Fri rettshjelp hvis man tjener mer enn grensen

Publisert: 14.08.2019

Er det mulighet for å søke fri rettshjelp selv om en inntekt overskrider den sats som er satt? Jeg har en god inntekt, men høy gjeld og ingen eid bolig? Vært gjennom en skilsmisse hvor skifteavtale ble signert, noe jeg mener jeg ble presset til. Avtalen er svært urimelig og jeg ønsker å se på muligheten for å eventuelt lempe denne eller gjøre den ugyldig.

Svar:

Det er mulig å søke om dispensjon fra inntekts- og formuesgrensene ved en søknad om fri rettshjelp. Det skal imidlertid mye til å få innvilget slik dispensasjon. Det vil bli foretatt en konkret vurdering av advokatutgiftene og sakens omfang sett opp mot din inntekt/formue. Høy gjeld vil i praksis tillegges svært liten vekt.

Når det gjelder inntektsoverskridelser over kr. 20 000,- vil det bare helt unntaksvis være anledning til å dispensere fra de økonomiske vilkårene. Det forutsettes da at det vil bli eller faktisk har vært gitt omfattende juridisk bistand, dvs. minimum 30 timer. Det kreves i slike tilfeller at det gis en grundig redegjørelse som sannsynliggjør en slik tidsbruk.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: