Selge bolig uten å ha bodd i den i 12 mnd

Publisert: 20.06.2019

Jeg har arvet en bolig for et par år siden som ikke er kommet over på mitt navn ennu, og jeg tenker å selge siden jeg måtte flytte til en annen by for å studere. Om jeg bare flytter min folkeregistrerte adresse til boligen i 12 mnd, kan jeg selge skattefritt da?

Svar:

Salg av eiendom er i utgangspunktet skattepliktig. Unntak fra dette finnes imidlertid i skatteloven § 9-3. Etter bestemmelsens andre ledd stilles det to krav for at en bolig skal kunne selges skattefritt:

For det første er det etter bokstav a et krav at du må ha eid eiendommen i mer enn ett år før salget skjer. Du vil regnes som eier fra det tidspunktet eiendommen ble ervervet, altså fra det tidspunktet du ble eier av eiendommen.

For det andre er det etter bokstav b første punktum et krav om at eiendommen må være brukt som egen bolig i minst ett år (12 måneder) i løpet av de siste to årene (24 måneder) før salget skjer. Det gjelder da et krav om at du faktisk bor i boligen, registrering av folkeregistrert adresse er ikke tilstrekkelig. Noen typer brukshindringer godskrives som botid, eksempelvis der eier ikke kan bo i boligen grunnet sykeopphold, må flytte grunnet arbeid eller studier, m.m.

Er du i tvil om du oppfyller vilkårene kan du be om en rådgivende eller bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten.

Del denne artikkelen: