Tomtegrense

Nabo har sagd ned en rad grantrær nær tomtegrensen..

Publisert: 19.05.2021

Nabo har sagd ned en rad grantrær nær tomtegrensen, og anlegger et stengjerde som med et nødskrik holder seg på hans tomt. Han er ikke interessert i å finne ut nøyaktig hvor grensen går. Nå viser det seg at han har vært over grensen og saget ned trær/vegetasjon på min tomt. I tillegg oppbevarer han alle grantrærne/avkappet han saget ned, i min hage. Han er uinteressert i dialog. Jeg ønsker erstatning OG mulighet til å sette opp høyt gjerde for å få tilbake usjenert hage. Hvordan går jeg frem?

Les mer

Naboen har tatt seg til rette på eiendom

Publisert: 04.08.2020

Vi har kjøpt en bolig fra 1979. Ikke så lenge etter så vi at naboen har tatt seg til rette på vår eiendom. Ca 33 kvm av 460 kvm. Det er ingenting som er tinglyst i forbindelse med dette. Vi har ikke fått beskjed om dette i forbindelse med kjøpet. Har vi noen som helst rett på å få tilbake eiendommen vi har betalt for?

Les mer

Rett til å kjøpe nabotomt?

Publisert: 27.02.2020

Vår eiendom grenser til en tomt som går ned mot innsjø. Vi er rettighetshavere til denne tomta, reg i kartverket med tinglyst skjøte fra ca 1960. Eiere kan kun bruke tomta som rulleplass for tømmer, noe som ikke har vært aktuelt de siste seksti årene. Vi har bruksrett ellers. Siden tomta har "tilhørt" vår tomt så lenge ønsker vi å kjøpe den, men eierne svarer ikke på vår høflige henvendelse. Har vi noen rettigheter ifm kjøp?

Les mer

Naboen vil at garasje skal rives

Publisert: 12.10.2018

Vi har bodd 17 år i et hus hvor vår garasje står på tomtegrensen til naboen. Nå vil de ha den fjernet. Deres hus ligger på en tomt som er skilt ut fra vår etter at garasjen vår er bygget, så tomten er skilt ut for nærme vår garasje. Hva er reglene for slikt?

Les mer

Hvem eier parkeringsplassen?

Publisert: 29.05.2018

I følge Statens Kartverk er min eiendom 1070 m2. Naboen har innkjørsel og en liten parkeringsplass over min eiendom. Jeg har gått ut ifra at dette er min eiendom og ønsker å benytte parkeringsplassen. I grunnboksutskriften fant jeg ett målebrev fra 1980 for en parsell på 24 m2 som samsvarer med innkjørsel/parkering hvor det står at den skal sammenføyes med naboeiendommen. Dette er ikke oppdatert hos kartverket. Er målebrevet bevis for at handelen ble gjennomført, eller eier jeg fremdeles parsellen?

Les mer

Nabo mener han har rett til å bruke hage som ankomst

Publisert: 29.05.2018

Vi bor i et sameie (rekkehus) med eksklusiv bruksrett over vår del av utearealet (iht vår eierseksjon). Vår nabo har to innganger til sin enhet slik som loven krever. Han påberoper seg allikevel retten til å bruke vår hage/platting for å komme seg til og fra sin egen hage. Vi synes ikke noe om dette da vi føler at han krenker vårt privatliv. Hvilke rettigheter har vi da han nekter å etterkomme vårt ønske om at han skal bruke sin egen inngang til hagen?

Les mer

Uenighet om trær gjerde og veirett i nabokonflikter

Publisert: 02.05.2016

Uenighet om trær, gjerder og veirett går igjen når nabokonflikter havner i rettssalen.

Les mer