Boplikt

Forhåndsuttalelse om boplikt

Publisert: 14.11.2019

HeIt hus arvet av foreldre i 2008. Hus og eiendom på ca 30 dekar ligger i et attraktivt hytteområde med privat gangvei på ca 800 m som eneste tilkomstvei. Det er utfordrende å bo så langt fra bilvei med tanke på brann, ambulanse, brøyting, renovasjon, infrastruktur som Internett, gatelys, vann/avløp, post osv. Huset fra 1924 med 30 dekar eiendom som har boplikt ønsker vi nå å selge.

1.Jeg ønsker en forhåndsuttalelse fra kommunen ang.boplikt for nye eiere, kan jeg kreve å få det?

Les mer

Småbruk er regulert som fritidseiendom

Publisert: 11.01.2019

Vi har kjøpt et småbruk på 80 mål, 40 mål dyrka mark. Det er bo- og driveplikt på gården. Men vi har oppdaget at eiendommen er oppført som fritidseiendom. Huset som sto der var veldig mangelfullt i forhold til dagens standard, og det vil koste veldig mye å oppgradere til det som godkjennes som bolighus i dag. Kan kommunen omregulere en gård med boplikt til fritidseiendom? Er det noen måte vi kan slippe unna å bygge om for å få omregulert til helårsbolig?

Les mer

Får ikke omregulert går til fritidseiendom

Publisert: 07.12.2018

Jeg kjøpte en liten gård av min mor. Gården har vært i familien i 100 år. Jeg ville søke om å få den omregistrert til fritidseiendom/bolig siden den blir kun brukt i ferier og noen helger. Og snakket med kommunen om det. Svaret jeg fikk var at det ville koste 13 000 kr bare for å søke om det og at kommunen ville være innstilt på å si nei. Gården er ikke drivverdig. Er det kommunen som kan bestemme dette, eller er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Kjøpe bolig med boplikt

Publisert: 22.10.2018

Vurderer å kjøpe bolig som har boplikt. Vil melde flytting til kommunen og bo der mer enn 6 måneder pr år. Hvor lenge gjelder boplikten? Dersom eg etter fire år vil flytte tilbake til der jeg bor nå, må eg da overføre/selge boligen? Kan den overføres til kona?

Les mer

Eie hytte som enkeltpersonforetak for å unngå boplikt

Publisert: 21.06.2018

Kan en bolig (som egentlig er en hytte) i en kommune med konsesjonsgrense 0 og med boplikt, overdras til et enkeltpersonforetak (meg selv) og deretter leies ut til meg selv for å slippe å måtte flytte på hytta?

Les mer

Kommune uten boplikt krever flytting

Publisert: 25.03.2018

Vi har kjøpt et bolighus som vi bruker som vår sekundærbolig. Det er ikke boplikt i kommunen, men vi er likevel blitt truet å flytte folkeregistrert adresse fra hjemkommunen og dit. Det er fremmet forslag fra saksbehandler om tvangsmulkt på 50 000 kr og dagbøter på 1000 kr dersom vi ikke innfrir kravet om flytting. Hva anbefaler dere oss å gjøre? Må vi skille oss slik at en av oss melder flytting? Vi er begge pensjonister og bruker begge boliger ca 40 % av tiden.

Les mer

Unngå boplikt på landbrukseiendom

Publisert: 18.10.2017

Jeg skal kjøpe min søster ut av en landbrukseiendom vi har arvet sammen. Om vi endrer skjøtet, blir det boblikt pga nye regler i kommunen.

1. Kan man overstyre skjøtet med en kontrakt, slik at jeg rettslig sett har eierrettighetene, men skjøtet forblir som det er? Er det noen risiko ved dette? Finnes det noe standardkontrakt for slikt, eller bør man gå til advokat?

2. Jeg har hørt at man kan opprette et AS, og at da vil ikke boplikten inntre ved overdragelse? Stemmer dette?

Les mer

Hvordan oppfylle boplikten på gammel gård

Publisert: 31.08.2017

Er odelsjente til en gammel, forfallen gård, stor nok til at jeg får 5 års boplikt når jeg overtar etter min far. Holder det å melde flytting i folkeregisteret for å fylle boplikten? Er det også krav om fysisk tilstedeværelse 50 % av årets døgn? Har kommunen lov til å snike i vinduer for å kontrollere fysisk tilstedeværelse?

Les mer

Spørsmål om boplikt på eiendom

Publisert: 09.05.2017

Jeg arvet for 10 år siden et hus i en kommune med boplikt. Pga arv var eiendommen unntatt fra boplikten. Vi har siden hatt huset som ferieeiendom. Hvis vi nå velger å selge eiendommen, kan vi da selge den uten boplikt, eller vil det da bli innført boplikt på eiendommen igjen?

Les mer