Kan advokat dekke salær med penger fra klientkonto?

Publisert: 25.04.2019

Kan en advokat der forsikringselskapet ikkje vil dekke advokatutgifter avregne penger som er utbetalt av forsikringselskapet til en klientkonto som salær? Er snakk om yrkesskadesak.

Svar:

Innestående midler på klientkonto tilhører klienten. Advokaten kan ikke disponere over disse midlene uten samtykke fra klienten. Dette er utgangspunktet. Når det gjelder opparbeidet salær foreskriver advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd følgende:

"...Uttak fra klientbankkonto kan bare foretas for beløp som utbetales til klienten eller for klientens regning og for advokatens tilgodehavende hos vedkommende klient hvor det er adgang til motregning etter de alminnelige regler om motregning. Dersom et innskudd på en klientbankkonto må anses for å være øremerket for et bestemt formål, eller av betaleren er positivt forutsatt videreført til klienten uavkortet, må motregning som hovedregel være avskåret. Dersom beløpet gjelder advokatens salær, skal klienten senest samtidig tilstiles salærregningen eller tilsvarende melding om avregning. Beløp som tas ut fra en klientbankkonto, skal ikke overstige vedkommende klients innestående midler på klientbankkontoen.."

Dette innebærer at en advokat normalt må ha rett til å motregne forfalte krav på honorar og utlegg i vedkommende klients innskudd på klientkonto når ikke annet er bestemt i lov eller forskrift, eller avtalt eller forutsatt.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: