Festetomt

Ønsker å kjøpe festetomt

Publisert: 22.05.2018

Vi er interesser i å kjøpe en tomt i nabolaget vårt som vi har forstått at kommunen eier. Ser på Seeiendom.no at eiendommen er av typen festegrunn. Er det mulig å kjøpe en slik tomt og bli grunneier, eller må man først overta en festekontrakt for så å håpe at man kan få innløst denne?

Les mer

Bestrider engangsløft av festeavgift

Publisert: 14.05.2018

Vi har mottatt krav fra bortfester om engangsløft av festeavgift. Vi bestrider kravet, og dette er sendt som rekommandert brev til bortfester. Imidlertid har ikke bortfester hentet brevet, og det er nå returnert tilbake oss. Hvordan kan vi sikre - og bevise - at vår skriftlige bestridelse vil komme fram til bortfester?

Les mer

Festeavgift skal økes til maks

Publisert: 25.03.2018

Festekontrakten for vår hytte utløp i 2005. Bortfester har ikke utstedt ny festekontrakt, men har varslet om maksimal festeavgift. Festekontraktens ordlyd er: "Festeavgiften reguleres etter konsumprisindeksen hvert 10. år, elIer så ofte som tomtefesteloven til enhver tid sier. Konsumprisindeksen pr 15. mai 1995 er basis for leieregulering. SkulIe konsumprisindeksen ikke bli opprettholdt i hele festetiden, anvendes den indeks som avløser konsumprisindeksen." Spørsmål: Må vi godta maks festeavgift?

Les mer

Ønsker å innløse festetomt

Publisert: 03.02.2018

Har en hytte som ble satt opp på 1950-tallet. Det ble muntlig avtalt leie av tomten med grunneier. Jeg ønsker å skrive en avtale men grunneier, men han sier det ikke er nødvendig. På årlig faktura står det festeavgift. Ønsker å innløse tomten. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Betalt for mye for festet tomt

Publisert: 05.01.2018

Etter komm. vedtak i 2004 med tilbud om kjøp av festetomt blei det og bestemt ny årlig festeavgift tilsvarende 5 kr pr. kvm. Tilbudet var ikke tidsbegrenset så eg og 9 andre stilte kjøpet i bero og fortsatte med leige. Eg oppdaga tilfeldig på ett komm.vedtak i postmottaket til komm.att leigeinntekter på oss 10 festerar var kr. 22 000 og varierte fra 600 til 6300 (som er meg). Det viser seg att kun eg har betalt etter 2004-vedtaket og har betalt det mangedoble i alle år. Har klaga, men svar uteblir.

Les mer

Pris på festetomt

Publisert: 09.11.2017

Har hatt festetomt (hyttetomt) i 30 år neste år. Har varslet bortfester at jeg ønsker å kjøpe tomten neste år. Varselet er sendt på forskriftsmessig måte minimum 1 år før. Det er vanlig festekontrakt (Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund) på 80 år.

Har forstått at vi kan gå for 25 ganger festesum etter justering for konsumprisindeks eller 40 % av tomtepris (rågrunn). Kan bortfester nekte dette hvis festeinntektene utgjør hovedinntekt på gården? Eller annen grunn?

Les mer

Grunneier ønsker å regulere festetomt

Publisert: 30.10.2017

Har kjøpt en liten hytte som har vært i familien siden den ble bygget i 1966. Hytten har festetomt og festeavgiften ble satt til kr. 500.- i 1990. I kontrakten står det at avgiften kan reguleres dersom hytten selges ut av familien. Nå lurte grunneier på om det var ok at vi betalte kr. 6000.- I året. Må ikke en evt.ny avgift indeksreguleres på grunnlag av eksisterende avgift? Og hvor mye kan det bli? Tomten er på 1,3 dekar.

Les mer

Regulering av festeavgift og tilbud om innløsning

Publisert: 15.09.2017

Vi har 3 festetomter som har vært i vår familie i seks generasjoner. Mine forfedre har leid ut festetomtene nærmest gratis. Vi ønsker nå å øke leien eller gi leier en mulighet til å få kjøpt ut tomten. Hvordan går man frem når man ønsker å gjøre noe slikt? En av de som leier er lite medgjørlig, og å besøke vedkommende er nærmest umulig. Jeg har ikke avtalene tilgjengelig. Som sagt er det mine forfedre som har leid ut disse og en av tomtene står fortsatt på min oldemor.

Les mer

Festekontrakt for hytte

Publisert: 28.04.2017

Jeg eier en hytte som står på festet tomt, uten eget gnr/bnr. Det er ikke tinglyst noe festenummer og befester har i kjøpekontrakten skrevet at "leietiden er 35 år, med utløp i 2027, men med mulighet til forlengelse". Planen er å selge denne hytta nå, og ønsker da å få skrevet en festekontrakt for eventuell ny eier av hytta. Har forsøkt å ta kontakt med befester og forklart at jeg behøver en underskrift, slik at festekontrakten kan tinglyses med et festenummer som gjelder for fremtidig ny eier av hytta. Opplever nå store problemer med å oppnå forståelse mot befester som er vanskelig og lite imøtekommende.

Spørsmålet er da:

1. Kan befester nekte å underskrive en festekontrakt som skal gjelde for ny eier av hytta?

2. Etter utløp av festetiden, vil festet automatisk bli forlenget for meg, men ikke for ny eier? (ref bl.a §33 i festeloven). Håper med dette, et forklarende og informativ beskrivelse for hva som gjelder i denne sammenhengen - gjerne med henvisning til festelovens forskjellige paragrafer.

Før dette er avklart, kan jeg ikke starte med salg av hytta da jeg føler det er mitt ansvar å sørge for at gjeldende regler blir beskrevet i salgs prospektet (tenker å ordne med salg uten bruk av megler)

Les mer