du opprettholder stilling og inntekt fra norsk selskap i Norge kan dette ha konsekvenser som det er for omfattende å beskrive her. Jeg kan ikke gi konkrete råd om skattetilpasning for din situasjon.

Avhengig av aktuelle verdier på aksjer, inntekt, formue og gjeld, vil jeg anbefale deg å søke bistand hos Skatteetaten eller hos advokat eller revisor med særlig kunnskap om forholdet mellom Norge og USA når det gjelder skattemessige forhold.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: