Øke utleiepris pga strømutgifter

Publisert: 24.10.2019

Kjøpte nettopp leilighet med utleiehybel. De som bor i hybel ble enige om at vi skal skrive ny kontrakt. Jeg har lyst å øke prisen fra 5500 til 5700 kr pga høye strømutgifter. Har jeg lov til dette?

Svar:

I utgangspunktet skal man betale den leie som eventuelt er fastsatt i avtalen jfr. her husleielovens

"§ 3-1. Leien
Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan likevel avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen, jf. § 3-4. Det samme gjelder utleierens utgifter til vann og avløp når disse utgiftene skal betales etter målt forbruk."

Slik denne bestemmelsen er utformet så er det en ufravikelig regel at man skal følge det som er avtalt dog med et forbehold om at leie kan justeres i forhold til å få til en forholdsmessighet mellom brukerne av eiendommen i forhold til bruk av "elektrisitet og brensel".

Jeg vil på den annen side formode at man allerede har tatt stilling til hva en forholdsmessig leie skal utgjøre inkludert "elektrisitet og brensel" når man har satt leien til 5500. Men om man i den allerede foreliggende avtale har noe tall på at leien har en forutsetning om at et eventuelt forbruk av "elektrisitet og brensel" utgjør et bestemt forbruk som langt overstiges så er det spørsmål om dette kan utgjøre et grunnlag for å justere husleien. Dette må bero en tolkning av avtalen. Jeg vil dog igjen formode at leien er satt til en bestemt husleie uavhengig av hvor mye forbruk leietaker har. Men igjen om strømforbruket er langt over det man normalt kan forvente så kan dette være et mulig antatt forbehold som partene hadde ved inngåelsen av avtalen som man kan anvende til å øke leien slik dere skisserer. Generelt vil jeg si at jeg tror utleier kan ha problemer med en slik husleieøkning med et slikt resonnement da risikoen for at strømutgiftene ved en slik ordning må normalt falle på utleier.

I så tilfelle er man nok kun henvist til å få husleien økt i forhold til de generelle bestemmelser om dette i henhold til kap 4 i husleieloven om indeksregulering og tilpasning til gjengs leie.

Jeg vil også her minne om lovens
"§ 3-4. Betaling for elektrisitet og brensel mv.
Er det avtalt at leieren skal bidra særskilt til utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet eller brensel i eiendommen, kan leieren kreve at utleieren hvert år legger fram regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av disse på eiendommens husrom. Det samme gjelder hvis leieren skal bidra særskilt til utleierens utgifter ved forbruk av vann og avløp i eiendommen.

I eiendom med felles anlegg for levering av varme eller varmt vann kan et flertall på to tredjedeler av leierne kreve at det blir installert apparat for måling av den enkeltes forbruk. Det samme flertall av leierne kan kreve at det blir installert apparat for måling av den enkeltes forbruk av vann og avløp. Utleieren kan i så fall over et tidsrom på ett år utlikne omkostningene ved slike installasjoner på samtlige leiere i eiendommen.

I forhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 regnes krav som nevnt i første og annet ledd som leie."

Jeg er imidlertid usikker på om denne bestemmelsen får anvendelse i deres tilfelle.

Jeg vil råde dere til å be om en justering av leien basert på det synspunkt som dere forfekter for å videre se på dette blir godtatt eller ikke av leietaker. Det er tross alt en marginal endring av leien som kan være saklig begrunnet men jeg usikker på om endringen kan forankres i eksisterende avtale og lovverk ut i fra den begrensede informasjon jeg har i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: