Diskriminering på grunn etnisitet og hudfarge

Publisert: 05.05.2015

Jeg jobber som ufaglært montør i en privat firma.Vi er flere som jobber som ufaglærte - noen er norske og noen er innvandrere. De norske får imidlertid høyere lønn enn innvandrene. Arbeidsgiver sier at må man snakke norsk for å få mer. Når man må bo hjemmefra for å utføre jobben betaler også arbeidsgiver mer penger per døgn til norske enn til innvandrerne (merutgifter til mat, hybelleie). Har arbeisgiver lov til dette?

Svar:

Diskrimineringsloven § 4, (se lovtekst nederst i svaret) setter forbud mot diskriminering bl.a. på grunn "etnisitet" og "hudfarge". Dersom ansatte utfører samme type arbeid skal de i utgangspunktet ha lik betaling. Det kan dog foreligge forhold som tilsier at forskjellsbehandling kan være saklig, f.eks. dersom det er forskjeller i ansiennitet, ansvar, etc.

"§ 4.Forbud mot diskriminering Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av forhold som nevnt i første ledd blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av forhold som nevnt i første ledd. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her".

Med vennlig hilsen

advokat Magne Mjaaland

Del denne artikkelen: