Klage på verning av område

Publisert: 13.03.2018

Min 90-årige mor har en boligeiendom som nå regnes som verneverdig av, og er med i en kulturminneplan som snart skal behandles og vedtas. Vi og andre berørte naboer sender nå inn merknader der vi motsetter oss verning. Vi frykter jo redusert salgbarhet og verditap. Det verneverdige er kledningen (aluminumsplater) som ikke lenger produseres. Huset er altså ikke mulig å verne slik det er tenkt fra kommunens side. Spørsmål: Har vi noen sak juridisk sett hvis verning vedtas?

Svar:

Dersom verning blir vedtatt, vil dere i utgangspunktet ha rett til å klage på vedtaket. En slik klageprosess vil som kjent enten innebære at vedtaket blir stadfestet, omgjort eller kjent ugyldig. For det tilfellet at vedtaket blir stadfestet, vil det videre være et spørsmål om dere har erstatningsrettslig vern for redusert salgbarhet og verditap som vedtaket medfører. Dette er et nokså komplisert juridisk spørsmål som har blitt vurdert av både Høyesterett og EMD.

I den anledning er likevel den klare hovedregelen at bygningsfredning ikke medfører rett til erstatning. Høyesterett har i avgjørelsen som er inntatt i Rt. 2004 s. 1092, fastslått at det ikke er tilstrekkelig at det foreligger et vesentlig inngrep for at det skal være aktuelt med erstatning ved rådighetsinnskrenkninger. Det kreves i tillegg at inngrepet er av en slik karakter at det ut fra en helhetsvurdering vil være sterkt urimelig om inngrepet skal tåles. Dette standpunktet har i ettertid blitt noe nyansert med bakgrunn i oppdatert praksis fra EMD. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor enkeltindivider blir særlig hardt rammet. Utgangspunktet er imidlertid fortsatt slik at det skal svært mye til før et lovlig og gyldig vedtak medfører rett til erstatning.

På denne bakgrunn er det noe vanskelig å vurdere hvorvidt dere har en juridisk god sak eller ikke i dette konkrete tilfellet. Fra et rettslig ståsted er det imidlertid ikke tvilsomt at det skal mye til for at din mor vil ha erstatningsrettslig vern dersom vernevedtaket blir stadfestet i tråd med forslaget som er inngitt.

Del denne artikkelen: