Utbygging og påbygg

Uenighet rundt bygging av garasje

Publisert: 23.11.2018

Eiere til naboeiendommen min har veirett over min eiendom. Veien er ikke bygd, og tinglysningen er fra 2002. Min eiendom er bebygd med hus og et eldre fjøs. I tinglysningen er det ikke tegnet inn vei, og jeg lurer på hvilke regler som gjelder her? Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. De som har veirett sier de vil se hva som passer dem best? Hva med hva som passer meg best?

Les mer

Ny vurdering av byggesak i kommune

Publisert: 22.10.2018

Dette dreier seg om en brygge som ble saksbehandlet og godkjent i 2009 av bygningsråd, og også av rådmann i kommunen (noe senere). Nå har eieren av bryggen (en kamerat) fått signal om at byggesaken er oppe til ny vurdering.

Etter fusjonering av kommuner, er det nå en annen kommune som gjennomgår byggesaker. Det kan dreie seg om grenser.

1) Når blir en slik byggesak eventuelt foreldet? 2) Har eieren grunn til å engste seg, når han har dokumenter på at byggesaken er godkjent?

Les mer

Kommunen har bygget på bestemors tomt

Publisert: 03.10.2018

Min bestemor har arvet veldig masse eiendom i sin bostedskommune fra sin far. Her har kommunen opp gjennom årene laget vannverk på hennes tomt, satt opp pumpe til kloakk, laget kai og småbåthavn osv. Alt dette er spredd på forskjellige steder. De har aldri spurt om lov eller kjøpt/leid tomt hos henne. På kommunekartet kan man tydelig se at eiendommene tilhører henne. Har hun noen rettigheter her?

Les mer

Hvor nært kan carporten stå?

Publisert: 20.09.2018

Min nabo ønsker carport plassert slik at carportens innkjøring blir 1 m fra vår tomtegrense, som går midt over gårdsplassen. Naboen har rett til å kjøre over vår tomt for å komme til sin gårdsplass. Jeg mener at naboen må ha 5 m manøvreringsplass på sin tomt foran carporten. Vi har felles oppkjørsel fra kommunal vei med inn/utkjørsel til fire boliger. Denne kan benyttes til manøvreringsareal for alle eiendommene som benytter veien til utkjørsel. Kan naboen derved allikevel bygge inntil 1m fra vår tomt?

Les mer

Kommunen mener reparert garasje må rives

Publisert: 07.09.2018

Vi har hatt byggefirma til å reparere et uthus/garasje som deler vegg med husets vestside. Det måtte skiftes ut mer enn først antatt og sett i ettertid hadde det nok vært billigere med søknad om riving/gjenoppføring. Nå er bygget ferdig med samme fotavtrykk/utseende som før. Naboen har klaget til kommunen og mener det er riving og nybygg. Kommunen krever retting ved søknad eller at bygget rives. Kan et opprinnelig lovlig bygg kreves fjernet? Er ikke retting tilbakeføring til lovlig tilstand?

Les mer

Ønsker kompensasjon for utbygging på eiendom

Publisert: 28.08.2018

Utbygger vil legge kloakkrør og strømledning over vår eiendom til nye husstander. Vår eiendom er eneste mulighet for strømledning pga. en trafostasjon mens for kloakken finnes andre løsninger, men ikke -ønskelige for utbygger. Det blir en heftelse på eiendommen. Kan vi kreve kompensasjon for dette og i tilfelle hva og/eller hvor mye? Hvis vi sier nei til kloakken så vil likevel strømleverandøren grave og bore her, og kan vi kreve kompensasjon fra utbygger for dette?

Les mer

Tilbygg mangler ferdigstillingsattest

Publisert: 15.06.2018

Jeg kjøpte vertikaldelt hus i desember 2009. Når jeg skal selge står det i prospektet merknad "ikke godkjent tilbygg". I 2002 ble det godkjent påbygg av garasje, stue og takterrasse. De papirene lå i boligmappen, men ifølge avtale om godkjenning er ikke sendt inn ferdigkontrollskjema på byggverket fra snekker/ansvarshaver og ikke søkt om ferdigstillelse. Snekkerfirma avviklet, så problem er å finne andre til å ta over ansvar. Kan jeg kreve at selger (som også var byggherre) må hjelpe med kostnad/hjelp?

Les mer

Regler for utvidelse av flytebrygge

Publisert: 15.06.2018

Hvilke lover og regler er det om å legge en flytebrygge (med båser) som en forlengelse på en allerede "fastmontert" brygge som er leid av kommunen? Sjenerer ingen utover, bare åpent sund.

Les mer

Må endring av bygning godkjennes av naboene?

Publisert: 03.05.2018

Jeg bor i et rekkehus og har følgende servitutt på eiendommen: "Det må ikke foretas utvendige forandringer på noen av boligene eller føres opp andre hus på tomtene uten at de øvrige eierne er varslet." Hvordan skal denne servitutten tolkes i forbindelse med oppføring av "Sanner-bua"? Er det fritt fram å bygge hva man vil, eller må bygningen godkjennes av naboene?

Les mer

Vil protestere mot utbyggingsplaner i nabolaget

Publisert: 25.03.2018

Eier enebolig i et boligfelt med felles garasje, felles uteområde/parkering og felles innkjørsel til alle husene. Utbygger har nå kjøpt enkelte av eneboligene på feltet (ca 50 %), og uttaler at ham kommer til å be om omregulering av boligfeltet slik at han i fremtiden kan bygge leiligheter på hele området. Utbygger påpeker at de kommer til å bare bygge rundt oss hvis vi ikke selger til dem. Hvilke rettigheter og lovverk har vi på vår side for ikke å bli overkjørt i en slik situasjon?

Les mer