Barn ønsker egen advokat i barnevernsak

Publisert: 21.05.2019

Vi har en gående barnevernsak der barna (13/14 år) bor i fosterhjem. De vil ha egen advokat og møte opp i retten for sin egen part. Det er sjelden barn under 15 år kan få egen advokat. Det betyr at det er ikke mulig eller hva? Hva kreves for barn under 15 år kan få egen advokat? De opplever de ikke ble hørt noe sted i den offentlige. De vil være sin egen stemme i sin egen sak. Men vet ikke hvordan.

Svar:

Slik reglene er i dag skal barn som har fylt 15 år få tilbud om å bli bistått av egen advokat. Bestemmelsen åpner også for at yngre barn kan få oppnevnt advokat dersom særlig grunner skulle tilsi at dette er hensiktsmessig. Det vil da være opp til nemnda eller rettens skjønn å vurdere hvorvidt det foreligger årsaker som bør tilsi at man oppnevner advokat selv om barnet ikke har fylt 15 år. Ofte vil retten da se hen til modenhetsnivå som et vesentlig moment i vurderingen, men slik at barnets situasjon og meninger vil tillegges vekt ved vurderingen.

Dersom det ikke allerede er fremsatt en begjæring vil jeg foreslå at dere, i samråd med advokat, utferdiger en velbegrunnet begjæring for retten. Det skal for øvrig bemerkes at det nå er oppnevnt et utvalg knyttet til barnevernloven der det vurderes å senke aldersgrensen til 12 år i forhold til å innvilge partsrettigheter. Dette kan være et argument å benytte i en begjæring.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: