Kan Statens innkrevningssentral ta fra engangsstønad?

Publisert: 13.03.2020

Jeg har et gjenstående krav fra min tidligere utdanning fra Lånekassen . Dette kravet er jeg ikke stand til å betale nå da jeg er hjemmeværende og har ingen inntekter. Dette kravet har blitt oppsagt fra Lånekassen og overført til statens innkrevningssentral da det har gått lang tid nå siden jeg avsluttet min tidligere utdanning. Jeg har nå blitt gravid og lurer på om statens innkrevingssentralen kan ta trekk i engangsstønaden jeg vil få med hensyn til fødsel.

Svar:

Engangsstønad er en ytelse fra NAV som etter søknad kan bli utbetalt til mor etter fødsel. Engangsstønad er et alternativ til foreldrepenger dersom mor ikke har hatt inntekt som gir rett til foreldrepenger. I noen tilfeller kan engangsstønad utbetales til far eller medmor. Fra 1. januar 2020 var satsen kr. 84 720,- per barn.

Dekningsloven har regler om hvilke eiendeler og inntekter som kan beslaglegges til fordel for en kreditor. Utgangspunktet er at alt en skyldner eier og mottar kan tas til dekning av gjeld, men det er viktige og store unntak.

I forhold til spørsmålet, som konkret gjelder engangsstønad, så er det ingen publiserte avgjørelser fra domstolene som gir veiledning. Justisdepartementet sin lovavdeling ga en uttalelse tilbake i 2001 som vurderte adgangen til trekk i barnetrygd og i kontantstøtte. Konklusjonen var at det ikke kunne nedlegges trekk i barnetrygd, mens det kunne nedlegges trekk i kontantstøtte. Jeg har ikke sett avgjørelser som refererer til denne uttalelsen. Innenfor området er det nok en betydelig praksis fra namsmenn og tingretter som ikke er alment tilgjengelig. Som utgangspunkt vil jeg legge til grunn at engangsstønad betraktes på samme måte som kontantstønad, altså at den ikke er beslagsfri.

Selv om ytelsen per definisjon ikke er beslagsfri, så innebærer ikke det nødvendigvis at det kan tas beslag i ytelsen. Det er klare regler for hvor mye en skyldner skal sitte igjen med til dekning av kostnader til livsopphold og bolig. Utfra vilkårene for rett til engangsstønad, så vil det i mange, og kanskje i de fleste, tilfeller være utelukket å kunne gjennomføre trekk i stønaden.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: