Rett til refusjon til arrangementet avlyses pga korona?

Publisert: 13.03.2020
Emneord: ,

Norsk Kennel Klubb velger å avlyse utstilling pga av coronavirus. Har vi da krav på 100 % tilbakebetalt avgiften vi har betalt for å delta, eller kan de holde tilbake påmeldingsavgiften?

Svar:

I disse tider er det en rekke planlagte arrangementer som blir avlyst. Mange av disse arrangementene er forhåndsbestilt (påmeldt) og forhåndsbetalt.

Når arrangementene blir avlyst oppstår det en rekke spørsmål. Et spørsmål er om forhåndsbetalingen skal refunderes.

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes og at ytelse skal tilsvare ytelse. Når arrangementet avlyses, så uteblir arrangørens ytelse. I vanlige situasjoner skal forhåndsbetalingen da betales tilbake. Unntak herfra er dersom det er gjort særlig avtale som regulerer avlysning og plikten til tilbakebetalingen. Slike avtaler inngås ofte, og det er gjerne angitt hvilke avlysningsgrunner som kvalifiserer til at arrangøren likevel kan beholde forskuddsbetalingen. Mange avtaler har denne typen vilkår inntatt med liten skrift eller bortgjemt i vilkårene. Dette er en praksis som kritiseres av forbrukermyndighetene. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke er gyldige.

Med referanse til dagens situasjon som preges av Corona-viruset, så er det nærliggende å tenke i retning av begrepet Force majeure. Begrepet stammer fra romerretten, altså jussen som ble praktisert i Romerriket.

Begrepet «Force majeure» kan fort og upresist oversettes til «stor/sterk kraft». På engelsk omtales det ofte som «Force of God». Begrepet beskriver situasjoner som er ekstraordinære, gjerne uventete, vanskelig eller umulig å avverge, og også svært utfordrende å overvinne følgene av. Eksempler på slike situasjoner kan være krig og opprør, ekstreme værforhold, handels- og reiserestriksjoner, hyperinflasjon mv. Sykdom og smitterisiko kan kvalifisere avhengig av omfang. Det er lite tvilsomt at en pandemi kvalifiserer, mens det vil bero på omstendighetene om en epidemi kvalifiserer.

Begrepet er først og fremst relevant når det gjelder svikt i oppfyllelsen av avtaler. Dersom det foreligger en kvalifiserende situasjon - Force majeure - så kan den parten som opplever hindringen bli fritatt for sin oppfyllelse. Det samme gjelder i forhold til eventuelt erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av avtalen. Force majeure trenger ikke å være avtalt som fritaksgrunn. Foreligger det en situasjon som kvalifiserer innenfor begrepet, så kan den parten som opplever hindringen påberope seg fritaksgrunnen.

Den som vil påberope seg Force majeure som fritaksgrunn må varsle om dette innen rimelig tid. Fritaksgrunnen gjelder så lenge hindringen, eventuelt virkningen av hindringen, varer ved.
I kjøpsloven er det flere bestemmelser som er basert på reglene omkring Force majeure. Lovteksten er gjerne slik formulert, når utgangspunktet er at selger har ansvar; «Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at … skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av». Det er altså flere vilkår som må være oppfylt samtidig for at ansvarsfrihet skal kunne oppstå.

Det er vanskelig å si hvordan dagens situasjon vil bli bedømt i forhold til om det foreligger en situasjon som kvalifiserer til Force majeure. En rekke avtaleforhold vil på kort og middels sikt forbli upåvirket av situasjonen. Andre avtaleforhold, særlig innenfor reiseliv, arrangementer, undervisning osv, blir i særlig grad påvirket og må avlyses, innstilles eller utsettes.

Situasjonen i dag kan bli bedømt på mange ulike måter. Utbruddet av sykdom er begrenset. Smitterisikoen i seg selv vil kanskje ikke bli bedømt som kvalifiserende som Force Majeure, men kombinasjonen med myndighetenes tiltak og tiltak iverksatt av næringsliv, organisasjoner og foreninger kan medføre at det innenfor en rekke avtaleforhold blir konstatert at det foreligger en hindring som kvalifiserer til fritak fra plikten til oppfyllelse.

En annen side av saken er ikke rettslig, men samfunnsmessig viktig. Det er flere som tar til orde for å ikke fremsette krav om tilbakebetaling ved avlyste arrangementer. Dette er verdifulle tanker når det settes i perspektiv. Arrangører som tvinges til avlysning vil i de fleste tilfeller hatt store kostnader ved forberedelse og tilrettelegging. Innbetalte forskudd går til dekning av disse kostnadene. Fortjenesten er i mange tilfeller marginal. Dersom innbetalte forskudd refunderes, så vil mange arrangører få store økonomiske problemer. For noen vil dette resultere i konkurs. Måtehold i refusjonskrav kan slik sett berge arrangøren, men ikke minst så kan det være en betingelse for at arrangement kan arrangeres på nytt neste gang.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: