Boliglån solgt til ny kreditor

Publisert: 20.12.2019

Jeg hadde et misligholdt boliglån for 12 år siden, På et tidspunkt var jeg kredittverdig og ringte banken for å spørre om jeg stadig skylder penger. De sa jeg ikke skylder, men står som dårlig betaler. Idag snakket jeg med banken igjen etter å ha fått brev fra et inkassoselskap ang. samme sak. Banken sier at jeg ikke skylder de en krone, men at de har solgt saken min til et inkassoselskap. Betyr dette at jeg i systemet er registrert med gjeld eller bare at de prøver å inndrive det?

Svar:

Pengekrav kan selges. I varierende grad selger også bankene sine krav til andre finansaktører. Det skjer da et skifte av kreditor. Dette betyr at lånet som du opprinnelig tok opp i banken, nå tilhører en annen kreditor. Du skylder ikke lenger pengene til banken, men til den nye kreditoren.

Ordningen med salg og oppkjøp av pengekrav har vært omdiskutert. Prisen som banken får ved salg av lånet er ofte mye lavere enn det som du som låntaker skylder. I 1999 presenterte Banklovkommisjonen er forslag om at skyldneren skulle ha forkjøpsrett til kravet ved slike salg: Banklovkommisjonens utredning om oppkjøp og inndriving av fordringer mv. - (NOU 1999:31).

Utredningen ble til som en følge av at flertallet i stortingskomiteen (Innst. O. nr. 84 – 1998-99) viste blant annet til at en overdragelse av fordringer ikke måtte medføre at låntakeren kom i en dårligere stilling enn vedkommende hadde overfor opprinnelig långiver, og at det kunne framstå som støtende at fordringen ble solgt til et så lavt beløp at låntakeren selv kunne hatt mulighet til å innfri lånet med et tilsvarende beløp. På den bakgrunnen anså flertallet at det derfor var rimelig at låntaker skulle gis tilbud om å kjøpe fordringen på samme vilkår som det långiveren var villig til å selge fordringen for til en tredjepart. Logikken er enkel: Långiveren fikk den prisen han ville ha, enten det var skyldneren eller en annen som betalte. For skyldneren kunne dette vært en betydelig besparelse.

Men … Forslaget ble sendt på høring og det viste seg å være delte meninger og til dels sterke innvendinger blant høringsinstansene når det gjaldt dette spørsmålet om forkjøpsrett. Basert på disse uttalelsene frarådet departement Stortinget å vedta forkjøpsretten i lovs form. Det er altså i dag ingen forkjøpsrett ved salg av pengekrav.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: