Kan bartendere drikke alkohol på jobb?

Publisert: 24.02.2020
Emneord:

Jeg jobber som bartender, og jeg og barsjefen prøver å finne noen lover om det å drikke på jobben. Så det jeg lurer på er, finnes det noen lover om det? Har vi som bartendere lov å drikke alkohol mens vi er på jobb? Da snakker vi selvfølgelig om hvis det ikke står spesifikt i kontrakten at vi ikke kan, og vi har tillatelse fra sjefen.

Svar:

Ettere alkohollovens §4-7, skal utøvelse av en skjenkebevilling skje på en forsvarlig måte. Og det er neppe forsvarlig å være påvirket under utøvelse av skjenkebevillingen. En har flere plikter både etter loven og forskrifter og retningslinjer, bl.a. å påse alderskrav og sørge for at ingen blir overstadig beruset. Nedsatt dømmekraft som følge av alkoholpåvirkning er ikke forenlig med dette. Brudd på al§4-7 medfører 8 prikker etter alkoholforskriften.

Fra lovforarbeidene:
Alkoholloven inneholder ikke noe forbud mot at ansatte ved skjenkesteder drikker alkoholholdig drikk eller er påvirket av rusmidler i arbeidstiden, men i de fleste tilfeller vil et slikt forhold være i strid med forsvarlighetskravet i § 4-7. Spørsmålet må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kommunen kan sette vilkår om at skjenkestedets ansatte ikke kan konsumere alkohol og/eller være påvirket av rusmidler i arbeidstiden, jf. § 4-3. Konsum av eller påvirkning av rusmidler i arbeidstiden kan også tenkes å komme i strid med andre bestemmelser eller den enkeltes arbeidsavtale, eller det kan anses å være en underliggende forutsetning for arbeidsforholdet.

Så sjekk også med kommunen før dere tar sjansen på å være påvirket på jobb.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: