Oppsigelse av tidsbestemt leiekontrakt

Publisert: 08.05.2018

Jeg har tidsbestemt kontrakt der det ikke står noe om oppsigelsestid eller utførelse av det i kontrakt. Har jeg rett til å si opp avtalen? Og i så fall, med hvilken frist? Jeg leier et rom med deling av kjøkken slik at jeg også lurer på om det er definert som "enkelt beboelsesrom", da det er noe annen oppsigelsestid på det. Kan man ha spesielle grunner for at man må flytte før tiden, og har man retten på sin side til å flytte før av den grunn?

Svar:

Det er relativt vanlig at det ikke står noe om oppsigelsestid i tidsbestemte leiekontrakter. Dette skyldes at slike kontrakter helt enkelt varer frem til kontraktens utløp uten at noen av partene trenger å si den opp. Dette følger også av bestemmelsen i husleieloven § 9-2 (1) 1. pkt. Dette betyr samtidig at du i utgangspunktet ikke har rett til å si opp avtalen. Det samme vil nok også gjelde tilgangen til kjøkkenet. Det vil neppe være en særskilt adgang til å si opp denne delen av kontrakten med mindre det foreligger hjemmel for det.

Det finnes imidlertid enkelte unntak fra dette utgangspunktet. Selv om du har inngått en tidsbestemt avtale med utleier, vil slike kontrakter kunne sies opp på ordinær måte i leietiden dersom dette er avtalt eller utleier har unnlatt å opplyse skriftlig at avtalen er uoppsigelig i leietiden. Det kan følgelig være hensiktsmessig at du undersøker hvorvidt noen av disse unntakene kan være aktuelle i dette tilfellet.

Det vil også være en mulighet for å flytte før utløpet av leiekontrakten dersom vilkårene for heving foreligger. Som leietaker har du nemlig rett til å bryte eller heve kontrakten dersom det foreligger mangler ved leieobjektet som medfører vesentlig mislighold. Dette følger av bestemmelsen i husleieloven § 2-12 (1). Hvorvidt vesentlighetskravet er oppfylt, må vurderes konkret og objektiv i den enkelte sak. Det avgjørende punktet vil ofte være om det er rimelig at leietaker sier seg fri fra leieavtalen. Samtidig innebærer vesentlighetskravet at avviket ikke kan være helt ubetydelig. Det må foreligge et markert avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse.

Del denne artikkelen: