Tomtefeste

Regulering av festeavgift og tilbud om innløsning

Publisert: 15.09.2017

Vi har 3 festetomter som har vært i vår familie i seks generasjoner. Mine forfedre har leid ut festetomtene nærmest gratis. Vi ønsker nå å øke leien eller gi leier en mulighet til å få kjøpt ut tomten. Hvordan går man frem når man ønsker å gjøre noe slikt? En av de som leier er lite medgjørlig, og å besøke vedkommende er nærmest umulig. Jeg har ikke avtalene tilgjengelig. Som sagt er det mine forfedre som har leid ut disse og en av tomtene står fortsatt på min oldemor.

Les mer

Tinglyse punkfeste på hytte

Publisert: 04.08.2017

Min mann sin familie har skrevet at vi har punktfeste på vår hytte. Vi skal nå overdra denne til våre barn og vi vil ha dette punktfestet tinglyst. Dette er ikke de som eier grunnen enige i. Kan vi kreve å få et tinglyst punktfeste på tomta? I tilfelle finnes det noe skjema for dette?

Les mer

Festekontrakt for hytte

Publisert: 28.04.2017

Jeg eier en hytte som står på festet tomt, uten eget gnr/bnr. Det er ikke tinglyst noe festenummer og befester har i kjøpekontrakten skrevet at "leietiden er 35 år, med utløp i 2027, men med mulighet til forlengelse". Planen er å selge denne hytta nå, og ønsker da å få skrevet en festekontrakt for eventuell ny eier av hytta. Har forsøkt å ta kontakt med befester og forklart at jeg behøver en underskrift, slik at festekontrakten kan tinglyses med et festenummer som gjelder for fremtidig ny eier av hytta. Opplever nå store problemer med å oppnå forståelse mot befester som er vanskelig og lite imøtekommende.

Spørsmålet er da:

1. Kan befester nekte å underskrive en festekontrakt som skal gjelde for ny eier av hytta?

2. Etter utløp av festetiden, vil festet automatisk bli forlenget for meg, men ikke for ny eier? (ref bl.a §33 i festeloven). Håper med dette, et forklarende og informativ beskrivelse for hva som gjelder i denne sammenhengen - gjerne med henvisning til festelovens forskjellige paragrafer.

Før dette er avklart, kan jeg ikke starte med salg av hytta da jeg føler det er mitt ansvar å sørge for at gjeldende regler blir beskrevet i salgs prospektet (tenker å ordne med salg uten bruk av megler)

Les mer

Tomtefeste – nye regler om regulering av festeavgift

Publisert: 20.08.2015

Det er innført nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste til bolighus og fritidshus fra 1. juli 2015.

Les mer

Tomtefeste – usikkerhet om forlengelse av tomtefeste

Publisert: 24.06.2015

Den europeiske menneskerettsdomstol kom i 2012 til at tomtefesteloven § 33 om rett til å forlenge festeforholdet til samme leie som tidligere når festeavtalen utløper, er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Stortinget har derfor vedtatt en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolig- og fritidshus (lov nr. 89/2012), som foreløpig skal gjelde til 1. juli 2014.

Les mer