Klage på hus bygget i 2009

Publisert: 29.04.2019

Vårt hus ble oppført av utbygger i 2008/2009. Vi flyttet inn i mai 2009. Vår veranda faller nå sammen og vår nye snekker finner ut at forskrifter til isolasjon og grunnarbeid overhodet ikke er oppfylt. I verste fall kunne deler av veggen ha bitt revet med. Tiårsfristen for overtagelse er utløpt. Er et noe vi kan gjøres i forhold til kommune og utbygger?

Svar:

Det er 2 regelsett man må være oppmerksomme på når det gjelder forfølgelse av krav som springer ut i fra kontrakt ved kjøp av nybygg. Det er både plikt til å reklamere innen rimelig tid og senest innen den absolutte frist på 5 år, samt de alminnelige foreldelsesreglene.

I forhold til reklamasjonsreglene i bustadoppføringslova § 30 så er den absolutte fristen på 5 år utgått i dette tilfelle.

Men reklamasjonsreglene i loven har unntak for dette:

"om entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles"

I et slikt tilfelle kan ikke entreprenøren påberope seg at man har oversittet reklamasjonsreglene. Om mangelen er tilstrekkelig grov i forhold til utførelse så kan det hende at dere kan påberope dere denne regelen.

Men i tillegg har man reglene om foreldelse. Det kan virke som at dere er innforstått med en 10 års regel. Men denne 10 års regelen er slik at den alminnelige foreldelsesfrist ikke kan utvides med mer enn 10 år til sammen. Det betyr i realiteten at den absolutte foreldelsesfrist vil være 13 år jfr her.

Lovkommentar:
"Av hensyn til skyldneren er det trukket en absolutt grense for tilleggsfrist etter § 10 nr. 1 og § 10 nr. 2. Dette innebærer at krav som foreldes etter den alminnelige fristen i § 2 vil være foreldet etter 13 år selv om det foreligger uvitenhet eller uovervinnelig hindring, med mindre andre tilleggsfrister får anvendelse."

Ut i fra det ovennevnte vil jeg ikke utelukke at dere fortsatt kan gjøre gjeldende et krav mot utbygger.

I alle tilfelle vil jeg klargjøre at selv om et krav er fremsatt for sent i henhold til reklamasjonsreglene og kravet er foreldet, er dette rettslige forhold som den andre part kan eventuelt påberope seg for ansvarsfrihet. Man kan ikke utelukke at en entreprenør selv om kravet er fremsatt for sent eller er foreldet, allikevel kan akseptere å utbedre mangelen blant annet med hensyn til mangelens grovhet.

Merk det kan være andre som kravet også kan rettes til som underentreprenør, eventuelt andre aktører i selve byggesaken, og dette er ikke vurdert her av meg.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: