Ekspropriasjon

Kommunen vil ekspropriere eiendom

Publisert: 22.06.2016

Eier en hytte ved et vann. Kommunestyret har nå vedtatt en arealplan for området, og ønsker å utarbeide en reguleringsplan med tanke på å utarbeide en tursti rundt dette vannet, i 30-metersbeltet. Gjennom høringsrunde er det kommet fram svært stor motstand mot denne stien blant hytte- og grunneiere. Har kommunen anledning til å ekspropriere grunn til tursti mot grunn- og hytteeieres vilje? Er dette i så fall vanlig?

Les mer

Kommunen bygger vei på vår eiendom

Publisert: 15.03.2016

Kommunen har laget en plan for ny samlevei som vil medføre at vi må rive et uthus/ verksted med utrom som er i daglig bruk, og i tillegg kommer veien svært nær huset (et par meter fra inngangsdør til veigrøft/gjerde). Tomten er smal og det blir vansker med innkjøring/parkering.

Kan vi i en slik sak kreve advokatbistand og konsulentbistand som dekkes av kommunen? Og kan vi kreve at kommunen bygger om/flytter huset slik at vi får et nytt tjenlig inngangsparti (det eksisterende vil komme rett inn i veien og vil ikke fungere).

Les mer

Reguleringsplaner – Konsekvenser når reguleringsplaner endres

Publisert: 05.08.2015

Endringer i norske kommuners reguleringsplaner kan få store konsekvenser for bolig- og hytteeiere. Mest dramatisk er omregulering til friluftsformål, fredning og vern.

Les mer