Mangler ved hus kjøpt for to år siden

Publisert: 03.05.2019

Kjøpte hus for 2 år siden. Har prøvd å få hjelp av forsikringsselskapet vårt, men opplever utsettelser og å ikke bli tatt seriøst.

Da huset ble kjøpt sto det i prospektet at det var parkering på egen tomt. Dette var ikke tilfellet. Vi måtte ta opp nytt lån på 200 000 kr for å fikse skikkelig parkering. Det sto også i prospektet at det var ny kledning i 2016, dette er heller ikke riktig. Det selger har gjort er å legge ny kledning rett på etanittplater fra byggeår.

Svar:

Når du skriver i spørsmålet "prøvd å få hjelp av forsikringsselskapet våres" så vil jeg anta at dette egentlig er selgers forsikringsselskap du refererer til og at dette er et eierskifteforsikringsselskap. I så fall kan du i de aller fleste tilfelle legge til grunn at mangelskravet vil bli avvist. Dette er gjerne et standpunkt som selskapet gjerne innehar som et utgangspunkt, før de blir tvunget til noe annet.

Om du refererer til deres eget forsikringsselskap som dekker "villa og/eller innbo" så vil det, så vidt jeg vet, ikke foreligge
en ansvarsforsikring som dekker slike tap/utlegg.

Videre så vil jeg ikke utelukke at du refererer til deres "kjøpsforsikring" som i realiteten ikke dekker ansvar for selger i henhold til loven, men gir dere til en viss grad juridisk bistand til å eventuelt forfølge et slikt krav. Man kan i så fall også oppleve å ikke "bli hørt" og anbefalt at man dropper saken.

Jeg vil ut i fra det du beskriver råde dere til å engasjere en frittstående advokat med kompetanse innen avhendinssaker til å vurdere saken deres. Ved en dokumenterbar tvist så vil denne bistanden kunne dekkes av deres forsikringsselskap.

Min vurdering av saken må naturligvis begrenses til slik saken er presentert. Dere har fått opplyst at det er parkering på egen tomt men at dette ikke var tilfelle og at man måtte betale 200 000 for å få en "skikkelig parkering". Jeg vil sterkt gå ut i fra at man befarte eiendommen før kjøpet og i så tilfelle kunne man observere kvalitetene ved "parkering på egen tomt". Om man i ettertid opplever at kvalitetene ved parkeringen var for dårlig og at man måtte betale 200 000 for å få en "skikkelig parkering" så mener jeg dette er et forhold man ikke kan reklamere på da dette må vanligvis utgjøre forhold som var lett synlige ved befaring i forkant av kjøpet, slik at dette ikke kan utgjøre forhold man kan reklamere på i etterkant jfr her avhendingslovens § 3-10.

Dette utelukker naturligvis ikke at man kan reklamere på forhold som man ikke hadde mulighet til å befare da disse eksempelvis var skjult, eventuelt at det var gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger fra selger (megler) som i ettertid viser seg å ikke være riktige, eller at eiendommen i alle tilfelle var i vesentlig dårligere stand enn det man kunne forvente jfr. her avhendingslovens §§ 3-7, 3-8 og 3-9.

Når det gjelder punktet om "ny kledning" vil jeg i motsetning til det ovenfor gi dere medhold i at dette forholdet kan utgjøre reklamasjonsberettiget punkt. Når det oppgis at noe er skiftet ut/vedlikeholdt som ny kledning må man som utgangspunkt kunne legge til grunn at arbeidet er utført i henhold til god faglig byggeskikk i henhold til "vanlige rutiner for slikt arbeid. Jeg vil formode at å legge kledning utenfor gamle plater ikke er i henhold til vanlig byggeskikk. Spørsmålet her er vel heller om selger har utført dette på egenhånd og så i så fall om dette er et forhold som burde vært opplyst om. Om dere aksepterer at selger har utført dette, det vil si at dette er enten opplyst, eller at det ikke er opplyst, men forholdet etter omstendighetene er slik at dette trengte man heller ikke opplyse om, så står man i en risiko for å måtte akseptere at noen oppgraderinger/vedlikehold ikke er utført komplett i henhold til vanlig byggeskikk om hovedmotivet for selve oppussingen er oppfylt ved arbeidet. Det vil si at kledningen fungerer i så måte i henhold til den tiltenkte funksjon, men at det er forhold ved utførelsen som ikke er helt heldige. Dette bør man få avklart nærmere.

Men jeg tenker at dette er et forhold som man ikke trenger å akseptere. Reklamasjon er berettiget. Lykke til.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: