Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Svar:

Formkravene til en oppsigelse av et husleieforhold er regulert av bestemmelsen i husleieloven § 9-7. Etter bestemmelsens annet ledd fremgår det for det første at oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal videre også opplyse om at leietaker kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leietakeren ikke protesterer innen fristen på en måned, vil leietakeren tape sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven.

Husleieloven oppstiller med andre ord ingen spesifikke krav til at oppsigelsen også skal dateres. Dateringen av en oppsigelse vil først og fremst ha betydning for beregning av oppsigelsestiden. I den anledning har det i juridisk teori også vært drøftet hvorvidt det kan innfortolkes et fjerde formkrav ved at oppsigelsesfristens lengde også må fremgå av oppsigelsen. For at dette skal være mulig, må også oppsigelsen være datert. Inntil videre vil imidlertid lovens ordlyd være gjeldende.

Oppsigelser som ikke oppfyller formkravene vil automatisk bli ugyldige. Dette følger av bestemmelsen i § 9-7 (2) 1. pkt. I dette tilfellet bør dere imidlertid protestere skriftlig på normal måte innen fristen på en måned etter mottakelse.

Del denne artikkelen: