Festeavgift skal økes til maks

Publisert: 25.03.2018

Festekontrakten for vår hytte utløp i 2005. Bortfester har ikke utstedt ny festekontrakt, men har varslet om maksimal festeavgift. Festekontraktens ordlyd er: "Festeavgiften reguleres etter konsumprisindeksen hvert 10. år, elIer så ofte som tomtefesteloven til enhver tid sier. Konsumprisindeksen pr 15. mai 1995 er basis for leieregulering. SkulIe konsumprisindeksen ikke bli opprettholdt i hele festetiden, anvendes den indeks som avløser konsumprisindeksen." Spørsmål: Må vi godta maks festeavgift?

Svar:

I tilfeller hvor festeforholdet fortsetter uten at det blir gjennomført innløsning eller inngått ny festekontrakt, er utgangspunktet at bortfester har anledning til å kreve regulering av festeavgiften. Dette følger av bestemmelsen i tomtefesteloven § 33.

Reglene for regulering av avgiften i slike tilfeller følger av tomtefesteloven § 15 (4). Etter denne bestemmelsen kan bortfester i utgangspunktet kreve at festeavgiften blir regulert en gang slik at den vil svare til 2 prosent av tomteverdien etter fradrag for eventuell verdiøkning som festeren har tilført tomten med egne tiltak. Det er med andre ord tale om et såkalt engangsløft av festeavgiften. Dersom tomteverdien eksempelvis skulle være på kr. 300 000,- vil festeavgiften være på kr. 6 000,00. Bortfester kan likevel ikke kreve at festeavgiften blir høyere enn kr. 9 000,- pr dekar tomt med justering av beløpet i samsvar med pengeverdien. For tomter som er mindre enn ett dekar, vil maksbeløpet fortsatt være på kr. 9 000,- men likevel slik at det ikke er tillatt med nedjustering i henhold til pengeverdien. Det gjøres også oppmerksom på at bortfester må fremsette krav om økning innen tre år etter at festeperioden var utløpt.

Dette utgangspunktet gjelder imidlertid ikke fullt ut. Etter bestemmelsen i tomtefesteloven § 15 (3) siste pkt. følger det at retten til oppregulering ikke vil gjelde dersom fester hadde rett til forlengelse og dersom det følger av tomtefesteavtalen at bortfester ikke har rett til regulering utover det som følger av endring i pengeverdien. Dette unntaket synes følgelig å være aktuelt i deres tilfelle. Videre er det også tvilsomt at bortfester har varslet oppregulering rettidig, ettersom den opprinnelige avtalen utløp i 2005. I motsatt tilfelle kan det imidlertid tenkes at bortfester vil kunne kreve oppregulering til maksimal festeavgift som da i utgangspunktet vil være 2 prosent av tomteverdien.

Del denne artikkelen: