Ekspropriasjon

Deler av tomt skal brukes til fortau

Publisert: 04.06.2019

Utbygger skal oppføre nye boliger ved enden av kommunal vei. For å kunne oppføre nye boliger må vei utbedres med fortau. Til dette må deler av vår tomt tas for å endres til fortau. Kan vi nekte utbygger dette (hvis vi ikke kommer til økonomisk enighet) når det er kommunal vei?

Les mer

Kompensasjon for ekspropriert eiendom

Publisert: 27.03.2019

Min mor har en hytte der Statens vegvesen trenger en del av tomten for å bygge gang- og sykkelvei. De vil bruke 190 m2 av tomten på langs, dvs. inntil nåværende riksvei. Dette er i et attraktivt fritidsboligområde. Hvor mye kan hun forvente i kompensasjon?

Les mer

Hus brant før ekspropriasjon

Publisert: 03.02.2018

Statens vegvesen skulle kjøpe opp både hus og eiendom (ekspropriasjon), men dessverre brant boligen før en avtale om erstatning var underskrevet. Siden det er byggeforbud kan ikke forsikringsselskapet bygge et nytt hus på eiendommen. Hva slags rettigheter har man her? Kan man kreve å få dekket advokat fra enten forsikringsselskapet eller vegvesenet for å finne en løsning/komme til enighet om erstatning og/eller kreve at forsikringen må snakke med vegvesenet for å finne eiendom som de kan bygge?

Les mer

Kommunen vil ekspropriere eiendom

Publisert: 22.06.2016

Eier en hytte ved et vann. Kommunestyret har nå vedtatt en arealplan for området, og ønsker å utarbeide en reguleringsplan med tanke på å utarbeide en tursti rundt dette vannet, i 30-metersbeltet. Gjennom høringsrunde er det kommet fram svært stor motstand mot denne stien blant hytte- og grunneiere. Har kommunen anledning til å ekspropriere grunn til tursti mot grunn- og hytteeieres vilje? Er dette i så fall vanlig?

Les mer

Kommunen bygger vei på vår eiendom

Publisert: 15.03.2016

Kommunen har laget en plan for ny samlevei som vil medføre at vi må rive et uthus/ verksted med utrom som er i daglig bruk, og i tillegg kommer veien svært nær huset (et par meter fra inngangsdør til veigrøft/gjerde). Tomten er smal og det blir vansker med innkjøring/parkering.

Kan vi i en slik sak kreve advokatbistand og konsulentbistand som dekkes av kommunen? Og kan vi kreve at kommunen bygger om/flytter huset slik at vi får et nytt tjenlig inngangsparti (det eksisterende vil komme rett inn i veien og vil ikke fungere).

Les mer

Reguleringsplaner – Konsekvenser når reguleringsplaner endres

Publisert: 05.08.2015

Endringer i norske kommuners reguleringsplaner kan få store konsekvenser for bolig- og hytteeiere. Mest dramatisk er omregulering til friluftsformål, fredning og vern.

Les mer