Alderspensjon

Arbeidsgivers rett til å endre pensjonsavtale

Publisert: 25.06.2018

Arbeidsavtale med blankofullmakt til arbeidsgiver? Da jeg i sin tid ble ansatt hos min nåværende arbeidsgiver, skrev jeg under på en arbeidsavtale som m.a. inneholdt følgende passus: "Bedriften har frie pensjons- og forsikringsordninger som du vil bli innmeldt i fra ansettelsesdato." Har man ved å skrive under på en slik avtaletekst gitt arbeidsgiver (uavgrenset) fullmakt til (flere år) senere uten videre å innlemme den ansatte i nye forsikringsordninger som ikke allerede var etablert på ansettelsestidspunktet?

Les mer

Vil flytte til Norge for å få pensjon

Publisert: 05.06.2018

Jeg er norsk statsborger siden fødsel, men har aldri bodd i Norge. Jeg har lest at det kreves 3 års medlemskap i folketrygden for å kunne søke om alderspensjon. Jeg ser to muligheter:

1. Frivillig medlemskap av folketrygden (bare pensjonskapitlene) med bosted i utlandet (Spania).

2. Formelt “Flytte hjem” - opprette en adresse i Norge - i et par år, selv om jeg fremdeles lever i Spania.

Da inntekten min er nesten null (jeg lever kostnadsfritt), hvor mye må jeg betale i skatt og til folketrygden?

Les mer

Problemer med AFP

Publisert: 30.04.2018

Jobbet i et firma siden 1996 ble kjøpt opp. Hadde AFP i gammelt firma, ikke i nytt firma. For å kunne ta ut AFP på 62 år må en ha hatt ordningen de 7 siste år. Ved oppkjøp av firma må AFP være på plass innen 2 år om en har mindre en 7 år før 62 år. Jeg er født 1962. Når jeg sjekket med AFP så hadde ikke gammelt firma innbetalt for meg og to av mine kollegaer. Resten av ansatte var ok. Har jeg en sak her? Har sett frem til å gå av på 62 år.

Les mer

Syk mor vil flytte hjem til Norge

Publisert: 20.06.2017

Min mor flyttet til USA i 1998 for å bo nær meg og min familie. Hun er nå etter sykdom avhengig av andre og har måttet bli tatt hånd om av meg i mitt hjem de siste fem årene da hun er mentalt redusert. Hun betaler ca. $600/måned for helseforsikring her, men denne dekker ikke sykehjemsplass. Pris for å bo på sykehjem her er mellom $4-10 000 per måned, langt mer enn hun har i inntekt.

Hun ønsker selv å flytte hjem til sitt hjemland og jeg selv er utslitt etter fem år med omsorg 24 timer i døgnet. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme hjem? Hun vil ha behov for sykehjemsplass med det samme hun lander. Hun er norsk statsborger og får sin pensjon i fra Norge.

Les mer

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer

Ta med alderspensjon til utlandet

Publisert: 12.09.2016

Kona er fra Storbritannia og har uføretrygd fra Norge. Vi tenker å flytte til Storbritannia når jeg blir pensjonist i 2023 fordi vi får for lav inntekt til å leve i Norge. Vil hun ha rett til norsk alderspensjon når hun fyller 67 dersom vi flytter ? Hun vil da ha bodd i Norge i 14 år. Vil det ha betydning om hun blir norsk statsborger ? 

Les mer

Full tilleggspensjon

Publisert: 20.04.2016

Kan en person velge å slutte å jobbe i f.eks. 10 år før pensjonsalder på 67 år? Man er da selv 57 år gammel og ønsker å leve av oppsparte midler. Får man da som normalt full pensjon ved fyllte 67 år? Eller vil dette føre til noen konsekvenser for pensjonsutbetalingene ved fylte 67 år?

Les mer

Gjelder AFP i ny bedrift?

Publisert: 08.04.2016

Jeg er 65 år og er fått videreført jobb i et nytt firma via virksomhetsoverdragelse. Begge firmaene er i privat sektor. Ansienniteten fra det gamle firmaet er overført til det nye. Det nye firmaet har AFP ordning, ikke det gamle. Spørsmålet er: Vil AFP ordningen gjelde for meg?

Les mer

Har jeg rett til dagpenger?

Publisert: 26.10.2015

Leser en artikkel i ABC: "Smutthull i loven gir pensjonister ledighetstrygd. Tall fra Nav viser at rundt 1.300 personer mellom 62 år og 66 år mottar både arbeidsledighetstrygd og pensjon" Da jeg ble 62 i mars sa jeg opp min stilling i mars og tok ut pensjon og (6/30AFP kommunal i tillegg). Ønsker igjen å melde meg som arbeidssøker. Har jeg da rett på dagpenger i tillegg til alderspensjon.

Les mer

Motta pensjon og dagpenger samtidig

Publisert: 02.09.2015

Jeg tok ut pensjon ved 62 år, nå to år senere, står nå i fare for og bli permittert grunnet svært lite ordre tilgang i bedriften. Kan jeg da motta dagpenger samtidig som jeg mottar pensjon fra Nav?

Les mer