Arbeidsavklaringspenger

Må si opp jobben for å søke uføretrygd

Publisert: 04.11.2019

Jeg er en lærer som går på AAP. Men, min 100 %-stilling er ikke oppsagt. Nå sier min NAV-veileder at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Dette vil få konsekvenser for forsikringer gjennom Utdanningsforbundet, og muligens SPK. Jeg lurer derfor på om det er riktig at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Og evt, hvilken lov eller bestemmelse er dette?

Les mer

Midlertidig oppholdstillatelse og uføretrygd

Publisert: 07.10.2019

Jeg har midlertidig oppholdstillatelse i siste 7 år. Jeg har mottatt AAP i siste tre år, har jeg rett å søke og å få uføretrygd?

Les mer

Egenmelding når man er på AAP

Publisert: 26.09.2019

Jeg har en 100 % fast stilling. Har vært sykemeldt 1 år, så jeg har gått over på arbeidsavklaringspenger. Fra 21. november 2018 jobber jeg 50 %, har 50 % permisjon. Så får 50 % lønn fra arbeidsgiver og 50 % arbeidsavklaringspenger fra NAV. Vet jeg ikke kan sykemelde meg, men etter 26 uker er jeg fortsatt 50 % arbeid og 50 % permisjon. Kan jeg bruke egenmelding i min 50 %-stilling jeg jobber i uten å bli trukket i lønn? Har jobbet i 26 uker.

Les mer

Gjeldsordning når man er på AAP

Publisert: 09.09.2019

Dersom man har arbeidet i full stilling, blir sykemeldt og ender opp med AAP og er i gjeldsordning. Hvordan blir situasjonen da? Reduseres avdragene i gjeldsordningen, kan man søke ekstra sosial stønad, bostøtte?

Les mer

Oppsigelse mens man går på AAP

Publisert: 28.08.2019

Er i en situasjon hvor jeg har 100 % AAP på andre året. Venter på at arbeidsevnevurdering skal ferdigstilles og månedene går. Har hatt 1 års permisjon fra jobb, og nå vil de si meg opp. Har de rett til dette før ting er avklart?

Les mer

Får ikke lønn

Publisert: 30.07.2019

Jeg gikk på arbeidsavklaringspenger og hadde en jobb som jeg fortsatt har idag, på 6 timer, 2 dager i uken! Jeg ble tilslutt 100 % uføretrygdet! Fikk beholde jobben, men jeg har aldri fått noe lønn. Har jeg ikke rett til lønn? Har hørt at det ikke er lov å jobbe gratis i Norge, og at ufør ikke blir ansett som lønn, da det er noe jeg skulle hatt uansett!

Les mer

Får ikke gjeldsordning når man går på AAP

Publisert: 25.06.2019

Har nå vært i møte med namsmannen i forbindelse med gjeldsordning. Fikk avslag pga uavklart økonomisk situasjon siden jeg har AAP. Hun sa jeg måtte vente til det er mer avklart før jeg prøver søke på nytt. Hva mener du? Bør jeg klage på vedtaket? Er situasjonen min helt fastlåst når man går på AAP?

Les mer

Hvordan beregnes uføretrygd?

Publisert: 17.06.2019

Jeg ble rammet av et hjerneslag i februar 2017. Og fikk innvilget AAP juli 2017. Jeg har fortsatt AAP. Nå mener saksbehandleren min at jeg bør søke uføretrygd, da inntektsevnen er nedsatt med 100 %. Jeg var student fra 2014-2017. Da jeg ble syk hadde jeg bare en deltidsjobb på 20 %. Jeg var i 100 % jobb fra og med 2012 - 2014. Hvordan vil NAV regne ut uføregrunnlaget mitt?

Jeg mener at uføretidspunktet må settes til det året jeg ble syk og fikk innvilget AAP, altså 2017.

Les mer

Hvem skal betale for egenmelding?

Publisert: 24.01.2019

Ble sykmeldt oktober 2016. Fikk 50 % AAP november 2017 og jobbet 50 % og 50 % permisjon. Kom ikke tilbake i full stilling og sa opp 50 % og er nå ansatt 50 % og har AAP for 50 % fra november 2018. Før jul måtte jeg ta egenmelding en dag p.g.a. sykdom som ikke var relatert til min opprinnelige sak. Ble da trukket i lønn med beskjed om at jeg skulle tatt dagen med på meldekort. Snakket med NAV og de sier arbeidsgiver skal betale da jobb og AAP nå er 2 forskjellige saker. Hvem har rett?

Les mer

Utbetaling av uføreforsikring

Publisert: 03.10.2018

Har blitt vurdert som 50 % nedsatt arbeidsevne og har søkt om ufør etter 4 år på AAP. Har en privat uføreforsikring som det står at jeg får utbetalt, hvis jeg har vært 50 % arbeidsufør sammenhengende i 2 år. Er dette noe jeg har rett på nå eller må jeg først bli erklært ufør i 2 år? Jeg var mer enn 50 % sykemeldt før AAP. Ved AAP jobbet jeg alt fra 20-60 %. Regnes de årene da som 50 % redusert arbeidsevne selv om jeg jobbet 60 % i en periode? Eller må det være 50 % ? (hørt at AAP tilsvarer 50 %?)

Les mer