Prisavslag på bolig kjøpt ved tvangssalg

Publisert: 24.04.2018

Kjøpt leilighet på tvanssalg. I salgsoppgaven sto det om badet. Normal standard. Det viser seg at det er fuktskader med mugg m.m. Hvordan går vi frem for å prisavslag eller evt. heve kjøpet?

Svar:

Fremgangsmåten for å fremme krav om prisavslag er regulert av bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 (2). Etter denne bestemmelsen følger det at krav om erstatning eller prisavslag må gjøres gjeldende ved søksmål. Søksmålet skal reises for den tingrett som har behandlet tvangssalget eller for den domstol som saken hører under etter tvisteloven. Det er samtidig viktig å presisere at det ikke vil være mulig å kreve heving ved tvangssalg. Dette følger også av § 11-39 (2).

På generelt grunnlag kan det også nevnes at muligheten for å kreve misligholdsbeføyelser er noe lavere ved tvangssalg enn ved ordinære eiendomsoverdragelser. Dette skyldes først og fremst hensynet til kreditorene som skal få dekning gjennom tvangssalget. Dette prinsippet kommer til særlig utrykk i bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-24 (1) 1. pkt. Etter denne bestemmelsen fremgår det at salgsoppgaven skal inneholde informasjon om at kjøper kun har begrenset adgang til å påberope seg mangler.

Del denne artikkelen: