Kreve odelsløsning når man er myndig

Publisert: 22.10.2018

Dette gjelder en gård med odel som er til salgs. Jeg vet at den som eier gården nå og et barn som er over 18 år har fraskrevet seg odelen, men der er et barn til som er 16 år. Hvis jeg kjøper gården, kan da hun som nå er 16 år komme og ta gården på odel når hun er blitt 18 år?

Svar:

Det vil hun sannsynligvis ikke kunne gjøre. Når du som ny eier har fått tinglyst skjøte på eiendommen, så er det nemlig slik at eventuelle odelsberettigede har seks måneder på å ta ut stevning om odelsløsning. Dette betyr igjen at jentas verge(r) vil være ansvarlig for å kreve odelsløsning innen fristen på seks måneder. Dersom dette ikke blir gjort, vil ikke jenta kunne kreve odelsløsning når hun blir myndig. Dette følger av bestemmelsene i odelsloven § 40 og § 41.

Det er i tillegg viktig å gjøre oppmerksom på at jentas verge(r) heller ikke har eksklusiv kompetanse til å avgjøre om hun skal kreve odelsløsning innen fristen på seks måneder eller ikke. Det følger nemlig av bestemmelsen i vergemålsloven § 39 (1) litra a at også Fylkesmannen må samtykke til dette.

Del denne artikkelen: