Sti og veirettigheter

Ny eier vil fjerne veirett

Publisert: 07.12.2018

Jeg kjøpte i 93 en bolig som ble fradelt en større eiendom. Ankomstveien til denne boligen går over denne eiendommen + at den også går over annen eiendom også fradelt samme eiendom som min. Jeg har ikke lykkes med å finne noen tinglyst vegrett til min eiendom, og så langt har dette heller ikke vært noe problem. Nå har derimot neste generasjon tatt over sistnevnte eiendom og den nye eieren ønsker å stenge veien. Hva gjør jeg?

Les mer

Uenighet rundt bygging av garasje

Publisert: 23.11.2018

Eiere til naboeiendommen min har veirett over min eiendom. Veien er ikke bygd, og tinglysningen er fra 2002. Min eiendom er bebygd med hus og et eldre fjøs. I tinglysningen er det ikke tegnet inn vei, og jeg lurer på hvilke regler som gjelder her? Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. De som har veirett sier de vil se hva som passer dem best? Hva med hva som passer meg best?

Les mer

Nabo nekter å betale for vedlikehold av vei

Publisert: 23.11.2018

Vi er et lite veilag som drifter en privat vei. Vi har nå fått en ny nabo som renoverer et gammelt hus. Han nekter å betale sin del av helt nødvendig vedlikehold av veien samt at han sliter unormalt mye på veien med sine anleggsmaskiner. Hva kan vi gjøre for å innkreve betaling og hva kan vi gjøre hvis han ikke betaler?

Les mer

Nabo nekter bruk av vei

Publisert: 02.11.2018

Har kjøpt hyttetomt med tinglyst vegrett over g.nr. 7, b.nr.20 (grunneiers eiendom). To naboer har kostet en vegstubb (ca 30 m.) over grunneiers eiendom. Denne går rett forbi vår tomt og er naturlig at vi bruker. Hyttenaboene hevder det er deres private veg og ønsker ikke at vi benytter den. Vi har tilbudt oss å spleise på kostnadene, noe de ikke ønsker. Kan de nekte oss så lenge grunneier gir oss lov til å bruke den? Grunneier har ingen særavtale med disse to ang. denne vegstubben.

Les mer

Grunneier krever korrigering av veibredde

Publisert: 01.11.2018

Vi har hatt adkomst til vår hytte via en gammel kjerrevei/sti, der det ikke har vært mulig å kjøre bil. Vi har likevel tinglyst veirett fra mange år tilbake. Ifm. legging av VA i denne traseen, ble det sprengt grøft til frostfri dybde, som er fylt igjen og planert ut. Det er nå en bred sti eller smal vei med grus, som enkelte biler vil kunne kjøre på. Vi har mottatt et krav om å korrigere bredden til 1 meter. Er det rimelig å kreve at en slik kjerrevei/sti skal være maks 1 meter bred?

Les mer

Port forhindrer rygging på eiendom

Publisert: 26.10.2018

Vi har landsted avdelt fra et gårdsbruk og tillatelse til bruk av avkjørsel og veirett. For å komme til huset kjører vi på en liten gårdsvei opp fra en privat vei. Denne gårdsveien er parallelt med vårt gjerde, ca 5-7 meter unna. Denne gårdsveien går forbi vår tomt og ender i et jorde. Eier av gården har satt opp en port og et gjerde helt inntil vår port for å utvide jordet. Dette vanskeliggjør rygging ut av vår tomt. Er dette lov? Hva regnes som tilstrekkelig plass for oss?

Les mer

Hvor lenge gjelder bruksrett til vei

Publisert: 22.10.2018

Bruksrett til veg over min tomt. Naboeiendommen har tinglyst bruksrett til vei på min eiendom. Naboen har en direkte utkjørsel til offentlig veg. I de 38 årene vi har bodd her har det ikke vært noen vei eller kjøring over vår tomt. Gjelder bruksretten fortsatt?

Les mer

Rett til bruk av vinterbrøytet vei

Publisert: 22.10.2018

Vi har en hytte på festet tomt og vei eiet av Statsskog. Veien frem til hytten har ikke vært vinterbrøytet tidligere, men de senere årene har velforeningen avtalt vinterbrøyting. Ikke alle hytteeiere er medlemmer i foreningen, og er heller ikke interessert i å betale fast sum for brøyting. Velforeningen hevder at kun hytteeiere som er med på å betale får lov til å bruke veien på vinteren. Kan de nekte andre å kjøre på veien vinterstid? Jeg har foreslått å betale etter bruk av veien vinterstid.

Les mer

Beholde adkomst til hytta

Publisert: 15.10.2018

Jeg har for et par år siden overtatt familiehytta ved sjøen som er utskilt fra garden der min mor er født. Vi tilbrakte alle somrene der hos bestefar før mine foreldre for 60 år siden fikk kjøpe hønsehuset som vi innredet til sommerbolig. I 1965 ble det revet og ny hytte bygd opp. Adkomsten til hytta og til sjøen har alltid måtte gå gjennom bestefar sin eiendom som min onkel og tante overtok.Tante har sittet i uskifta bo og er nå død. Arvingene skal selge. Kan jeg bli nekta adkomst av de nye?

Les mer

Ansvar for utbedring av vei

Publisert: 20.09.2018

Jeg eier en skogteig og eier også veien til hytten vi har der. Nabo som kjøpte hyttetomt fra vår eiendom har rett til å bruke vår vei mot å ha vedlikeholdsansvaret på den. Ukjente uvedkommende har i sommer kjørt og skadet veien, og nabo mener han ikke har ansvaret ut fra behov for "reparasjon" og ikke "vedlikehold" som han mener jeg som eier må ta ansvar for. Er ikke reparasjon en del av vedlikehold? Og er det ikke uvesentlig hva som var grunnen til at veien ble skadet, feks som følge av uvær?

Les mer
1 2 3 5