Fordele bolig ved skilsmisse

Publisert: 02.11.2018

Min første selveide bolig ble solgt og i lag med samboeren kjøpte vi større hvor jeg bidro med egenkapital. I mellomtiden giftet vi oss, solgte boligen og kjøpte hus. Huset står tinglyst kun på meg, mens lånet står på begge. Nedbetaling har vært fra en felles konto der begge overfører månedlig. Ved et samlivsbrudd, er jeg eier av huset eller er det 50/50? Har egenkapital (300 000) fra første boligsalg. Noen innvirkning ved en evt. fordeling?

Svar:

På generelt grunnlag er det ganske mange som blander begrepene sameie og felleseie, men rettslig sett er dette to forskjellige ting. Sameie innebærer at to eller flere personer eier en gjenstand sammen. Felleseie betyr derimot at ektefellers samlede formuer som utgangspunkt skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. For ektefellers vedkommende betyr dette at spørsmål om eneeie eller sameie primært har betydning underveis i ekteskapet, mens reglene om felleseie først får betydning ved separasjon og skilsmisse.

I dette tilfellet vil det sannsynligvis være du som formelt sett eier boligen alene. Dette kan riktignok stille seg annerledes dersom din ektefelle har bidratt til nedbetaling av gjeld over lang tid eller at dere for øvrig har hatt en sammenblandet økonomi. Selv om du skulle være eier av eiendommen alene, så vil imidlertid nettoverdien i eiendommen etter avsluttet ekteskap likevel være gjenstand for likedeling - altså felleseie. Derimot vil du i kraft av å være eneeier som et klart utgangspunkt ha rett til å overta boligen alene etter avsluttet ekteskap.

Ditt opprinnelige innskudd av egenkapital kan i teorien tas ut som skjevdelingsmidler ved det økonomiske oppgjøret. Etter bestemmelsen i ekteskapsloven § 59 (1) følger det nemlig at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen. I dette tilfellet har det øyensynlig vært to boligtransaksjoner før dere inngikk ekteskap med hverandre. Spørsmålet blir dermed om det opprinnelige egenkapitalinnskuddet fortsatt var i behold ved erverv av bolig nummer tre. Uten å gi en endelig konklusjon på dette spørsmålet, kan det imidlertid ikke utelukkes at det kan være grunnlag for skjevdeling i dette tilfellet.

Del denne artikkelen: