Beregne dagpengegrunnlag

Publisert: 06.04.2020

Har to jobber, men kun ene jobben er jeg blitt permittert fra pga. korona. Det står 28 % på ansettelseskontrakten og permitteringsvarselet, men har regnet at de siste 12 eller 36 mnd har jeg jobbet ca 42 %. (Har sagt i fra til Nav om dette, venter på svar der). Hva vil gjelde for Nav her for å få dagpenger? Bør arbeidsgiver si noe om dette i permitteringsvarselet at jeg har jobbet mer enn det kontrakten tilsier?

Svar:

Det er ditt faktiske arbeide de siste 12 månedene som skal legges til grunn som dagpengegrunnlag.

Folketrygdloven § 4-11.Dagpengegrunnlag
Dagpengegrunnlaget er den inntekten dagpengene regnes ut etter.
Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra medlemmets brutto arbeidsinntekt de siste tolv avsluttede kalendermånedene før han eller hun søker om stønad, eller får fastsatt nytt dagpengegrunnlag etter bestemmelsene i § 4-16 første ledd, andre og tredje punktum. Dersom det gir et høyere grunnlag, fastsettes dagpengegrunnlaget i stedet ut fra gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt i de siste 36 avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet. Dagpenger under arbeidsløshet etter dette kapitlet, sykepenger etter kapittel 8, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter kapittel 9 og svangerskapspenger og foreldrepenger etter kapittel 14 tas også med i dagpengegrunnlaget når rett til stønad er opptjent som arbeidstaker.

Inntekten justeres i forhold til endringene i grunnbeløpet i tiden frem til han eller hun søker om dagpenger.
Inntekt over seks ganger folketrygdens grunnbeløp​1 regnes ikke med i dagpengegrunnlaget

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: