Ny adopsjonslov fra 1. juli 2018

Oppdatert: 03.08.2018
Familie med mor og far og barn som holder hender og går tur i solen

Lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven) trådte i kraft 1. juli 2018. Endringen innebærer at også den adoptertes barn har rett til å vite identiteten til den adoptertes opprinnelige foreldre.

Adopsjonsmyndighetenes praksis og retningslinjer er blitt lovfestet. Den nye loven har fått en ny og bedre struktur med bestemmelser om felles vilkår for adopsjon. Det skilles nå mellom nasjonale og internasjonale adopsjoner. Loven skal kunne bidra til større trygghet, likebehandling og forutsigbarhet.

Barnets beste

Sentralt for en adopsjon er at den skal være til barnets beste, jf. § 4, og hensynet til barnet er ikke bare et viktig hensyn, men selve bærebjelken i adopsjonsinstituttet. Loven bygger på NOU 2014: 9 og NOU 2009: 21 (Hove-utvalget). Etter 1986-loven hadde bare den som er adoptert, rett til å få vite identiteten til sine opprinnelige foreldre. Regelen er nå utvidet. Dersom den adopterte er død, kan den adoptertes etterkommere i rett nedstigende linje få opplyst navnene på de opprinnelige foreldrene til den adopterte, jf. § 39 tredje ledd.

Det er et uttrykkelig forbud mot å gi vederlag eller annen motytelse for å påvirke noen slik at en søknad om adopsjon eller forhåndssamtykke til adopsjon kan innvilges, jf. §§ 11 og 33. Det er forbudt å forsøke å påvirke personer som må samtykke eller uttale seg i adopsjonssaken. Se nærmere Prop. 88 L (2016-2017).

Del denne artikkelen: