Naboer

Uenighet rundt bygging av garasje

Publisert: 23.11.2018

Eiere til naboeiendommen min har veirett over min eiendom. Veien er ikke bygd, og tinglysningen er fra 2002. Min eiendom er bebygd med hus og et eldre fjøs. I tinglysningen er det ikke tegnet inn vei, og jeg lurer på hvilke regler som gjelder her? Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. De som har veirett sier de vil se hva som passer dem best? Hva med hva som passer meg best?

Les mer

Nabo nekter å betale for vedlikehold av vei

Publisert: 23.11.2018

Vi er et lite veilag som drifter en privat vei. Vi har nå fått en ny nabo som renoverer et gammelt hus. Han nekter å betale sin del av helt nødvendig vedlikehold av veien samt at han sliter unormalt mye på veien med sine anleggsmaskiner. Hva kan vi gjøre for å innkreve betaling og hva kan vi gjøre hvis han ikke betaler?

Les mer

Ny garasje hindrer snøfjerning fra nabotomt

Publisert: 16.11.2018

Jeg lurer på hvordan det stiller seg med snøbrøyting, når BoligPartner har bygget et leilighetskompleks og garasjebygg bare en meter fra privat tomt? Har i over tyve år brøytet snøen over gjerdet og ut i skogen, men nå er det bygget et garasjebygg hvor baksiden av garasjen er langs med hele gjerdet noe som gjør det umulig og bli kvitt snøen fra min eiendom. Kan jeg kreve at kommunen kjører vekk snøen, så lenge de har godkjent bygging så nært, eller kan jeg legge snøen etter garasjeveggen?

Les mer

Rett til drift av anlegg

Publisert: 16.11.2018

En liten grend som har opparbeidet nytt VA ved å bruke samvirkeforetak som organisasjonsform. I ettertid har en nabo saksøkt dette SA som nå har gjeld (anlegget er ferdig). Vi har selvfølgelig måtte svare søksmålet. Spørsmålet er om SA isåfall skulle tape et slikt søksmål, og SA ikke får inn noen ny kapital fra andelseierne og det da går konkurs. Vil saksøker da kunne overta anlegget med mulighet å kunne innkreve avgift for fortsatt bruk? Anlegget er ment overdratt til kommunen når økonomien er i orden.

Les mer

Nabo nekter bruk av vei

Publisert: 02.11.2018

Har kjøpt hyttetomt med tinglyst vegrett over g.nr. 7, b.nr.20 (grunneiers eiendom). To naboer har kostet en vegstubb (ca 30 m.) over grunneiers eiendom. Denne går rett forbi vår tomt og er naturlig at vi bruker. Hyttenaboene hevder det er deres private veg og ønsker ikke at vi benytter den. Vi har tilbudt oss å spleise på kostnadene, noe de ikke ønsker. Kan de nekte oss så lenge grunneier gir oss lov til å bruke den? Grunneier har ingen særavtale med disse to ang. denne vegstubben.

Les mer

Nabo krever hevd på eiendom

Publisert: 01.11.2018

Jeg kjøpte hus for 10 år siden, og plutselig sender nabo meg hevd på min eiendom. Grensene er tinglyst og regnes dermed som kjent, ut fra dette er det ikke mulig å påberope seg hevd. Det ble holdt kartforretning for grensejustering mellom nåværende eier av gnr/bnr A og daværende eier av vårt gnr/bnr B den 3.07.2008. Grensejusteringen ble tinglyst den 20.08.2008. Stemmer det at nabo kan IKKE hevde fordi han var deltaker i kartforretningen og er dermed fullt innforstått med eierforholdene?

Les mer

Grunneier krever korrigering av veibredde

Publisert: 01.11.2018

Vi har hatt adkomst til vår hytte via en gammel kjerrevei/sti, der det ikke har vært mulig å kjøre bil. Vi har likevel tinglyst veirett fra mange år tilbake. Ifm. legging av VA i denne traseen, ble det sprengt grøft til frostfri dybde, som er fylt igjen og planert ut. Det er nå en bred sti eller smal vei med grus, som enkelte biler vil kunne kjøre på. Vi har mottatt et krav om å korrigere bredden til 1 meter. Er det rimelig å kreve at en slik kjerrevei/sti skal være maks 1 meter bred?

Les mer

Faktureres for kommunale avgifter på tinglyst parkeringsplass

Publisert: 26.10.2018

Sameiet vårt har en tinglyst evigvarende bruksrett på X antall parkeringsplasser i nabobygget tilhørende et annet sameie. I tinglyst dokument fremgår det at vi er ansvarlig for en forholdsmessig andel av utgifter til drift, vedlikehold og påkostninger av carportanlegget. Vi faktureres følgelig for brøyting, strøm, vedlikehold som er forståelig nok. Spørsmålet er om det er vanlig i slike tilfeller å fakturere kommunale avgifter, eiendomsskatt og vann avgift samt forsikring med en prosentandel?

Les mer

Port forhindrer rygging på eiendom

Publisert: 26.10.2018

Vi har landsted avdelt fra et gårdsbruk og tillatelse til bruk av avkjørsel og veirett. For å komme til huset kjører vi på en liten gårdsvei opp fra en privat vei. Denne gårdsveien er parallelt med vårt gjerde, ca 5-7 meter unna. Denne gårdsveien går forbi vår tomt og ender i et jorde. Eier av gården har satt opp en port og et gjerde helt inntil vår port for å utvide jordet. Dette vanskeliggjør rygging ut av vår tomt. Er dette lov? Hva regnes som tilstrekkelig plass for oss?

Les mer

Naboen krever bruksrett til eiendom

Publisert: 26.10.2018

Kjøpte hus for 10 år siden, og var veldig glad å bo i det. Men plutselig det kom brev fra nabo, som sier at han vil hevde på min eiendom fordi han brukte den i 40 år etter avtale med sin svigerfar. Men det noe tull. Nabo bruker ikke den delen av eiendom.

Som dere vet, alle boligkjøp tinglyses, og alt hevd er umulig fordi grenser over eiendom er klare. Så nabo vet at han eier/eide ikke del av min eiendom. § 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje.

Les mer