Ny eierseksjonslov i 2018

Oppdatert: 03.08.2018

Den 1. januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Loven er i større grad utformet med hensyn til forbruker. Under følger en nærmere fremstilling av hva den nye eierseksjonsloven innebærer.

Ny lov

Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter.

Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man som forbruker kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven. I det hele har det vært et ønske å gi forbrukerne økt trygghet.

Regjeringen har lagt stor vekt på å utarbeide et klarere lovspråk og å gjøre det enklere for folk å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie.

Endringer

 • Det er innført kobling mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven for å unngå at man kjøper en bolig som ikke er godkjent til beboelse (§ 7 tredje ledd)
 • Kjøperett for leier av bolig er fjernet
 • Loven har klarere regler om vedlikehold og nye regler om erstatning ved forsømt vedlikehold (§§ 32 og 33)
 • Seksjonseier kan på nærmere angitte vilkår anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser (§ 25)
 • Det er innført fleksible regler om parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne (§ 26)
 • Loven viderefører forbudet mot å kjøpe flere enn to boliger i samme sameie (§ 23 første ledd)
 • Det er kommet en ny regel om rett til å kreve seksjonering (§ 9)
 • Loven har nye regler for tomannsboliger (§§ 9 og 39)
 • Seksjoneringstidspunktet er flyttet fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse (§8)
 • Det er utarbeidet tydeligere regler om hvilke oppgaver kommunen har i en seksjoneringssak (§§ 12 og 13)
 • Loven har innført en frist på 12 uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker (§ 14)
 • Kommunen har mulighet for å kreve gebyrer etter selvkostprinsippet (§ 15)
 • Revisjons- og regnskapsreglene er vesentlig forenklet (§§ 64 og 65

Det er viktig å huske på at loven inneholder overgangsbestemmelser. De finner du i § 67.

 

Del denne artikkelen: