Tinglyst veirett

Vi har hatt adkomst over en kommunal vei i 100 år. Bruksretten har aldri vært tinglyst, men etablert som tilkomst i byggesaker. Grunnen adkomstveien ligger på ble for få år siden solgt til en annen for utvikling av boliger.

Nå har den nye eieren etablert et veilag, og krever 1.000 ,- pr år for å vedlikeholde veien. I veilaget har vi fire stemmer, mot 16 som er del i sameiet. Vi vil aldri få flertall for å ikke betale. Kommunen tinglyste veirett til oss før salget fant sted. Jeg mener å ha hørt at man ikke skal bli stilt dårligere etter en tinglysning enn hva en var tidligere. Stemmer dette?

Publisert 03.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett , Bruksrett

Svar:

Det er korrekt at deres veirett er den samme for den nye eieren slik dette var opp i mot kommunen.Samtidig har en grunneier, som kommunen tidligere, anledning til å fastsette avgift for nødvendig vedlikehold.

Om dere har aldri betalt dette tidligere, så må dere hevde at deres adkomstrett er inkludert vedlikehold fra grunneier, overfor den nye grunneieren. Men det er ikke sikkert dere kan bli hørt med dette.

Med vennlig hilsen

advokat Stig R. Østgaard

Relaterte spørsmål

Tinglyst bruksrett til vei

Publisert 28.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett , Nabokrangel , Bruksrett

Vi skal bygge garasje med leilighet over. Eiendommen vår har tinglyst bruksrett til vei som nabo eier samt rett til å koble oss på vann og kloakk. Nå nekter nabo oss å bruke veien pga økt belastning - kun for å være vanskelig. Det er kun 1-2 mål som blir brukt. I tinglyst skjøte står det at vår eiendom har rett til bruksrett, men det står ingenting om antall boenheter. Kommunens jurist støtter oss, men kan ikke avgjøre saken da det er snakk om privat vei.

Les mer

Fjerne bruksrett på hytta

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg , Bruksrett

Vi har tenkt og kjøpe hytte av en eier der eierens mor har bruksrett til hytta. Hvilke konsekvenser har det for oss som kjøper hytta, og hva må vi eventuelt passe på?

Les mer

Tvinge seg til veirett

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Jeg og min samboer eier en tomt innerst i en blindvei. Denne blindveien er en privat vei. For at jeg og min samboer skal få lov til å søke om å bygge en enebolig der må vi ha tinglyst en veirett. I veien er det fra før 19 boenheter. Av disse 19 er det 18 som har signert avtalen (som kommunen har laget) som vil gi oss veirett. Den ene personen som ikke vil signere påstår at det ikke finnes ledige tomter i veien og at den veien som går forbi der hun bor er hennes for den har hun betalt ekstra for. Hvilke muligheter har vi for å "tvinge" oss til veirett?

Les mer

Tinglyst veirett

Publisert 21.08.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Jeg har en nabo som må kjøre over vår eiendom og en annen nabos eiendom. Både vi og naboen eier vår del av ekstisterende vei. Retten ble tinglyst av respektive foreldre i 1963. Naboen er død og fire arvinger ønsker å selge eiendommen til utbygger. Tomten er på ca. tre mål og det kan lett bygges fire boliger i tillegg til den ekstisterende. Blir en tinglyst veirett foreldet etter 30 år? Kan man gjøre noe for å oppheve veiretten.

Les mer

Redusert av adkomstrett

Publisert 21.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett , Nabokrangel

Vi har tinglyst skjøte på rett til bruk av vei og plikter til å betale en viss prosent av vedlikehold og kostnader på veien som tilhører nabo. I skjøte står det at vi har bruksrett på felles vei. Nå vil nabo oppføre en støttemur som vil stenge av vår innkjøring til huset. Har han rett til det?

Les mer

Tinglyst veirett for adkomst til eiendom

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Jeg har en nabo som må kjøre over min eiendom for å komme til sin. Dette er tinglyst som veirett for adkomst over min eiendom til naboens eiendom. Problemet er at denne veiretten brukes som parkeringsplass av nabo. Er dette lov? Har han rett til å ha flere biler parkert på min eiendom når det er tinglyst som veirett for adkomst til dens eiendom.

Les mer

Tinglyst avtale om veirett

Publisert 15.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Veirett

Hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp til utfylling av en tilleggsavtale som skal knyttes til en tinglyst avtale knyttet til en veirett på en fritidseiendom?

Les mer

Tinglyst bruksrett

Publisert 19.04.2012 Emner: Tinglyse , Skatter og avgifter , Bruksrett

Kan tinglyst bruksrett brukes for å senke takst på hytte som overtas innen familien? Hvordan regnes denne ut? Har sett på "bruksrettskalkulatoren" på abc nyhetene, men denne omhandler arv.

Les mer

Veirett som ikke er tinglyst

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Veirett

Jeg har ei hytte hvor eiendommen ble delt en gang på midten av nittitallet etter en dom i forliksrådet. Dommen sa at vi hadde veirett over tomta til naboen som vi hadde hatt felles tomt med. At forliksrådet dømte til vår fordel når det gjaldt veiretten er en torn i øyet på naboen, da hele saken kom opp fordi han ville dele tomta og bli kvitt oss for godt. Denne veiretten er ikke tinglyst.

Vi får ikke får lov til å utføre vedlikehold på veien av naboen. Naboen mener også at vi har misligholdt veiretten ved vår bruk av veien. Han krever også at vi skal dekke halvparten av kostnadene med veien, men vi vil ikke dette før naboen har ordnet opp med en bekk som vasker vekk veien hvert eneste år.

I mellomtiden så er ingenting blitt gjort på veien og den er nå snart ikke kjørbar lenger. Hvert år mottar vi flere brev fra naboen om dette med det samme oppgulpet, og dette nærmer seg nesten trakassering, og det er mange år siden vi sluttet å sende brev til ham eller svare på noen av hans, med mindre vi er helt nødt. Kan vi ved å gå til sak få tilbake den delen av eiendommen som veien ligger på, da det er vår hytte som opprinnelig var hovedbøle. Eventuelt, kunne dette vært et rimelig motkrav hvis han går til sak mot oss?

Les mer

Kreve hevd på veirett

Publisert 12.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Veirett

Kan hytteeier kreve hevd på veirett, når det ikke funnes avtale på dette? Veien det er snakk om er under 20 år. Vi ønsker ikke å gi veirett, og er det ikke finnes noe under servitutter i vår grunnbok. Vi er grunneier på veien som benyttes. Kan vi da nekte hytteeier å bruke veien?

Les mer

Fradeling av en tomt

Publisert 30.08.2013 Emner: Bolig og hytte , Bruksrett , Tomtefeste

Min kones søster eier et feriested på Sørlandet. Min kone har nå drøftet med sin søster muligheten av å bygge et hus for sin familie på tomten, som er på flere mål. Søsteren er positiv til dette. De gamle bygningene er vernet og man ønsker minst mulig inngrep der. Derfor har vi blitt enige om at «vår» bolig skal inneholde et felles bad/wc, noe som vi mangler i dag. Hvordan vi bør sette opp en avtale som regulerer bruk/eierform for oss og våre barn? Min svigerinne (65) er ugift og barnløs. Vi har tre barn som sannsynligvis vil arve dette en gang.

Les mer

Tinglysning av vedtekter

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse

Jeg bor i en tomannsbolig, hvor denne er seksjonert i to eierseksjoner. Det foreligger per i dag et sett med vedtekter for sameiet. Mitt spørsmål går på om man anbefaler å tinglyse disse selv om man kun er to eierseksjoner? Står man sterkere ved en tinglysning hvis f.eks andre eier flytter og ny kommer inn? Med andre ord, hva er deres klare anbefalinger ift dette blir så ryddig som mulig?

Les mer

Unnlate å kommentere en tinglyst erklæring

Publisert 10.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse

Et sykehus(B) skulle utvide, og kommunen sørget for forhandlinger med naboeiendom (A), som måtte selge et areal til utvidelsen. Det ble da laget da en erklæringtinglyst. I denne tinglyste erklæring står: "Eiere av B erklærer herved at A har rett til, når som helst han i fremtiden måtte ønske det, å oppføre en bolig med branngavl i grensen mot den til sykehuset solgte parsell.

Denne erklæring avgis i henhold til klausul i kjøpekontrakt, likesom det bemerkes at XXXXXXX (kommune) bygningsråd i møte x/x-xxx har godkjent at det på eiendom A plasseres hus med branngavl i grensen til den frasolgte parsell." Denne ERKLÆRING ble tinglyst i 1954, og er tinglyst også i dag. Nå søker A om å bygge bolig, og B skriver under på nabovarsel, ingen innvendinger. Kommunen vil ikke kommentere den tinglyste erklæring, og de legger den ikke ved byggesøknaden. Kan en offentlig etat i sin saksbehandling unnlate å kommentere en tinglyst erklæring som de selv har vedtatt?

Les mer

Slette heftelse på gårdsbruk

Publisert 18.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse

Hvordan er det mulig og ordne opp i en gammel heftelse på et gårdsbruk der panthaveren er død og alle papirer forsvunnet?

Les mer

Tinglyst borett på livstid

Publisert 03.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse

Min svigermor har tinglyst borett på livstid i huset til meg og min samboer. Dette ble avgjort etter hans far døde for noen år siden. Nå har hun selv valgt å flytte ut herfra, og hun sier da vi kan kjøpe henne ut av boretten for 500 000 kroner. Dette syns vi er helt utrolig mye penger å skulle ut med når det hun som har valgt dette selv. Har hun krav på dette når det er hun selv som har valgt og ønsker og flytte?

Vi har ikke dyttet på henne dette. Min samboer kjøpte her for 400 000 kroner, med da den haka at hun skulle kunne bo her på livstid, og være gjeldfri resten av sitt liv. Men å å bryte avtalen for å flytte er det hun som har valgt selv. Og vi sitter med 1,5 i gjeld nå for vi bygde leilighet til henne nede. Hva har hun krav på?

Les mer

Tinglysning av overdragelse av sommersted

Publisert 12.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse

Min mor og hennes søsken eier en gammel gård/sommerplass. Eierne før var min mors bestemor og bestemorens nevø. Min mor arvet parten fra bestemora som var på 70%, mens de fire andre søsknene arvet de resterende 30% fra bestemors nevø. Nå er det for det meste vi som bruker sommerplassen, og flere av mine mors søsken har sagt at de vil overføre sin part av sommerplassen til min mor. Jeg lurer enkelt og greit på hvordan går man frem når man skal overføre sin del til søsken? Hvilket kontor skal man besøke, må det tinglyses etc?

Les mer

Må avtaler være tinglyst?

Publisert 07.11.2014 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse

Må alle avtaler være tinglyst for å være gyldige? I dette tilfellet gjelder det deling av en eiendom som ble gitt som gave av foreldre til en av arvingene.

Les mer

Negativ servitutt på eiendom

Publisert 16.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg

Vi har kjøpt hus for 1,5 år siden. I prospektet sto (som vi fant ut etter kjøp) at selger hadde en muntlig avtale med naboer at det ikke skulle bygges noe på tomta som kan sperre utsikten til han. Vi ble oppmerksom gjort av dette ved levering av huset, ikke fra megler eller selger når vi signerte kontrakten. Ingenting er skriftlig, tinglyst eller signert av oss. Må vi forholde oss til dette, eller er det en mulighet at vi kan bygge noe?

Les mer

Fjeren instalasjon ved tinglyst eiendomsgrense

Publisert 10.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Tomtegrense

Person A eier en sentral eiendom i en nabokommune. Eiendomsgrensene er tinglyst. Person A sin eiendom, har en "aktiv" nabo. Når person A sjekker eiendomsgrensen, viser det seg at naboen har bygget en meter utover nabogrensa. Kan Person A kreve det naboen har bygget ut over sin eiendomsgrense fjernet?

Les mer

Tinglyst rett til leie av båthavn

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg

Vi har nylig kjøpt en bolig ved kysten med tinglyst rett til leie av båthavn som følger boligen. Eieren av båthavnen sier må betale båthavn-leien for tidligere eier av bolig som ikke har betalt sin leieavgift på to år, stemmer dette, eller betaler vi leie fra datoen hvor vi overtok huset.

Les mer

Selge tinglyst skogshusvære

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg

Vi bygde i år 2000 et skogshusvære på min gammeltantes skogseiendom, der vi senere fikk tinglyst et papir hvor hun 'overfører' skogshusværet til oss, men ikke selve skogsteigen. Nå ønsker vi å selge skogshusværet, har vi mulighet til det?

Les mer

Tinglyse bolig

Publisert 23.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie , Tinglyse

Jeg og dama mi skal kjøpe bolig sammen. Vi har ei datter på ett år. Jeg har ikke foreldreansvar, men dama mi har det hele ansvaret. I boligkjøpet skal jeg bidra med egen kapital på 500 000 kroner. Dama mi har ikke egenkapital. Hva slags dokumenter må jeg skaffe meg for å ikke miste min del av boligen hvis vi går fra hverandre?

Les mer

Endre tinglyst tomtegrense

Publisert 14.03.2013 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Tomtegrense

Dette gjelder en grensetvist. Vi oppdager nå at kommunen ved digital oppmåling har endret vår grense til en nabo. Vårt skjøte er tinglyst med målebrev som viser avstand 6 m. fra bolig til grensen, og gammel grensebolt som fortsatt står der. Skjøte ble tinglyst på vårt navn i 1978.

Nå er grensen flyttet ca. to meter inn på vår tomt. Vi er ikke blitt varslet, og kommunen vil ikke flytte grensen tilbake til gammel grense på målebrev. Nabo vil gjøre krav på eiendom som de mener å eie i hht den nye grensen. Har kommunen virkelig lov til å endre på grenser som vi har tinglyst?

Les mer

Selge leilighet uten dokumentavgift

Publisert 06.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg

Min søster fikk en tomt av meg gratis, og er er tinglyst eier. Jeg skal nå overta tomten igjen, og selge den videre. Hvordan gjør vi det for å slippe å betale alt for mye i dokumentavgift? Kan vi bare tinglyse den tilbake til meg, uten å betale annet enn tinglysingen av skjøte?

Les mer

Eierseksjonssameie eller sameie?

Publisert 20.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Tomtegrense

Vi kjøpte bolig i 2012. Nå har tidligere eier solgt andre halvdel av huset til nye eiere. De sier at den ene siden av eiendommen er deres, selv om det står i salgskontrakten at vi har felles hage. Ny eier mener at arealet er tinglyst. Nå er det ikke plen, men grus på den andre siden. Er det ikke fortsatt definert som hage? Om så vist Hagen er tinglyst timelønn to boliger, skulle ikke dette stått i salgskontrakten. I kontrakten står det Hage/Utearelae = felleshage.

Les mer

Må jeg betale dokumentavgift?

Publisert 07.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Tinglyse , Kjøp og salg

Vi er et samboerpar som eier bolig sammen (47/53) dette er tinglyst. Jeg ønsker å eie en større andel enn 53% ved å kjøpe meg inn, må jeg da betale dokumentavgift av beløpet?

Les mer

Dokumentavgift ved overdragelse av hus

Publisert 11.09.2014 Emner: Arv , Bolig og hytte , Forskudd på arv , Dokumentavgift , Tinglyse

Jeg for overdratt et hus fra min mor. Dette er forskudd på arv. Min mor sitter i uskiftet bo etter min far døde for tre år siden. Jeg har to brødre. Må jeg betale dokumentavgift for dette?

Les mer

Veirett

Publisert 18.10.2013 Emner: Naboer , Veirett

Vår nabo har rett til å adkomstvei over vår eiendom. Dette er tinglyst. I dag er det plen/hage på området som nabo har fått lov til å kjøre over i spesielle tilfeller, slik at plenen ikke blir ødelagt og av hensyn til barn som leker. 1. Har de i utgangspunktet rett til å kjøre over plenen, eller må de anlegg en ordentlig vei? 2. Hvem må betale for veien? For oss er veien til ingen nytte 3. Hvem må betale for og er ansvarlig for vedlikeholdet av veien.

Les mer

Tolkning av veirett

Publisert 09.04.2015 Emner: Naboer , Veirett

En grunneier har av kommunen fått godkjent adkomstvei til et nytt hyttefelt. Hytteeier som bruker, vedlikeholder og har bygget veien (og fem andre hytter tilknyttet veien) ønsker ikke dette. Utb. mener han har rett til dette siden veien ligger på hans eiendom. I et skjøte fra 1945 står følgende: "Til den solgte tomteparsell hører rett til veg og kjøperen har rett til ål bygge kjøreveg. Selgeren har rett til egen bruk å benytte vegen". Hva er definisjonen av "rett til egen bruk å benytte vegen"? Kan eget bruk bety til utbygger selv pluss 10 nye hytter?

Les mer

Anlegge traktorvei ved tomtegrense

Publisert 24.05.2013 Emner: Naboer , Veirett , Nabokrangel , Tomtegrense

Jeg bor rett ved et gårdsbruk som ble solgt i fjor. Jeg var i dialog med forrige eier om å kjøpe til litt jord mellom min eiendom og hans jorde, avgrenset av en bekk. Forrige eier var positiv til dette, men så går handessverre bort og dør. Nye eier er ikke interessert i å selge og det er for så vidt helt greit.

Problemet mitt nå er at nye eier ønsker å legge en traktorvei helt inntil min tomtegrense. Huset mitt ligger kun to meter fra vår felles grense, så det sier seg selv at dette er jeg ikke veldig interessert i. Det står ikke tegnet inn noen traktorvei, eller vei i mitt originale Målebrev fra 1993 og jeg har heller ikke fått beskjed om at det er tegnet inn noe på nyere målebrev. De tidligere eierne av gården kjørte over jordet for å få adkomst til den traktorveien som er tegnet inn på kartet fra jordekanten og opp i skogen. Hva har jeg å stille opp med her. landbrukskontoret i hjemkommunen min mener gårdseieren kan gjøre som han vil på egen grunn. Er dette riktig?

Les mer

Gårds- og bruksnummer til farsarv

Publisert 27.05.2013 Emner: Arv , Tinglyse

Vi er syv søsken som nettopp har fått vite at en eiendom i Troms er solgt, og at denne skal ha tilhørt vår far som døde i 2000. Hvordan finner vi ut om hvordan salget er foregått, og hva slags tomt/eiendom dette er. Vi har alltid hørt at det dreier seg om en liten jordflekk, men er nå informert om at det dreier seg om nesten en hel øy.

Les mer

Begjære tvangsalg ved manglende vedlikehold

Publisert 15.04.2013 Emner: Bolig og hytte

Vi bor i en tomannsbolig, hvor det er to eierseksjoner. Taket må byttes, men den andre parten nekter å være med da de mener de ikke har råd. Taket lekker, og dette har vi tatt opp med den andre parten ved flere anledninger. Vi har gitt de et halvt år, men taket lekker fortsatt, og nå må vi ta grep for å,sikre at det ikke blir større skader. Vi fant ut av dette rundt oktober, og det var ikke tid til bytte taket før vinteren når de nektet å betale.

Vi har ikke anledning til å legge ut. Vi tenker begjæring om tvangssalg, men det tar lang tid. Har vi mulighet til å benytte fravikelse? Det er jo ganske strenge krav til når den kan benyttes, og synes loven er noe vag. Hvordan bør vi gå frem for å få taket byttet raskest mulig. Har dere en ca-pris på hva en slik sak kan komme til å koste?

Les mer

Boligsameie - hva er generalforsamlingens mandat?

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte

I vårt sameie opplever vi usikkerhet rundt generalforsamlingens mandat. F.eks kan det på årsmøtet foreslås en endring i innholdet i en årsmøtesak. Det kan være bare ordlyden, men også innholdet. I årsmøtepapirene kan det ligge forslag til en vedtektsendring for eksempel, og så vil man på årsmøtet under debatt komme frem til at forslaget ikke er komplett, men at vi ved å legge til et moment (eller kanskje trekke et moment fra) kan komme til såpass enighet at vi kan stemme over forslaget med håp om to tredjedels flertall.

Så vil noen si at det nye momentet ikke kan legges til (eller trekkes fra) fordi det ikke lå inne i forslaget som ble sendt ut til alle sameierne og så oppstår usikkerhet. Er det ikke slik at vi kan gjøre endringer på generalforsamlingen i et forslag såfremt vi holder oss innenfor samme tema? Hvor kan jeg lære mer om dette?

Les mer

Krav ved vedlikehold av vei

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte

Etter tre år i nyoppført bolig får vi besøk på døren av en som representerer styret i veilaget. Vedkommende har en faktura på kr 9130,- som han sier 26 av 27 husstander har betalt i 2003/2004. Av de 237,380 innbetalt er det ca 60,000 igjen i dag. Den største andelen er mao. allerede brukt på vedlikehold av veien, hvilket betyr at vi i såfall skal stå for en uforholdsmessig stor andel av det fremtidige vedlikeholdet. Er det korrekt at veilaget kan kreve oss for vedlikehold gjennomført før huset stod ferdig?

Les mer

Vil ikke lenger stå som medlånetaker

Publisert 21.05.2013 Emner: Bolig og hytte

Hvordan komme seg ut av boliglån? Står som medlåntaker på boliglånet til eks-samboren min. Banken krevde det siden han ville tar opp tillegslån for å pusse opp. Han hadde hele lånet fra før alene og klarte og betale det siden han bra lønn. Jeg eier ikke noe av huset og det er han som betalte lånet. Har bedt at han ordner lånet sitt og får meg ut av kontrakten siden jeg ikke ha mer noe å gjøre med det. Men han rører ikke på seg i det hele tatt. Hva kan jeg gjøre? Han svarer meg ikke på forespørsel? Jeg vil gjerne kjøpe selv noe med ny partner, og tror det kan bli vanskelig hvis jeg står på det gamle lånet?

Les mer

Tvangsfullbyrde dom

Publisert 28.05.2013 Emner: Bolig og hytte

Når en part i en konflikt ikke overholder en Tingrettsdom som alle parter har akseptert. Hva kan gjøres med det?

Les mer

Kan man kreve servitutt slettet?

Publisert 04.11.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg har kjøpt en hytte der det foreligger negativ servitutt som gir byggeforbud innenfor en radius av 45 meter fra senter av min hytte. Kommunen har nylig regulert området, og mange nye hyttetomter er tillatt bebygget. Grunneier vil gå til retten med et krav om opphevelse av servitutten fordi den legger begrensning på hvor det kan bygges på nabotomtene. Han hevder å kunne kreve servitutten slettet, dersom han gir en erstatning. Jeg hevder at han ikke kan kreve dette. Hvem har rett?

Les mer

Øke prisen på parkeringsplasser i boligsameie

Publisert 19.12.2013 Emner: Bolig og hytte

Kan styret i et boligsameie forhøye prisen på parkeringsplasser fom 1.1. og vente på godkjenning fra årsmøtet på vårparten, og hvis det blir godkjent, kan man så kreve inn påslaget med tilbakevirkende kraft fra 1.1.?

Les mer

Reseksjonering av tomannsbolig

Publisert 07.02.2014 Emner: Bolig og hytte

Seksjonert tomannsbolig. Tomt og vaskekjeller er felles. Tomta ble oppgradert i fjor med blant annet steinlegging av hele frontpartiet.Vi pratet om hva vi ønsket å gjøre med leilighetene våre og jeg nevnte at jeg ønsket å lage nytt bad med vaskerom. Da spurte eier i 1etg. om hun kunne overta kjeller. Jeg svarte at det kan vi diskutere dersom jeg lager bad. Jeg skal nå selge leiligheten og fikk igår en avtale fra eier i 1etg om at hun overtok 100% av kjeller mot at jeg fikk parkering utenfor. Jeg ble satt ut for jeg har aldri gått med på noe sånn. Hva gjør jeg?

Les mer

Gårds- og bruksnummer på eiendom

Publisert 15.04.2013 Emner: Bolig og hytte

Vi sitter med et skjøte og en kjøpekontrakt fra 1890 på en tomt på ett mål. Jeg har sjekket grunnboken og der står også tomten oppført med riktig eier, cirka beliggenhet og hvilken tomt den har blitt skilt ut i fra. Tomten har eget gårds- og bruksnummer. I kommunens register står tomten oppført med 0 kvm areal.

Kommunen tilstår at en tomt med 0 kvm i areal, skal ikke ha et gårds- og bruksnummer. Kommunen kan ikke si hvor tomten ligger, de bekrefter at det er riktig eier, og de kan heller ikke dokumentere når og hvorfor arealet er satt til 0 kvm. Hva kan vi gjøre med dette? Moren min har arvet dette, og hennes mor har også kontaktet kommunen uten resultat.

Les mer

Dokumentavgift ved forskudd på arv

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte

Mine kone eier en hytte 50/50 sammen med min svigermor. Min svigermor ønsker nå å bli kjøpt ut av hytten. Må vi betale dokumentavgift for å overta hytten, eller kan vi overta den som en arv og unngå dokumentavgift? Vi kjøpte hytten for 1,8 mill for 8 år siden. Vi ser nå for oss og overta denne for kr 2,4 millioner, der utløsing av svigermor koster oss kr 1,2 millioner.

Les mer

Dokumentere skader etter spregning

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte

Obos skal i mai utføre sprenging i en fjellskråning tett opptil vårt borettslag. Området som skal sprenges utgjør delvis fundamentet for mange av husene i borettslaget, og vi er urolige for at sprengingen kan medføre setningsskader på våre hus.

Hva gjør vi for juridisk sett å kunne dokumentere eventuelle skader som oppstår i kjølvannet av sprengingen? Hvem bør ta en befaring av våre hus og på hvem sitt initiativ skal det utføres? Evtentuelt hvem bør vi kontakte for å få klarhet i denne saken?

Les mer

Overføre bolig

Publisert 27.05.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg og min kjæreste kjøpte et hus. Jeg har et lån på 110 000 kroner  i banken og resten i banken og kommune har han, dokumenter er på hans navn. Han har reist bort fra Norge, men jeg vil ikke miste huset og jeg kan betjene lånet. Hvordan kan jeg overta, registrere huset på mitt navn, finnes noe skjema?

Les mer

Holde tilbake husleie

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg leier en leilighet i et rekkehus sammen med min samboer og to venninner. På høsten og nå på våren merker jeg stort ubehag ved å være på soverommet jeg leier. Jeg var syk i tre måneder på høsten og begynte å bli syk igjen nå. Det er kjellerlukt på soverommet mitt hver gang det er mildt og fuktig ute, det er kondens på innsiden av vinduet og grønn gugge i vinduskarmen som stadig kommer tilbake. Når jeg sover der inne, våkner jeg med høvne øyelokk, rennede øyne og nese, og veldig sår hals. Samboeren min merker det i mindre grad.

Vi har prøvd alle varianter av vasking, oppvarming og lufting, men det blir ikke bedre. Nå har jeg sovet på sofaen i fellesstua i en uke og har ikke vært syk. Vi leier gjennom Utleiemegleren, som vi ikke får spesielt mye støtte fra, og en eiersom mener jeg innbiler meg til. Han hadde 'en spesialist' (en kamerat) som kom og så på vinduene i høst. Han sa pakningen burde byttes. Men da han snakket med eieren, ble det forandret til at det ikke var noe galt med vinduene.

Vi vet ikke om det er vinduene, eller om det er mugg/sopp på loftsluka som vi ikke får lukket ordentlig igjen, eller om det er fra den mystiske svarte flekken på døra, men jeg blir veldig dårlig der inne og samboeren min merker det også, bare i mindre grad. Vi får ikke lov av eier til å bruke husleien på å få Anticimex på befaring, så vi finner ikke ut hva det er heller. Vi har tre måneder igjen av leiekontrakten, men jeg ser ikke at det er akseptabelt å betale full husleie for å sove på en sofa i stua. Har dere noen råd til hva vi kan gjøre?

Les mer

Melde meg ut av styret i sameiet

Publisert 04.06.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg er valgt inn i styret i sameiet, men ser nå at det er altfor mye jobb utfra min kapasitet. Er det mulig å melde seg ut? Hva må til for at jeg kan gjøre dette?

Les mer

Tilhører kravet konkursboet?

Publisert 28.10.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg kontaktet et firma som skulle hjelpe meg å fylle ut endel skjema i forbindelse m en byggesak, samt være ansvarshavende. Hun skrev under søknaden. Etter ca. en måned gikk firmaet konkurs. Nå kontakter hun oss og krever oss for penger. Er det ikke slik at kravet tilhører konkursboet?

Les mer

Skattefri utleie

Publisert 04.11.2013 Emner: Bolig og hytte

Vi bor i en seksjonert familiebolig bestående av et hovedhus (seksjon1) og et anneks (seksjon 2), hvor min kone og jeg eier og bor i hovedhuset og svigermor bor i annekset. For et par år siden kjøpte vi også seksjon 2 av svigermor. Nå har svigermor gått bort, og det blir da aktuelt å leie ut seksjon 2. Vil det da lønne seg skattemessig å oppheve seksjoneringen? I så fall, vil leienntekter fra seksjon 2 bli skattefrie umiddelbart fra seksjoneringen er opphevet?

Les mer

Trepartskonflikt i sameie

Publisert 04.03.2015 Emner: Bolig og hytte

Jeg bor i kjelleren på en enebolig med tre eierseksjoner i et sameie. Jeg har oppdaget at dreneringen er mangelfull. Det har trengt vann gjennom grunnmuren og det er mugg på innsiden av veggene. Problemet ligger nå i at den ene seksjonen ikke vil legge ny drenering på grunn av deres klagesak mot eierskifteforsikring. Forsikringselskapet sier at de ikke kan starte arbeidet før saken er avgjort. Vi i de to andre seksjonene får ikke avgjort å starte et slikt fasadearbeid som følge eierseksjonsloven. Hva bør vi gjøre.

Les mer

Råderett over egen bolig

Publisert 09.04.2015 Emner: Bolig og hytte

Etter at min mor ble enke har hun og jeg bodd sammen i en borettsleilighet som står i hennes navn. Nå har hun av medisinske grunner måttet flytte på omsorgsbolig. Kan hun da kreve at jeg flytter ut av leiligheten mot mitt ønske, slik at hun kan selge den? Eller har jeg rett til å fortsatt bli boende der da dette alltid har vært mitt hjem?

Les mer

Hvilken lov gjelder for stallkontrakter

Publisert 09.04.2015 Emner: Bolig og hytte

Hvilken lov gjelder for stallkontrakter (oppstalling av hest)? Vår hest står på utegang. Hesten går ute hele døgnet og har leskur på beitet.

Les mer

Flertall i sameie

Publisert 08.05.2014 Emner: Bolig og hytte

Et flertall i et realsameie (alle med like stor ideell andel) har besluttet å bygge nye garasjer og rive de gamle. Riving er nødvendig for å gi plass for nye garasjer. En av sameierne vil ikke være med på bygging av ny garasje og nekter å flytte ut av den garasjen som skal rives. Hvordan skal flertallet i realsameiet få revet denne gamle garasjen når en sameier nekter å flytte på seg? Må man bygge ny garasje til en sameier som nekter å dekke sin andel av kostnadene?

Les mer

Søknad om fradeling av tomt

Publisert 12.02.2015 Emner: Bolig og hytte

Jeg har enebolig med tomt på 2,5 mål hvorav 1,2 mål er tilkjøpt av nabotomten og lagt inn under samme gårds -og bruksnummer. Jeg ønsker å bygge garasje med leilighet i 2.etg og bygge dette som enebolig, for i fremtiden å ha mulighet til å skille dette ut som egen enebolig. Vi har fått dette bygget tegnet som enebolig med inkluderte garasjer og leilighet. Vil søknad om boligen krever eget gårds -og bruksnummer? -Og vil leilighet da bli skattepliktig?

Les mer

Regulering av hyttesameie

Publisert 19.02.2015 Emner: Bolig og hytte

Vi har hyttesameie med seks parter (forskjellig brøk). Kan en avtale inneholde følgende? 1) Ingen av partene kan tvangsoppløse sameiet. 2) Hytten gis en fast verdi på f.eks 500 000. Ønsker en seg ut kan da andre kjøpe hans del til gitte brøk. Vil ingen kjøpe så må vedkommende sitte i sameiet, men kan frasi seg vedlikehold/bruk. Sistemann i eiet kan selge til markedet, men selges den før syv år etter siste eierskifte må gevinst deles 3) Arvinger arver avtalen. kan man forresten unngå at sameiedelen går i arv? Da hadde alt vær enklere.

Les mer

Kreve sameie oppløst

Publisert 04.05.2015 Emner: Bolig og hytte

Min far ønsker å overdra hans del av en fritidseiendom delt med sine to brødre til meg (enebarn). De andre to ønsker ikke dette og de vil nå forsøke å få min fars andel redusert. Kan de gjøre dette? De mener han ikke har bidratt nok økonomisk og fysisk i disse 40 årene. Dette er riktig, men det har sine naturlige årsaker. Hva det vil innebære for oss om andelen blir redusert? Vi har jo ingen inntekter av dette, og det er ingen planer om salg. Er det noe sted på nett jeg kan finne mer info? Skjøtet er tinglyst. 

Les mer

Byggetillatelse for påbygg

Publisert 30.06.2015 Emner: Bolig og hytte

Jeg håper på å få bygge et tilbygg på bakplassen min, som er i en trekant-form og ca 15 kvm. Selve huset er et gammelt, lite trehus på 54 kvadratmeter, inkludert et påbygg mot samme bakplass fra 1973. Huset og påbygget (og en bod) ligger så og si på tomtegrensa mot naboene, men deler av tomtene er adskilt med kommunal eiendom. Er muligheten for dette påbygget utelukket?

Les mer om byggetillatelse for påbygg

Fritak for dokumentavgift

Publisert 16.05.2013 Emner: Arv , Dokumentavgift , Tinglyse

Min kone og hennes bror arvet hus og hytte av deres foreldre. Broren er et særkullsbarn, da hans biologiske far døde da han var ung. Fordelings % ble da 75% til min kone og 25% til hennes bror. Salgsverdi er kr 975 000,- Vi skal kjøpe ut hennes bror for kr 256,250,- og jeg skal overta 1/2 del.

Vi har sent inn skjøter til kartverket 4 eks. og hjemmelserklæring. Skjøte nr. 1 fra bror til min kone. 1/4 del Skjøte nr. 2 fra min kone til meg. 1/2 del. Vi har nå motatt skjøtene ferdig tinglyst fra kartverket med en faktura på: 3* Tinglysningsgebyrer på kr 1060,- 1* Dokumentavgift på kr 24370,- Til sammen kr 27550,- Er dette riktig ? Ps. Noen mener vi skal vere fritatt for dokumentavgift.

Les mer

Tinglyst borett

Publisert 10.05.2013 Emner: Arv , Bruksrett , Tinglyse

Vi kjøpte bolig av min bestemor. Hun fikk tinglyst borett i boligen. Bestemor er dement og har nå fått fast plass på sykehjem. Kan vi ta i bruk den delen av boligen som hun har disponert?

Les mer

Overføre tomt som forskudd på arv

Publisert 22.04.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Tinglyse

En mamma ønsker å overføre en tomt med markedsverdi NOK 450 000 til sine tre døtre som forskudd på arv. To av døtrene er ikke interessert i å beholde tomten, mens den tredje ønsker å kjøpe sine to søstres andeler. Kan man for å spare en runde med tinglysinger og gebyrer etc. gjøre det slik at mamma tinglyser tomten direkte på den datteren som vil beholde den, uten å gå via søstrene hennes med hver sin tredjedel? Datteren som beholder hele tomten betaler sine søstre NOK 150 000 hver. Kan de NOK 150 000 som hver datter mottar fra sin søster være morsarvarv, slik at man unngår kapitalgevinst beskatning for de to som mottar beløpet?

Les mer

Skifte av eiendom

Publisert 08.09.2011 Emner: Arv , Dokumentavgift , Tinglyse

Jeg har en mor med Altzheimer som bor i egen leilighet. Nå har hun imidlertid blitt mye dårligere og jeg tror det er en fordel å skrive boligen over på meg (eneste arving) før hun ender på et hjem. Hvordan gjør man dette?

Les mer

Arveavgift på forskudd på arv

Publisert 22.04.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Arveavgift , Tinglyse

Ved forskudd på arv - overføring av hytte fra mine foreldre med fire ukers bruksrett er det gitt like andeler fra begge mine foreldre til meg og min kone. Dette er sendt inn på likningsskjema for forskudd på arv. Må begge parter stå oppført på tinglysning av skjøte som andel 1/2 på hver, eller trenger bare jeg (sønn) stå på skjøte med andel 1/1. Vil grunnlaget for arveavgift fremdelles bli beregnet for begge parter dersom kun jeg står på skjøtet, eller må begge parter stå på skjøtet siden vi på liknings papirene har mottatt like store andeler?

Les mer

Deling av bolig ved skilsmisse

Publisert 22.09.2014 Emner: Samliv og samlivsbrudd , Skilsmisse , Deling av boet , Tinglyse

Jeg og min mann kjøpte hus i 2005. Tinglyst med 1/3 eierandel til meg og resterende på han. Etter dette har vi fått tre barn, og i 2010 giftet vi oss med  felleseie. Hvis vi nå skulle skilles eller en av oss gå bort, hvilke regler gjelder da? Er det tinglysningen eller sameiet? Hvis det er tinglysningen, hvordan går man frem for å få endret dette til 50% deling?

Les mer

Krav i bolig ved skilsmisse

Publisert 01.10.2014 Emner: Samliv og samlivsbrudd , Skilsmisse , Deling av boet , Tinglyse

Jeg og min kone har vært gift siden 2010 og har tre barn sammen. Vi har tatt over hennes barndomshjem, samtidig som mine svigerforeldre har flyttet ned i kjellerleiligheten. I forbindelse med overtakelsen har vi tinglyst borett for svigerforeldrene. Med dette fikk vi ned prisen på huset ca. 1 millioner kroner. Hva vil jeg ha krav på i forbindelse med oppgjøret av boligen hvis vi eventuelt skulle skilles? Tas det utgangspunkt i den prisen vi gav for huset, samt verdistigning?

Les mer

Kan vi oppdatere inngangsverdi ved eierskifte?

Publisert 04.06.2015 Emner: Tinglyse , Skatter og avgifter , Skatteplikt

Sammen med kone har vi vært andelseiere i et borettslag i fem år. Vi vurderer å leie andelen ut i en periode, for så og selge. Ved utleie inntill ett år blir gevinst ved salget skattefritt. Lengre utleie innebærer at vi betaler skatt på forskjellen mellom salgspris og kjøpspris (inngangsverdi), som er betydelig på grunn av prisstigning de årene vi har bodd i leiligheten. Kan vi "oppdatere" inngangsverdi (verdi ved erverv) ved bruk av tinglysning/eierskifte? Gi leilighet i gave til en av oss (er eid av begge) eller noen annen? Vi har lån med pant i leiligheten.

Les mer

Tinglyse overføring av samboers andel

Publisert 16.06.2015 Emner: Samliv og samlivsbrudd , Deling av boet , Tinglyse , Dokumentavgift

Jeg og min samboer har bestemt oss for å gå fra hverandre. Vi eier felles bolig med felles lån og har bodd sammen i under to år. Samboeren min eier 1/3, og jeg de resterende 2/3. Vi har blitt enige om at jeg kjøper samboerens tredjedel til dagens verdivurdering, og overtar lånet alene. En tinglysing av dette vil utløse en dokumentavgift. Dersom vi velger å ikke tinglyse, eier da samboeren stadig en tredjedel av boligen? Vil dette regnes som formue, da samboeren ikke har gjeld på sin andel?

Les mer

Standardisert skjema for særeie

Publisert 23.10.2014 Emner: Samliv og samlivsbrudd , Ektepakt , Særeie , Tinglyse

Jeg har nettopp giftet meg, og det er jeg som eier boligen vi bor i. Jeg vurderer å skrive avtale om særeie. Finnes det noen standardisert skjema for dette, eller er det bare å formulere en avtale selv? Er det eventuelt noen formkrav?

Les mer

Rettigheter ved tinglysing

Publisert 16.06.2015 Emner: Samliv og samlivsbrudd , Deling av boet , Tinglyse

Jeg har et spørsmål som gjelder mine rettigheter i forbindelse med at min eks vil tinglyse sin eierandel i min leilighet på 14 prosent. Etter bruddet og salg av felles hus i 2012 skrev vi en kontrakt på at han skulle eie 14 prosent av min leilighet. For å sikre sine 14 prosent av leiligheten min ved et salg ønsker han nå å tinglyse sin eierandel. Hva blir ulempen for meg ved å tinglyse 1/7 av leiligheten i hans navn. Jeg forstår at han ønsker det som en sikkerhet, men jeg er redd jeg mister "råderett" over egen leilighet.

Les mer

Tinglyse et skjøte

Publisert 03.07.2015 Emner: Arv , Dokumentavgift , Tinglyse

Vi er fire søsken som har arvet en hytte. Det vil si at far overførte hytta på oss tre eldste søsken i 2005 - seks år før han døde. To år før han døde i 2011 fikk vi kontakt med en "ny" bror fra København (fars yngste sønn), som vi tre eldste ikke har vist noe om. Dette er ikke noe problem for oss, men nå vil vi ha ham inn som eier og arvtager av hytta sammen med oss. Hvordan skal vi gjøre det på en enklest mulig måte, både i forhold til det å få tinglyst et skjøte, og for at dette skal være en arv, og ikke en gave.

Les mer om tinglysing av skjøte

Verdiøkning av bolig ved tinglysing

Publisert 05.05.2015 Emner: Arverett , Samliv og samlivsbrudd , Samboeravtale , Kjøpe seg inn i bolig , Tinglyse

Jeg skal flytte inn og kjøpe meg inn i min kjærestes hus. For å spare dokumentavgiften har jeg skjønt at vi i steden for å tinglyse kan bruker en urådighetserklæring. Vi skal bygge ut huset etter at jeg har kjøpt meg inn. Vi har like mye egenkapital og gjelden vil bli fordelt likt på oss begge. Hvordan stiller det seg i forhold til verdiøkning av huset og min eierandel når jeg ikke har tinglyst eierskifte? Hvordan er mine barn (begge har barn fra før) sikret ift en evt. arv etter meg ved bruk av urådighetserklæring?

Les mer

Tinglyse særeie i skjøte

Publisert 27.05.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Samboeravtale , Kjøpe seg inn i bolig , Eneeie , Tinglyse

Min datter har fått forskudd på arv fra meg og min avdøde ektefelle i forbindelse med kjøp av leilighet. Hun har ett barn. Hun og hennes nye samboer har nå kjøpt hus, og jeg ønsker å påse at hun får særeie på sin egenkapital. De skal låne nok t millioner hvor hun skal betjene 0,5 mill. Må de opprette samboerkontrakt for at hun skal få tinglyst særeie? Skal særeiet tinglyses i skjøte? Hva bør de tenke på. De skal dele alle fellesutgifter. 

Les mer

Skatteplikt ved leilighet som gave

Publisert 08.04.2013 Emner: Gave , Arveavgift , Tinglyse , Skatter og avgifter , Skatteplikt , Dokumentavgift

Jeg har en leilighet jeg ønsker å gi til mine foreldre vederlagsfritt som en gave. Ville overføringen være skattepliktig?

Les mer

Står i fare får å miste boligen

Publisert 18.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Gjeldsproblemer

Jeg skulle møtt til soning medio november, men har fortsatt ikke sonet. Jeg har fått hjelp av sosialkontoret til husleie, strøm og livsopphold fram til jeg skulle begynt soningen, siste mottatte livsopphold fikk jeg 10. november - og nå står jeg i fare for å miste boligen. Jeg lider av sterk sosial angst, derfor skyver jeg dette bare foran meg, men nå trenger jeg virkelig hjelp for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre siden jeg ikke tør/klarer å ta tak i dette selv. Håper på hjelp for jeg begynner å bli desperat

Les mer

Forsikringsoppgjør etter boligbrann

Publisert 19.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Forsikringsoppgjør

Vi holder på med et forsikringsoppgjør etter en boligbrann, boligen ble totalskadd og vi er blitt enige om erstatningssum med forsikringselskapet. Vi kunne ønske og benytte erstatningssummen til å betale ned gjeld på eiendom for så å selge tomten, men ifølge forsikringselskapet skal oppgjøret tilbakeføres til forsikringsobjektet i sin helhet dersom vi skal ha rett på det. Har forsikringsselskapet rett til dette?

Les mer

Hvem er ansvarlig for manglende parkeringsplasser?

Publisert 24.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp

Spørsmålet gjelder parkeringsplass til boliger. Boligene ble bygd ut av et byggefirma og kjøpt opp av et boligbyggelag. I alt 22 leiligheter, som var innflyttingsklar i november 1999. På grunn av mye snø de siste vintrene har det oppstått en del kaos i forhold til parkering. I leveringsbeskrivelsen fra byggefirma står det, at der skal være 2 parkeringsplass pr. leilighet. Og fra boligbyggelaget overtagelse, står det at der er 40 parkeringsplasser, noe som ikke stemmer med virkeligheten.

Under utbyggingen ble det lagt ut 3 nye parkeringsplasser som lå i tilknytting til den offentlige parkeringsplassen. Vi trodde de 3 parkeringsplassen tilhørte borettslaget. Det viser seg, at ut fra reguleringsplanen eier kommune disse. I vedtektene fra kommunestyret står det at garasjeplasseringen kan justeres ved byggemelding, men krav til antall parkering/garasje må være slik plan viser.

Område mot drosjeplassen som er vist til parkering bør være friområde og parkering flyttes annetsteds. Er det en sak vi kan gå videre på, eller er den foreldet? Hvis ikke ,hvem er ansvarlig for det, er det kommunen, byggefirmaet, eller boligstiftelsen ?

Les mer

Eierforhold av hytte

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie

Vi bygger hytte. Vi betalte halvparten hver på tomta, og står begge to på skjøtet. Han har mye bedre inntekt enn meg. Han betaler alt av materialer til hytta og bruker rammelånet etterhvert som det er behov. Jeg er hjemme med to barn og tar meg av det daglige. Eier jeg halve hytta når den står ferdig selv om jeg ikke har vært med å betale underveis direkte?

Les mer

Plikt til vedlikehold i borettslag

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Kan et styre i et borettslag bestemme at det skal komme en rørlegger for å sjekke rørene på bad og kjøkken, mot beboernes vilje? Med hjemmel i hva har de rett til å bestemme noe slik? Hvis det er noe galt med rørene må jo vi beboere utbedre dette selv. Jeg har ikke noe problemer med rørene, og hvis det skjer noe er det jeg som må utbedre det.

Les mer

Deling av utgifter ved sameie av hytte

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie

Vi er fem søsken som har arvet en hytte. Vi hadde ett møte hvor vi ble enige om å betale inn ett fast beløp hver måned til å dekke faste utgifter som eiendomskatt, fastbeløp på telefon, linjeleie på strøm samt vedlikehold forsikring. I ettertid viser det seg at en ikke betaler eller deltar i vedlikehold.

Begrunnelsen er at vedkommende ikke har brukt hytten og synes derfor det er urettferdig å måtte betale. Vi andre har hevdet at om hytten er i bruk eller ikke, må utgiftene betales. Hvilken muligheter har vi. Hvis vi kommer til at vedkommende betales ut av sameiet, kan vi da trekke fra de utgifter og arbeidstimer vi andre har brukt på vedlikehold osv?

Les mer

Håndverker sender ikke regning

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp av tjenester

Jeg har hatt et malerfirma i det nye huset mitt. Det er to personer med hvert sitt enkeltmannsforetak. Den ene av disse har ikke sendt faktura etter at arbeidet var ferdig. Det har nå gått to måneder siden arbeide var ferdig. Han er unnvikende på meldinger og tar ikke telefonen når jeg ringer, så det virker nesten som om han ikke vil ha pengene. Det er snakk om ca 50.000 kroner. Kan jeg sette krav om at faktura skal komme innen en viss tid? Eller må jeg sitte å vente på at det kan komme en regning på 50.000 kr. en eller annen gang i fremtiden.

Les mer

Flytting av tomtegrense

Publisert 07.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tomtegrense

Vi har havnet i en litt kinkig situasjon med en ny grunneier på hytta. Da vi kjøpte tomt fra gammel grunneier som vi hadde et meget godt forhold til ble tomten sprengt ut i samarbeid med han. Vi har levd i god tro på at dette ble gjort i henhold til tegninger og oppmålinger, men ny grunneier har funnet ut at vi har trådd over grenser her. Det har vært en disputt med ny grunneier fordi han selv skulle sette opp nytt hus i feltet og har hatt pågående konflikt med flere hytteiere. Noe som kan forklare hvorfor han har funnet ut at han vil "plage" oss.

Vi har på ingen måte med intensjon tatt for oss av hans eiendom (firemeters regelen) og har tilbydd han samme antall kvm i vestlig grense av eiendom, men han krever mye mer. Han krever 70 000 kroner samt kvm i vestlig grense. Jeg synes det høres latterlig ut da vi betalte 80 000 for tomt på 1 mål. Har vi ingen rettigheter da vi gjorde dette sammen med forrige grunneier?

Les mer

Tvunget til å flytte på gata?

Publisert 04.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Sosial stønad

Jeg bor i en leilighet og har en to år kontrakt med utleieren. Jeg ser at det er vanskelig å finne en ny værelse på samme prisnivå. Hvis jeg ikke finner noe innen oppsigelsestiden, er jeg tvunget å flytte på gata?

Les mer

Kreve felling av trær på naboeiendommen

Publisert 28.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Trær

Vi har nylig ervervet et vakkert sommerhus, som dessverre er omgitt av tomter med betydelige mengder med sjenerende vegetasjon. Naboene har bodd på stedet i flere generasjoner, og har liten vilje til å holde hagene sine i orden. Spesielt irriterende er en skog av et titalls store trær - tomten vår har i utgangspunktet begrenset med sol, på grunn av en bratt skrent oppover, så vi føler at disser trærne på toppen av det hele er til stor sjenanse for oss.

Noen av trærne kan kanskje kreves felt eller beskåret etter naboloven §3, men det vil ha begrenset resultat. Det er imidlertid vanskelig å se hva naboene får ut av dette skogområdet. Kan vi kreve trærne felt etter §2, siden de utgjør en betydelig ulempe ifht lys og solforhold på tomten vår?

Les mer

Hjelp til utkastelse av hus

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg har en eiendom/hus der jeg har behov for hjelp til utkastelse. Hvordan går jeg frem? 

Les mer

Rettigheter ved bruk av fellesarial

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Aksjeleilighet

Jeg eier en aksjeleilighet i et borettslag med 13 leiligheter. Min leilighet er den eneste med direkte utgang til stor felles hage. De øvrige leilighetene har balkong. Jeg har satt ut noen trelameller med to stoler og et lite bord rett utenfor mitt inngangsparti. Dette ble styrebehandlet ifjor sommer og godkjent, men strider mot vedtektene som sier at ingen kan benytte fellesareal ekslusivt. Nå har styret endret mening og jeg bes fjerne trelamellene og den lille sittegruppen.

Finnes regelverk/særbestemmelser som gjelder for leiligheter med direkte utgang hage. Jeg tenker at et lite område foran min inngangsdør må være forbeholdt meg? Nesten som en dørmatte/liten platting foran inngangen for å hindre at skitt og gress dras inn i leiligheten.

Les mer

Holde tilbake husleie

Publisert 27.05.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg sendte inn et spørsmål for ca. en måned siden 'holde tilbake husleien'. Saken har utviklet seg. Eier og kontaktperson fra utleiemegleren kom for å se på rommet. Eier mener fremdeles at vi innbiler oss ting, og beskylder oss for å finne på dette for å komme oss ut av avtalen eller slippe å betale. (En selvfølge egentlig ettersom vi ikke får det vi betaler for.) Jeg holder tilbake husleie i påvente av tiltak. Tilbudet fra eier og megler er at jeg og min samboer investerer flere tusen kroner for å finne ut hva som er galt. Dersom vi ikke finner noe, får vi det ikke erstattet heller.

Problemet med det er at det kan sitte i veggene, og jeg har ikke lyst til å rive dem. Vi skal bo her i to måneder til, jeg har holdt tilbake husleien, og i dag kom den første purringen. Er det virkelig lov å behandle leietakere sånn? For tiden er jeg sykemeldt mer luftveisproblemer. Samboeren min er også hjemme fra jobb med mye av de samme symptomene. Han sover fremdeles på det soverommet. Jeg låner soverommet til en romkamerat som er bortreist. Noen råd? Jeg føler at vi ikke blir tatt alvorlig av utleiemegleren og at vi som leieboere ikke har noen rettigheter, ikke engang til trygge boliger. Finnes det ingen krav som sier av boliger må sjekkes før de kan leies ut?

Les mer

Foreldelsesfrist på faktura

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg har en campingvogn stående fast på en campingplass. Nå viser det seg at de ikke har sendt meg faktura for de siste fem årene. Av en eller annen grunn hadde jeg forsvunnet ut av deres faktureringssystem. Normalt skal faktura sendes ut hvert halve år. Jeg er borte på jobb fire uker av gangen og det var min tidligere samboer som tok seg av regninger. Nå tar jeg meg av regninger selv og det var slik jeg oppdaget at det ikke hadde kommet faktura fra campingplassen. Jeg tok så kontakt og da fant de ut at jeg hadde forsvunnet ut av systemet deres. Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år. Kan den gjelde for denne saken?

Les mer

Uenighet om pris ved boligsalg

Publisert 05.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg og min samboer har flyttet fra hverandre. Vi hadde felles bolig som vi i de siste seks måneder har forsøkt solgt uten hell. Taksten er på 2 950 000. Hun mener vi bør selge billigere for å få solgt, mens jeg må ha ihvertfall 2 900 000 for å sitte igjen med litt som kan dekke gjeld jeg tok med meg inn i forholdet fra da jeg solgte min forrige bolig. Hun skal nå gå til advokat for å få dette løst. Hva kan hun få til på den måten? Vi står begge som eiere på huset, og har vel således like mye å si i en sånn situasjon?

Les mer

Fordeling av kostnader i sameie

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie

Ved sameiet av hytte skjønner jeg at faste utgifter må deles likt uavhengig av bruk. Hva er vanlig praksis når det gjelder andre variable kostnader som innkjøp av fyringsved, beising og eventuelt annet?

Les mer

Misbruk av gjesteparkering i borettslag

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Vi bor i et hus på et byggefelt.Ved siden oss er det en gjesteparkering. Denne har nesten aldri vært i bruk siden de pleier å parkere på tomtene til dem de besøker. I fjor kom det opp to store leilighetsbygg. Nå parkere alle de på gjesteparkeringen istedenfor deres egene private tomt. I tilegg har de plantet plen på parkeringsplassen deres. Pga. de har alltid parkert på gjesteparkeringen.

Dette proveserer meg siden vi har hekk mot gjesteparkeringen. Folk står der og ruser med bilmotor og spiller høy musikk.Og på vinteren står bilene på tomgang slik at der er eksos som kommer inn i huset.Vi har sendt klage til styret i borettslaget det gjelder, men det har ikke vært noe fremgang i saken. Hvem kan jeg ta dette videre med? Har jeg rett til å få bilene tauet vekk når de står på gjesteparkering?

Les mer

Krav om strømmåler ved leie av leilighet

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg har nå leid leilighet i snart to år og har i den tiden måttet betalt strømregning for to leiligheter, hvor jeg har fått betalt tilbake av den andre leilgheten kontant. men i dag hadde det seg slik at denne leieboeren i den andre leiligheten ble vrang og nektet å betale før hun fikk se regningene, så jeg tok å viste henne alle 23 regningene hittill hvor det fremkom klart at jeg har betalt mer enn henne. I tillegg til dette betaler jeg strøm for kjeller, utelys og lys i gangene.

Hvilke rettigheter har jeg? Og hvordan kan jeg få frem en sak mot husvert angående dette? Et annet problem har vært at vi har merket at husvert har låst seg inn i leiligheten både når vi er hjemme og når vi ikke er det. Har han lov til å inneha ha egen nøkkel til vår leilighet?

Les mer

Kausjon ved dødsfall

Publisert 04.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Kausjonist

Jeg lurer på hvis foreldre står som ekstra sikkerhet/kausjonist på et boliglån. Hva skjer da hvis f.eks foreldrene går bort? Mine foreldre er 73 og 78 år. Hvis de stiller sikkerhet i sin nedbetalte bolig, hva skjer i praksis når de går bort? Jeg har fire eldre søsken.

Les mer

Terasseutbygging i borettslag

Publisert 23.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

I løpet av fire års tid har vi bygget en terrasse på hver side av vårt rekkehus. I posten i dag fikk vi beskjed fra borettslaget at det var mulig feil på varmekablene i grunnmuren vår. Da skulle det altså være fri tilgang til grunnmuren for sjekk, som ikke er mulig på noen sider av vårt hus pga. terrassene vi har bygget, skal det være tilgang til 100% av grunnmuren så må alt rives. Dette er jo en forferdelig påkostning får oss i form av arbeid og materialer, og lurte på om vi har krav på noe økonomisk kompensasjon om dette skulle være tilfelle.

Les mer

Verdivurdering av sameie

Publisert 06.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg kjøpte en leilighet med en venn for over ett år siden. Leiligheten har et aneks som har blitt brukt til utleie. Nå har jeg lyst å flytte, men medeieren i leiligheten vil ikke leie ut rommet mitt til ukjente, og vil heller kjøpe meg ut av leiligheten. Hvordan skal vi da gå frem? Skal man selge for nåværende takst, eller prisen man kjøpte leiligheten for?

Les mer

Er en usignert avtale bindende?

Publisert 28.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg skal selge en gård, og tenkte først å selge bare dyrket mark til to naboer. Vi fikk hjelp av en på regnskapskontoret, og han satte opp forslag til avtale med bøndene og forslag til søknad til kommunen. De fikk forslagene tilsendt 31 august. Den åttende september informerte jeg personen på regnskapskontoret om at jeg vil selge gården samlet og ba han om å informere naboene, noe han glemte. Ingen av avtalene er undertegnet. Bøndene mener vi har en avtale og truer med rettsak. Mener du at vi har en bindende avtale?

Les mer

Heve kontrakt med kjøper

Publisert 19.12.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg har solgt en hytte uten bruk av megler/advokat til et ektepar, og hvor kjøper ikke overholdt betaling og overtagelses dato, jeg ønsker å bryte inngåtte kontrakt med kjøper. Hvor lang tid må det gå før jeg kan kalle det for en vesentlig mangel fra kjøper, og jeg kan bryte kontrakten? Det kan nevnes at jeg har fått et høyere bud fra en annen.

Les mer

Krav fra underleverandør

Publisert 23.12.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp av tjenester

Jeg har renovert bad. Jeg hadde kontrakt med tømmermester (TM), og han igjen hadde kontrakt med underleverandør. Tømmermester uteble halvveis. Jeg hadde da betalt over halvparten av totalkostadene. Jeg får info om at firma opphører pga. manglende viderebetalinger. Avtalte etter fem m��neder direkte med to underleverandører om å fullføre arbeid mot timebetaling. I sum dekker allerede innbetalt + kontaktsfestede dagbøter + betalt underleveranfdør nesten hele den avtalte totalsummen. Rimelig vurdering av egeninnsats/ekstrakostnad dekker resterende. En tredje underleverandør retter krav til oss for hele sitt arbeid, noe jeg finner det urimelig. Jeg mener detter kravet skal rettes til Tømmermester. Er det riktig?

Les mer

Reparasjon på grunnmur i borettslag

Publisert 02.01.2014 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Det er kommet en stor brist i betongen på en lysgrav tilknyttet boligen min, og det viser seg at det må graves for å reparere dette. Dette dekkes selvfølgelig av borettslaget. Problemet mitt er at rundt denne lysgraven så har jeg bygget terrasse, lagt stein og oppgradert for flere hundre tusen de siste årene. Styret i borettslaget sier at det er mitt ansvar å få lagt til rette for gravemaskiner for at de kan utføre denne jobben, og dette, samt å bygge tilbake til dagens stand er mitt ansvar. Er dette riktig?

Les mer

Utleiers adgang til utleieenheten

Publisert 05.03.2014 Emner: Bolig og hytte

Jeg bor alene i en leid sokkelleilighet med egen inngang i en enebolig. Jeg har lagt merke til at utleieren har låst seg inn flere ganger, uten varsel. Det begynte like etter at jeg flyttet inn. Nå er jeg syk, og har ikke overskudd til å flytte. Derfor ønsker jeg ikke at dette skal eskalere. Innlåsingen påvirker meg psykisk. Jeg tør ikke gå ut av huset og dette igjen gjør at jeg ikke har overskudd i hverdagen. Jeg ønsker å installere boligalarm. Må jeg ha tillatelse fra utleier til dette?

Les mer

Bør ektefeller kjøpe eiendom sammen?

Publisert 15.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Ved kjøp av fasteiendom (hytte), bør ektefeller stå som kjøpere? Er dette en fordel? Vi har ikke avtale om særeie, boligen vår står på oss begge.

Les mer

Kan grunneier kreve at brygga rives?

Publisert 15.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Utbygging og påbygg

Jeg har en liten brygge ved sjøen på hytta. Da bryggen i sin tid ble bygget var hytten mine svigerforeldres og svigerfar forhørte seg med grunneier om lov til å oppføre brygga. Dette fikk han lov til, dog kun muntlig. Brygga ble altså oppført etter tillatelse fra grunneier for 30 år siden, og er etter så mange år tegnet inn på reguleringskartet.

Vi har nå arvet hytten og ville utbedre brygga da den etter mange års vær og vind var veldig slitt. Vi har utbedret den ved å skifte toppdekket ellers er den som før. Vi har nå mottatt et rekomandert brev fra grunneier at de ser vi har gjort forbedringer på ulovlig oppført brygge og har fått tidsfrist til å rive brygga. Er den ulovlig oppført når det ble gjort en muntlig avtale, er ikke en muntlig avtale like bindende som en skriftlig? Og kan de etter så mange år kreve at vi skal rive brygga?

Les mer

Økonomisk erstatning ved dekningssalg av bolig

Publisert 24.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Huset vårt ble lagt ut for salg. Vi skriver kontrakt med kjøper. Han betaler ikke kjøpesummen innenfor fristen. Vi må bryte kontrakten med kjøper. Huset blir lagt ut for salg igjen og ny kjøper overtar i januar. Det går greit. Megler sender et krav til første kjøper pålydende 331.592,- ( differanse salgspris, salgsomkostninger dekningssalg og renter forsinket overtakelse).

Vi har fortsatt ikke fått pengene. Fristen for å betale var 4.2.13. Vi vurderer nå å ta kontakt med advokat for å kreve pengene på nytt siden megler ikke kan gjøre mere. Vi må selv ta saken videre nå og lurer derfor på om det lønner seg. Hvor mye vil det koste?

Les mer

Naboen har satt opp skjemmende varmepumpe

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Tomtegrense

Vi har for under en måned siden fått nye naboer, som jeg ennå ikke vet hvem er, men som har tatt seg til rette så det holder. En dag da jeg kom ut på terrassen min, så jeg at de hadde tatt seg inn på vår eiendom,uten å spørre om lov eller varsle oss på forhånd, og satt opp en stor skjemmende varmepumpe på veggen sin, men på vår eiendom,og midt i mot oss fra terrassen og stuen vår, så det er det vi sitter og ser på når vi ser ut eller er på terrassen. Ikke akkurat et vakkert skue.

Tomtegrensene her er litt rare i forhold til hva som kanskje er normalt. Med få unntak, så går tomtegrensene ved enden av husene. I dette tilfellet så eier naboen bare til endeveggen sin, og det er satt opp tydelige tomtegrensepinner. De har lov å komme på naboens tomt og male endevegg og vedlikeholde veggen, men naboen eier tomten. Slik bestemte kommunen at det skulle være for 30 år siden, og det har fungert greit i alle disse årene. Vi har levd i fred og fordragelighet side om side med våre naboer uten konflikter av noe slag.

Det den nye naboen har gjort opprører oss veldig. Vi føler her en respektløshet fra den nye naboen over for oss som veldig stor, og det går på nattesøvnen løs. Vi har ennå ikke konfrotert naboen med dette, da vi først ville forhøre oss om våre rettigheter i denne saken. Må vi virkelig finne oss i dette.

Les mer

Krav etter utflytting av bolig

Publisert 16.05.2013 Emner: Bolig og hytte

En veninne kom til Norge for ikke mange årsiden, og har under introduksjonsprogrammet leid bolig for seg og sine to barn. Hun har nå flyttet til en annen leilighet, og den tidligere utleier krever erstatning for skifte av parket på stua, som han mener hun har ødlagt med at en madrass har ligget der og med søling av ett glass vann. Parketten skal ha fått en forhøyning. Min veninde sier at den bulen på parketten har vært der hele tiden, og at de ikke har sølt vann. Situasjonen er låst. Hva slags råd skal jeg gi min veninde? Tidligere utleier har stilt krav ca. en uke etter utflytting.

Les mer

Nabokrangel om vei

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Nabokrangel

Vi har noen spørsmål ang rett i forhold til vår egen tomt. Vi har en nabogård som har veirett på vår tomt, på oppside av vår hage. Tidligere gikk denne veien igjennom en "allé" av eiketrær. Disse eikertrærne er nå hogd ned for flere år siden, men røttene og "stompene" av trærne står igjen. Vi har hatt det slik at vi kan klippe plen langs den veien. Vi satt opp en hekk godt på innsiden, slik at vi skal kunne holde det fint også på yttersiden av hekken ( altså langs veien).

Til vår irritasjonen da vi legger vekt på å holde det pent rundt oss så bruker naboen alt av hjelpemidler før å lage denne veien bredere. Til og med bruker skrapa på traktoren før å fjerne "stompene" etter de gamle trærne. Det er ikke lenger mulig å bruke sitteklipperen til å klippe langs hekken på yttersiden pga naboen skraper seg inn på plenen og lager høy kant med grus.

Vi har snakket med han, men han respekterer ikke det vi da egentlig kom til enighet om. Vi lurer på om vi kan sette opp noen stolper langs veien, altså ikke på veien , men der som vi fortsatt vil beholde gresset før naboen får dratt med seg den nye hekken også? Må vi da evt gi nabovarsel? Vi har dessverre ikke god naboforhold til han eller kona da spesielt han fra dag 1 har vært tildels aggressiv og gjort oss fullstendig klar over at vi ikke må komme her og komme her. Nok om det. Det var gode 110 cm fra hekk ( stammen) til vei, men den er nå på ca 80 cm.

Les mer

Endre grensene på naboeiendom

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Tomtegrense

Kan noen andre private eller offentlige endre grunnboka uten underskrift av hjemmelshaver, se bort fra tvangsekspropriason. Er det lov å endre grensene på en naboeiendom for å begunstige sine egne interesser selv om flateinnholdet blir det samme?

Les mer

Hvem skal betale flytting av varmtvannstank

Publisert 07.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp

Vi kjøpte leilighet i en seksjonert bolig sommeren 2011. På kontraktsmøtet viser det seg at varmtvannstanken til de som eier opp i 2 etg står i vår leilighet. Vi vil nå ha den flyttet og lurer på jurdisk sett om det er de som bor oppe i 2 etg som skal betale kostnadene i forhold til flyttingen av tanken? De oppe var ikke klar over at deres varmvannbereder er i vår leilighet før de ble gjort obs på dette når vi kjøpte leiligheten.

Les mer

Begjære sameie oppløst

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie

Jeg og min samboer kjøpte leilighet i des 2011 og har bodd der siden. Vi har også et felles barn på snart ett år. Jeg ønkser nå å flytte ut og vil frigjøre min halvdel av boligen for å kunne kjøpe meg noe nytt. Vi har hatt tre ulike verdivurderinger på leiligheten som har gitt oss relativt like vurderinger av boligens verdi på dagens marked. Han vi fremdeles ikke kjøpe meg ut. Hva kan jeg gjøre herfra?

Les mer

Eiendomskrenkelse

Publisert 10.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Tomtegrense

Eier (A) bygger en forstøtningsmur inne på sin egen eiendom. Nabo (B) kontakter et anerkjent rådgivningsfirma (C) og ber dem skrive en rapport på denne forstøtningsmuren. Kan firmaet C gå inn på en eiendom (A) uten å kontakte A, som eier eiendommen? Har et rådgivningsfirma juridisk rett til å "ta seg til rette" på annen manns eiendom, på oppdrag fra en nabo, og skrive et notat om denne forstøtningsmuren?

Les mer

Får ikke tilbakebetalt depositum

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg flyttet for en stund siden ut av en leid leilighet. Da jeg flyttet og vasket ut fikk jeg en SMS fra huseier med informasjon at alt var ok, og at depositumet skulle tilbakebetales. Dette er snart tre måneder siden, og jeg har fremdeles ikke mottatt noe. Har forsøkt å komme i kontakt med utleier gjentatte ganger og sendt SMS flere ganger uten respons. Har ikke pengene på en depositumskonto da disse kun ble overført til utleier ved første innbetaling av husleie. Hvilke rettigheter har jeg, og hva kan jeg gjøre for å få tilbake pengene? Bør jeg anskaffe en advokat/anmelde saken?

Les mer

Vedlikehold av leilighet

Publisert 16.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Leie av bolig

Hvem er ansvarlig for vedlikehold av radiatoren i leiligheten og sørge for at den fungerer under et leieforhold?

Les mer

Rettigheter ved ny reguleringsplan

Publisert 16.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Ekspropriasjon

Hvilke rettigheter har jeg når min selveierleighet i et hus skal rives som følge av ny privat reguleringsplan som blir behandlet politisk før jul. Har jeg rett på advokat betalt av utbygger, gjelder ekspropriasjonsloven her, og hvordan skal jeg best ivareta mine interesser?

Les mer

Lovlig forkjøpsrett

Publisert 29.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg har fått tilslag på kjøp av en hytte, underskrevet kontrakt, og betalt 10% av kjøpssum. Naboene som alle er i samme familie har en skriftelig avtale om forkjøpsrett til "min" eiendom. Jeg har nå fått beskjed om at den nærmeste hytte naboen vil kjøpe hytta på forkjøpsrett. Når jeg sjekker det offisielle panteregisteret for "min" eiendom så står denne naboen ikke oppført i listen over de som har forkjøpsrett. Han har tidligere også eid "min" eiendom. Har denne naboen nå lovlig forkjøpsrett for tilbakekjøp av eiendommen?

Les mer

Vedta fellesutgifter i boretslag

Publisert 18.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Vi kjøpte et selveiende rekkehus for fire år siden. Her var det et gammelt kabel-TV anlegg som ble installert i 1990. Av praktiske årsaker ble det lagt frem kabel til alle husene i feltet, men kun de som betalte for graving og installasjon kunne tegne abonnement. De andre kunne bare motta NRK og lokal-TV. Etter noen år forlangte kabelselskapet at alle husene måtte betale en vedlikeholdsavgift for anlegget, og denne måtte betales samlet. Da alle er medlemmer av en velforening som forvalter fellesarealet, ble det bestemt at denne skulle kreve inn avgiften. I 2009 var avgiften på kr. 500 pr hus, og det var opp til den enkelte huseier om denne ville tegne abonnement eller ikke.

I 2010 sa kabelselskapet opp avtalen, da de ikke lengre ville drifte slike gamle anlegg. Styret i velforeningen bestemte da å tegne en tre års avtale med et annet kabelselskap mot at de oppgraderte anlegget til dagens nivå. Saken ble lagt frem på ekstraordinær generalforsamling med beskjed om at alle var pliktig å tegne abonnement og dette kostet kr. 2.400 pr. år. Det var ikke mulig å reservere seg. I 2012 ble abonnementet utvidet med også å gjelde internett. Dette ble gjort på ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertall. Abonnementet koster i dag kr. 3.700 pr. år, Kontingenten til vedlikehold av fellesområdet er til sammenligning kun kr. 1.500 pr. år.

Er dette lovlig uten positivt samtykke fra hver enkelt huseier? På siste generalforsamling kom styret med endring til vedtektene om at kabel-TV og internett skal inngå som en del av driften av fellesarealet. Resultatet ble at styret og generalforsamlingen ga seg selv rett til å tegne abonnement for den enkelte husstand uten å innhente fullmakt fra den enkelte huseier. Spørsmålet er: Er dette en lovlig vedtektsendring? Hvis ja, binder flertallet mindretallet?

Les mer

Eiendomsskatt på fritidseiendom

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Skatteplikt

Jeg bor i USA og vill kjøpe hytte eller bolig i Norge for ferier. Hvordan betaler jeg eiendomsskatt? Til Norge eller USA? Hva er skattesatsen på en hytte? Og hva er skattesatsen på sekundærbolig?

Les mer

Manglende betaling ved boligsalg

Publisert 12.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Vi solgte hus med syv leiligheter for seks år siden. Kjøper hadde ikke nok penger og i god tro avtalte vi at han skal betale i løpet av et år. Vi har ringte og besøkt han flere ganger, men han sier han har ikke penger selv om han driver et stort firma. Han vet at vi har flyttet til England, og derfor svarer han ikke på telefonen. Vi har ringte han i hvertfall 100 ganger i siste seks årene og besøkt ham 7-8 ganger. Har vi mulighet til å få pengene våre?

Les mer

Kan vi kreve at naboen hogger ned treet

Publisert 13.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Nabokrangel

Vår nabo har et stort tre som står i nabogrensa, lent mot vårt gjerde. Det skygger for sola nesten to timer på ettermidagen. Kan vi kreve at de hogger ned treet?

Les mer

Forskjøpsrett ved salg av småbruk

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Min mor arvet et lite småbruk i 1984 av sin tante. Dette er brukt som fritidsbolig av oss. Her ble det tinglyst en forkjøpsrett til tantens andre nieser og nevøer hvis småbruket skulle selges utenom min mors livsarvinger (min bror og meg). Disse skal da få kjøpe til takst. Min mor døde i 2003 og min far har siden da stått som eier av småbruket. Vi ønsker nå å selge. Vi ønsker å legge småbruket ut på markedet, da småbruk i det området går til godt over takst, samt at vi ikke kjenner noen av disse slektningene til min mor.

1) Jeg regner med at denne forkjøpsretten gjelder fortsatt, selv om min far evt fører det over på oss før vi selger? 2) Gjelder forkjøpsretten da barna til disse niesene og nevøene hvis de er døde (tror to av de er døde)? Står som sagt tinglysningen at forkjøpsretten gjelder nieser og nevøer. 3) Vedr "ny" lov - er det slik at denne forkjøpsretten blir slettet 1.juli 2015 - eller er det 25 år fra tinglysning i 1984?

Les mer

Mislighold fra utleier

Publisert 26.06.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg har en slektning som i disse dager i tvist med huseieren han leier av. Slektningen min bor i kjelleren i en enmannsbolig, og da han flyttet inn kom det frem at han skal betale vanlig leie, samt den strømmen han selv bruker. Nå har slektningen min i lengre tid følt at han betaler for mer enn han selv bruker, og da huseierne var borte en helg skrudde han selv av alle sikringer i sin egen leilighet. Fremdeles tikket strømmåleren gjennom hele dagen, noe som tyder på at overetasjen er koblet på samtidig.

Han konfronterte huseieren med dette da de kom hjem, og eieren innrømmet da at det var tilfelle. Senere har han imidlertid trukket tilbake påstanden og påstår det bare er oppspinn. Slektningen min har frastått å betale husleie, da han mener at det han har betalt ekstra i strøm dekker for ham. Nå truer huseierne med å bytte lås på døra mens han er borte så han ikke skal komme seg inn igjen.

Vi lurer altså på hva som vil være rett og rimelig å gjøre her. Slektningen min vurderer å anmelde forholdene til politiet, men det vil bare bli ord mot ord, og mest sannsynlig vil det ikke gjøres noe mer. Det foreligger ingen kontrakt i leieforholdet, og dermed er det ingen dokumentasjon for hverken det ene eller andre når det kommer til strømavtalen som ble inngått dem i mellom.

Les mer

Kjøpe ut samboer fra leilighet

Publisert 24.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg skal kjøpe ut min eks-samboer fra vår felles leilighet. Vi har funnet ut att takst er ca 2.237.500 kr. Når jeg da trekker i fra lånet vi har igjen på leiligheten, Skal jeg da også trekke i fra fellesgjelda som er i borettslaget?

Les mer

Oppsigelse av leiekontrakt ved husdyrhold

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte

Jeg og ei venninne inngikk 1. september 2012 en ett års leiekontrakt for et hus på en gård. Hele huset disponeres av oss. Vi vil gjerne fortsette å bo her videre etter 1/9 2013, men har fått beskjed om at de ikke lenger vil leie ut til oss fordi vi har hunder. Hundene er tillatt i forhold til vår kontrakt. Jeg ser i husleieloven at det ikke er tillat med tidsbestemte leiekontrakter på under tre år, så lenge vi leier et helt hus.

Da skal avtalen gå over til tidsubestemt, med tre mnds oppsigelse. Men kan da huseier kaste oss ut etter tre mnd, med begrunnelse at han ikke ønsker hunder her? Huseieren mener hundene har ødelagt hagen, fordi plenen er blitt brun, men vi argumenterer med at dette er grunnet en hard vinter og har ingenting med oss å gjøre. Vi betaler leie helt punktlig, og ingen andre forhold skulle tilsi at han må ha oss ut.

Les mer

Selge hus med advokathjelp

Publisert 24.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg overveier å selge et hus uten at bruke eiendomsmeglere. Tenkte da å bruke advokat til alt det administrative. Er dette mulig? Og hvor mye og hvilke papirer skal utarbeides? Er der ting man skal være obs på? Og hva er prisen på advokatbistand?

Les mer

Kan utleier trekke fra depositumkonto?

Publisert 24.09.2013 Emner: Bolig og hytte

Utleier møter leietager til inspeksjon av leilighet ved endt leieforhold. Utleier inspiserer leiligheten og gir muntlig tilsagn om at alt ser bra ut og at depositum vil bli tilbakebetalt. Leietaker oppgir kontonr. og reiser tilbake til USA. Deretter mottar hun epost fra utleier, som forteller at ved 2.gangs inspeksjon viser det seg at leiligheten likevel ikke var ren, og i tillegg er det funnet diverse skader/mangler. Hun trekker i overkant av kr. 8000 fra depositumet før resterende beløp overføres til leietaker. Kan utleier gjøre dette?

Les mer

Utsettelse på overlevering av ny bolig

Publisert 05.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Vi kjøpte oss bolig i februar. Dette er et nybygg. Det ble da skrevet i prospekt at innflytting var planlagt til 1. kvartal 2014. Når vi kommer på kontraksmøte, er dette endret til andre kvartal 2014. Men vi kan leve med det. Vi har nå mottatt et brev der det står at de venter IG, fortsatt. Noe som også ble sagt i mai. Og at huset krymper i areal. Fra 174m2 til 164m2. Uten at vi får noe som helst i kompensasjon. De vil nå at vi signerer på at vi godtar dette uten noen form for kompensasjon. Hva gjør vi?

Les mer

Kjøper kan ikke oppfylle avtalen

Publisert 25.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Vi har solgt vår leilighet, men på overtakelsesdagen får vi vite at kjøper ikke har penger. Hva gjør vi nå?

Les mer

Utleie av bolig til vanskeligstilte

Publisert 05.03.2014 Emner: Bolig og hytte

En alenemor uten jobb på grunn av sykdom og sosiale problemer. Hun har de siste 10 årene leid bolig og betalt husleie til kommunen. Men har nå fått oppsigelse med tre måneders frist. Huset en tomannsbolig som skal selges. Leietaker på den andre halvdelen flytter. Min nabo har fått beskjed muntlig om at hun kan gå til banken og kjøpe huset og leie ut den andre halvdelen. Hun har jo ingen penger og lever av stønad og bidrag. Hvilke rettigheter har hun?

Les mer

Advokathjelp til salg av bolig

Publisert 14.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Hvor mye koster det å få advokathjelp til salg av bolig?

Les mer

Gjensidig forkjøpsrett ved salg

Publisert 29.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

En far har solgt en halvpart av huset sitt til sin sønn, og eier den andre halvparten selv. Huset består av to leiligheter. Det er i skjøtet til sønnen tinglyst at "partene har gjensidig forkjøpsrett ved salg". Kan far i dette tilfellet foreta et gavesalg av sin leilighet til sin datter uten å gi sønnen mulighet til å bruke forkjøpsretten?

Les mer

Omkostninger ved salg av bolig

Publisert 29.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Ved salg av bolig, skal da meglerprisen trekkes i fra meglertaksten? Hvis en av oss kjøper ut den andre fra felles bolig?

Les mer

Rettspraksis for engangskompensasjon

Publisert 10.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Etter avtalt kjøp av selveierleilighet er alle parter enige om at størrelsen på felleskostnadene er feil oppgitt ved at en del er utelatt og at det skal kompenseres for dette. Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglere har "praksis for å legge et fem års perspektiv til grunn for å beregne denne type tap" (ordlyd fra tilsvarende saker). Men for å dekke det reelle tapet må det årlige merutlegget kapitaliseres med en rente. F.eks vil 2% rente tilsvare "50 års perspektiv". Er det rettspraksis for engangskompensasjon for varige faste utgifter?

Les mer

Kreve salg av eiendom i sameie

Publisert 18.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Min fars barndomshjem er delt i fem eiendeler. Jeg eier 2/5, min bror 1/5, mine 4 søskenbarn eier tilsammen 1/5. det er også 1/5 som eies av en svigerbror av min avdøde tante. Denne mannen er ca 90 år, svært dårlig og på sykehjem. Nå forfaller eiendommen fordi ingen ønsker å legge penger i et hus med så mange eiere. Kan jeg kreve salg? Kan jeg kreve å få kjøpe ut de andre? Hva må evt til for å kunne kreve dette?

Les mer

Leie av garasje i borettslag

Publisert 08.05.2014 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Jeg har inngått husleiekontrakt for leie av bolig i borettslag. Nå har det kommet en ny lov om borettslag. Hvilke lover gjelder for leie av garasje da det ikke er egne lover og regler for bruk og leie av garasjen?

Les mer

Kan OBOS kaste meg ut?

Publisert 15.08.2014 Emner: Bolig og hytte

Jeg har bodd på Ekeberg i 15 år. Selv om jeg har hatt problemer med betalingen før, har jeg alltid betalt når jeg har fått advarsler. Nå har jeg fått fikk en advarsel igjen som jeg ikke visste noe om, fordi mannen som har ansvaret for betalingen fortalte ingenting til meg. Jeg fikk vite det for noen dager siden, og tok kontakt med OBOS. De sier at jeg må flytte ut innen 15. august selv om jeg vil gjøre opp. Jeg har fire barn og er helt fortvilt. Hva kan jeg gjøre. Kan OBOS kaste meg ut selv om jeg ikke finner et nytt sted innen 15. august?

Les mer

Krav ved befaring av leilighet

Publisert 02.09.2014 Emner: Bolig og hytte

Vi skal ha en befaring av leiligheten, utleier skal ha med en håndverker. Er det noe krav til hvor håndverkeren hentes fra? Noe krav til hans uavhengighet? Vi vet at leietaker har interesser av å påelgge oss erstatningkrav pga. trøbblete leieforhold og slitt leiligheten. Vi vil som fattige studenter nødig betale mer enn vi må.

Les mer

Utleier holder tilbake depositum

Publisert 07.01.2015 Emner: Bolig og hytte , Leie av bolig

I august 2014 flyttet jeg inn i en hybel og skrev under på en bindende kontrakt som varer fra 1.9.14 til 30.6.15. I november oppdaget jeg muggsopp på veggen som kom av høy fuktighet. Hybelen har ikke tilstrekkelig med lufting og jeg har fått plager av dette siden jeg har astma og følsom. Jeg ga i november beskjed til utleier, men det er ennå ikke fikset. Problemet har oppstått før, noe han ikke ga beskjed om da jeg flyttet inn. Jeg vil nå flytte ut og ga utleier muntlig oppsigelse, noe han også godtok. Han holder nå igjen depositum. Hva gjør jeg?

Les mer

Må jeg betale dokumentavgift?

Publisert 11.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

Jeg og min samboer kjøpte hus der hver av oss eier 50 prosent. Vi har også felleslån. Nå vil han overføre hans hjemmel til meg, slik at jeg blir eneste huseier. Dette er ikke forårsaket av samlivsbrudd. Må det betales dokumentavgift ved en slik justering? Vi kjøpte huset i fjor og betalte dokumentavgift i oktober 2014.

Les mer

Kjøpe henne ut av bolig

Publisert 10.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg

For noen år tilbake arvet jeg og min søster et hus. Nå vil hun selge huset, men det vil ikke jeg. Hvis jeg skal kjøpe huset, har hun da krav på hele summen med en gang, eller kan jeg betale hun en sum i måneden? Jeg er student med en jobb ved siden av, og har derfor ikke mulighet til å ta opp lån i banken for å kjøpe henne ut. Jeg vil absolutt ikke selge ettersom jeg ikke bor her. Hva bør vi gjøre?

Les mer

Vedlikehold i borettslag

Publisert 09.04.2015 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Borettslaget jeg eier leilighet i skal renoveres. I den forbindelse skal det installeres et ventilasjonsanlegg som vil innebære betydelig inngripen inne i min leilighet. Hvilke muligheter har jeg til å påvirke eler forhindre slike inngrep hvis jeg ikke er enig? Hvor vidtrekkende er min egen makt over egen bolig? Hvor kan jeg eventuelt finne mer om dette?

Les mer

Er ikke et bud bindende?

Publisert 02.05.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp

Jeg har en hytte som jeg skal selge. Det kom inn tre bud fra en aktuell kjøper, og siste bud kom inn 08.04.14 kl 08.01 på sms fra megler. Akseptfristen ble satt til kl 10.00 samme dag. Jeg aksepterte budet på sms til megler kl 08.06 samme dag, og kjøper ble informert om dette kl 09.55 ifølge loggen til megler. Kjøper angrer nå kjøpet og vil trekke budet. Hva sier loven om dette, er ikke budet bindene? Kjøper sier at aksepfrisen ikke ble overholdt og har nå gått til advokat.

Les mer

Er disse vedtektene gyldige?

Publisert 04.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Jeg bor i en endeleilighet (rekkehus) og ønsker nå å bygge ut en liten levegg fra min terrasse ca.1 1/2 meter ut fra siden med tilhørende liten terrassebit på ca 2m3 med trapp ned til hage. Etter å ha pratet med styreleder i vårt borettslag fikk jeg vite at det nå har kommet inn i vedtektene at det ikke er lov å bygge noe utover leilighetens bredde. Dette til tross for at godt over halvparten av alle endeleiligheter har en tilsvarende løsning, men disse ble da bygget før nye vedtekter ble godkjent. Er disse vedtektene gyldige?

Les mer

Melde seg ut av borettslag

Publisert 23.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Borettslag

Jeg flyttet fra et borettslag 2011, men ser fremdeles at jeg er satt opp som aktivt styremedlem. Advokat, og styreforman svarer ikke på telefon. Hvordan melder jeg meg ut?

Les mer

Oppsigelse av leiekontrakt ved boligsalg

Publisert 15.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Husleiekontrakt

Jeg har leid en leilighet med tre års kontrakt.Gjelder den kontrakten om hun selger leiligheten før leietiden er ute, og det ikke står noe i kontrakten om at hun skal selge den?

Les mer

Megler har holdt tilbake informasjon

Publisert 15.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Megler og takstmanns ansvar , Trær

Da vi kjøpte huset spurte vi om det skulle bygges noe på tomten på baksiden av huset. Da svarte de nei, ikke det vi vet. Nå viser det seg at det er regulert inn en tomannsbolig på tomten, denne var regulert inn da de solgte boligen og dette har de visst om.

I alle dokumenter vi har fått av eiendomsmegler kan vi ikke finne at det er regulert inn tomannsbolig, de har med vilje holdt tilbake informasjon. Er dette noe vi kan reklamere? Naboen har mange trær på tomten, disse tar utsikt og sol, har vi noen rettigheter når det kommer til trefelling/beskjæring?

Les mer

Bryte husleiekontrakt

Publisert 16.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Vi leier to rom i et kollektiv. Personen vi leier hos har vært veldig slapp, og åtte måneder etter vi flyttet inn har personen enda ikke hentet huskontraktene våre. Så vi har derfor ikke skrevet under dem. Vi har heller ikke hørt noe om depositumet, så det er heller ikke ordnet.

Nå tenker vi å flytte ut til en plass med de juridiske tingene mer på plass. Det vi lurer på er om vi kan bryte kontrakten uten å betale de to siste månedene? I kontrakten står det: leieforholdet er tidsbestemt, og løpet fra 01.08.12 dato , og opphører uten oppsigelse den 01.08.13. Men den er som sagt ikke skrevet under.

Les mer

Boligkjøp - mangel på bolig

Publisert 18.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Jeg kjøpte en leilighet i fjor sommer. Vi flyttet inn 1.juni, noe dager etter fikk vi et brev fra Skagerak om tilsyn av elektriske anlegg av leiligheten. Men det var egentlig mening at den gamle eieren skulle ha gjort det før vi flytte inn, og i brevet så stod det at de han tidligere sendt henne en advarsel om det, altså 1 uke før vi egentlig skulle overta leiligheten.

Vi prøvde å ta kontakt med henne og sa at hun burde ta ansvar for det, men det gjorde hun ikke, og så at hun ikke hadde tid og ba oss om å ta kontakt med den eiendomsmegleren som sogte leiligheten til oss og gjorde det eiendomsmegleren sa.

Vi hadde ventet i flere uker på hun, før vi bestemte oss å bestille time hos Andebu elektro for at de skulle sjekke den elektriske anlegget og skrive en raport til Skagerak, siden vi hadde fått så mange advarsel om det fra dem. Før vi hadde gjort det så hadde jeg sendt henne en medling for å få en bekreftelse fra hun om hun skulle betale for kostnaden, og da svarte hun at vi skulle gjøre det. Når alt var ferdig så ville hun ikke betale kostnadene, Andebu elektro ringte hun, men hun svarte ikke, eiendomsmegleren og vi prøvde også å ta kontakt med hun, men hun svarte aldri. Så til slutt måtte vi betale for regningen, hvis ikke vi hadde gjort det så kunne regningen gått til inkasso.

Nå har jeg fått kontakt med Skagerak og fått en bekreftelse om når mangelbrevet ble sendt til henne. Så har eiendomsmegleren sendt henne en melding på epost om at vi ønske å få pengene tilbake med bekreftelse fra Skagerak, men hun svare heller ikke. Hva må jeg gjøre nå? Kan dere hjelpe oss?

Les mer

Bruksrett på hus

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Bruksrett , Kjøp og salg

Jeg skal kjøpe en familieeiendom etter mine oldeforeldre. Der viser det seg å være bruksrett i huset som står på eiendommen. Boligen ble fra flyttet på 70-tallet, og er i dag på ingen måte beboelig. Er det slik at alle vi som er etterkommere av mine oldeforeldre har denne bruksretten, eller gjaldt denne kun for deres barn? Hvem skal i så tilfelle dekke eiendomsskatten for boligen?

Les mer

Dokumentavgift

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Dokumentavgift

Dama mi skal kjøpe meg ut fra bolig som er delt 50/50. Hun har betalt egenkapital og omkostninger når vi kjøpte. Vi har en felles unge på ett år. Hun mener vi skal trekke av ca 40 000 kroner for dokumentavgiftene som hun betalte når vi kjøpte. Skal jeg betale det? Trodde ikke eg skulle betale tilbake når hun skal ha lånet alene. Jeg skal vel ha det jeg har betalt inn på avdrag og halvparten av stigning på bolig? Hva er rett angående dokumentavgiften?

Les mer

Heve kjøp av småbruk med odelsrettigheter

Publisert 24.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Odel , Heve boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg har lagt inn bud på et småbruk (dødsbo) med odel og konsesjon og fått denne akseptert. Fem dager senere får jeg vite at det er 20 personer som har odelsrettigheter på gården. Småbruket har vært til salgs i nesten ett år uten at dette har vært ordnet opp i,

Hva er mine rettigheter? Har odelsretthaverne frist til å benytte retten, eller kan de bruke så lang tid de vil til å tenke på saken? Er det ikke en utelatelse av vital info å la være å informere meg om hvor mange rettshavere det er og at dette kan ta lang tid å ordne opp i? Kan jeg heve kjøpet?

Les mer

Justere husleiekontrakt til markedspris

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

 På nåværende tidspunkt bor jeg med to kamerater i et kollektiv og vi har skrevet en 3 års kontrakt med utleier, med mulighet for oppsigelse 1/8 hvert år. Vi har nå bodd her i snart to år. Jeg skal flytte med kjæresten og vil jo da ha inn en ny til å ta mitt rom. Dette var greit sier utleier, så lenge det godkjennes av de to andre. Dette sendte jeg mail med utleier om i januar. Når jeg nå i april finner en til å overta rommet vil utleier ha de tre andre til å skrive en kontrakt hvor leien er satt opp betraktelig (12.5%). Så vidt vi skjønner justerer han her for "markedspris" og kan øke med så mye da det er snakk om ny kontrakt.

Mitt spørsmål er da om utleier har noen rett til å kreve at det skrives ny kontrakt ved personskifte? Jeg kan ikke se dette noe sted. Videre, hvis han har lov til dette og jeg da heller vil framleie til den nye personen for å unngå å skrive ny kontrakt, kan han vel faktisk nekte uten saklig grunn? Eneste makt vi da har er å flytte ut (noe kun vi taper på, ikke utleier). Hvis det er snakk om personskifte (noe som jo er å foretrekke) finner jeg ingenting om at utleier kan nekte uten saklig grunn, tar jeg feil?

Les mer

Kjøpe meg inn i samboers bolig

Publisert 26.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Samboeravtale , Kjøpe seg inn i bolig , Kjøp og salg

Jeg har flyttet inn i min samboers bolig. Lånet på boligen er 2.000.000 kroner og verdien er 3.000.000 kroner. I samboeravtalen skal jeg skal eie 50% av boligen. Er det riktig at jeg kjøper meg inn med lånetaksten, eller med verdien som grunnlag?

Les mer

Tvangsoppløsning av leilighet i Spania

Publisert 07.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Timeshare

Jeg deler en leilighet i Spania med et familiemedlem. Jeg vil selge, familiemedlemmet vil beholde leiligheten, og har ikke mulighet til å kjøpe meg ut. Vi eier begge 50% av leiligheten hver. Verdi, +/- 700,000 - 900,000 kr. Hva blir gjort i saker som denne?

Les mer

Klagefrist på håndtverkertjenester

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamasjon , Klagefrist , Kjøp av tjenester

Håndverktjenesteloven Jeg har spørsmål angående paragraf 14,(2) i håndverktjenesteloven. Jeg har et hageprosjekt som begynte i 2011, og som ennå ikke er utført pga ulike feil. Jeg har klagd om disse feilene flere ganger til anleggsfirmaet. Den siste klagen jeg sendte via e-post var i fjor høst 2012, og har siden verken sett eller hørt noe fra dem. Spørsmålet er da, har tiden min utløpt til å fremme et krav fra dette anleggsfirmaet?

Les mer

Oppsigelsestid ved manglende husleiekontrakt

Publisert 15.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg leier et rom i en leilighet der to andre bor. Jeg ønsker å flytte ut og sendte derfor mail om at jeg ønsket å flytte ut den 14. april. Da jeg flyttet inn hadde jeg kun kontakt med de som allerede bodde ileiligheten og ikke med huseier. Det ble ikke skrevet under på noen kontrakt, men jeg har betalt depositum.

Huseier mener min oppsigelse gjelder fra 1. mai og løper i tre måneder ifølge kontrakten (som jeg aldri har fått). Jeg ønsker å flytte ut så fort som mulig, da forholdene i leiligheten ikke er tilfredsstillende. Kan han kreve tre måneders oppsigelsestid når det ikke foreligger hverken muntlig eller skriftlig kontrakt?

Les mer

Foreldelsefrist ved klage på boligsalg

Publisert 07.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Klagefrist

Kjøpt et hus for ca 12 år siden i Oslo. Når vi nå skal bygge på en etg. viser det seg at det ikke er bygd etter forsikrifter hverken isolajson eller dimensjoner i vegger, det vil si huset har nesten vært farlig å bio i. Betyr vesentlig merkostnader å utbedre. Huset er bygd i 1980, har forstått det slik at han som bygde var snekker som gikk konkurs. Hva gjør man, er det noe sted å søke erstatning/noe forsikring dekker eventuellt noe man kan gjøre?

Les mer

Kan depositumet dekke husleiekravet?

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har leid ut en bolig hvor husleien ligger på 15 000 kroner per måned. Depositumet er på 30 000 kroner, men leietakeren har kun betalt inn 20 000 kroner. Innflyttingsdatoen er 01.05.13, men har fortsatt ikke fått det resterende depositumsbeløpet (10 000 kr) og husleien. Leietakeren sier at han skal betale inn husleien snart, men ønsker seg nøklene idag. Jeg har fortsatt ikke gitt ut nøklene ettersom jeg ønsker å forsikre meg husleien først.

Det jeg lurer på er om det oppstår en situasjon hvor leietakeren ikke/nekter å betale husleien ved en senere anledning, kan jeg, som utleier, kreve at depositumspengene blir brukt til å betale husleien uten leietakerens samtykke, samtidig som leietakeren flyttes ut (ettersom de har brutt kontrakten)? Event. noe annet jeg kan gjøre? Skal jeg skrive enda en skriftlig avtale om at de må betale inn husleien 1. hver måned?

Les mer

Skatt på utleie av leilighet

Publisert 07.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Borettslag , Skatteplikt

Jeg har kjøpt en borettsleilighet som min datter, og samboer leier rimelig. De betaler husleie, og på et lite lån på leilighet. Strøm betaler de utenom. Jeg har ingen fortjeneste på å leie ut. Kan jeg unngå å betale skatt på utleie. De flyttet inn 01.01.13.

Les mer

Oppsigelse av leiekontrakt ved fusjonering

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har en studentbolig. Jeg har bodd hos SIO, deretter flyttet til OAS. Disse to studentsamskipnadene fusjonerte i 2011, men da ga de ikke beskjed til de som bodde i OAS og skulle bo der videre etter at de to fusjonerte- at tiden i OAS nå telte med i helheten. Dette fordi SIO nå har satt 5 år som maks botid. Før det var det 10 år som var maks botid. Oas har ikke hatt noen maks botid så vidt jeg vet. Det står det ihvertfall ikke noe om i kontrakten.

Burde ikke de opplyst de som ble berørt av dette om at årene nå ble lagt sammen? De opplyser nå om at hadde man flyttet ut da OAS sin kontrakt gikk ut i august 2011,og siden flyttet inn i det sammenslåtte SIO igjen senere en gang etter en tids opphold,da ville ikke botiden i OAS telt med. Dette mener jeg de skulle opplyst om. De regner tiden sammen hvis man ble boende sammenhengende i tiden de fusjonerte. Husker og at jeg måtte betale de to månedene med oppsigelsesfrist da jeg flyttet til OAS. DA regnet de seg ikke som sammen,men nå regner de seg altså som sammen. Er ikke dette tilbakevirkende kraft,som jo ikke er lov? Er det lov å slå sammen botiden når det er ulike kontrakter?

Les mer

Ansvarlig for husleiekontrakt

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

To jenter, C og E, leier leilighet. C signerer for begge på kontrakten. Begge betaler 6000 kroner hver i måneden til utleier. Plutselig blir E sykmeldt, og drar for å bo noen uker hos foreldrene. To uker etterpå ringer E til C og sier hun ikke vil bo i leiligheten mer, og siden det var C som signerte husleiekontrakten, så er ikke E ansvarlig, mtp tre mnd oppsigelse de har i leiligheten. Kan E gjøre dette mot E? E var den som signerte kontrakten kun fordi huseier ville ha en å forholde seg til.

Les mer

Tidsbestemt husleiekontrakt

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg skal leie ut leiligheten min i sommerferien. Da jeg har hund og er student, er jeg veldig avhengig av at leietaker flytter ved skolestart. Om leietaker nekter å flytte blir jeg husløs og står i stor fare for å miste studieplassen. Hva er mine muligheter i en slik situasjon? I kontrakten står grunnen til kort, tidsbestemt avtale og leietaker har signert et ark hvor han godtar at kontrakten kan brukes som tvangsgrunnlag.

Les mer

Reklamere på boligkjøp

Publisert 04.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Ekspropriasjon

Vi kjøpte en enebolig for snart to år siden. Eiendommen ligger innerst i en blindvei, med skog på den ene siden, og sjøen på den andre siden. At den lå innerst inne i en blindvei var ett av de avgjørende punktene for at vi valgte akkurat denne boligen når vi skulle kjøpe. Nå har det vist seg at det ligger en gang/sykkelvei i en komuneplan fra 1973 gjennom denne skogen. Denne gang og sykkelstien vil komme fire meter fra vår garasje, og gå rett fremfor vårt hus.

Vi sjekket selv komuneplan når vi kjøpte huset, og da var det bare regulert til friområde, altså ingen gang/sykkelsti på den reguleringsplanen. Dette vil jo ha stor innvirkning på oss, da vi får folk tett innpå eiendommen vår. Spørsmålene som jeg nå stiller meg, er kan en slik plan fortsatt være gyldig? Kan vi reklamere på kjøpet? Er komunen pliktig til å dekke gjerder/hekk mellom vår tomt og sykkelsti?

Les mer

Heve husleiekontrakt ved endrede reguleringsplaner

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Vi har nylig inngått en leieavtale på en bolig der det viser seg at reguleringsplanene var endret, og at boligen skal rives i fremtiden ifm utbygging. Dette er opplysninger som ikke er meddelt oss ifm kontraktsignering. Vi føler at dette vil gå ut over våre muligheter til å planlegge fremover. Vi ønsker å bryte kontrakten som følge av disse opplyningene, men blir møtt med krav om å betale ut oppsigelsestiden på tre måneder. Kan vi bryte kontrakten uten å måtte betale ut oppsigelsestiden?

Les mer

Er husleiekontrakten bindende?

Publisert 29.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Vi er fire jenter som skal leie en leilighet fra august 2013. Hun ene har skrevet under kontrakten, men så har vi ombestemt oss om leiligheten. Er kontrakten bindene når kun én har skrevet under, eller er den ikke det før alle fire som skulle leie leiligheten har skrevet under på kontrakten?

Les mer

Fritak for gevinstskatt ved boligsalg

Publisert 28.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Skatt ved boligsalg , Kjøp og salg

Vi eier en leilighet som vi kjøpte som "studentbolig" til barna. Antagelig fikk vi dårlige råd i utgangspunktet. En av foreldrene og ett av barna står formelt som eier, men vi tenker jo på dette som "familieeiendom". Vi tenker å selge leiligheten om ett års tid. Hva bør vi tenke på i forhold til skatt og avgifter - for å komme lovlig og mest mulig gunstig ut?

Les mer

Oppsigelse av leiekontrakt

Publisert 27.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Vi leier en leilighet der det er oppdaget muggsopp i vinduene. Vi sa fra til utleier og de hadde befaring sammen med snekker dagen etterpå. En ukes tid senere fikk vi mail om at skifting av vinduer tok lenger tid enn forventet da huset vi bor i er vernet og må renoveres etter kommunens krav. Tre dager etter denne mailen fikk vi oppsigelse av leieforholdet, med 3 måneders oppsigelses tid.

Her er sitat av oppsigelsen: Vi viser til paragraf 9-5 a) eller d) og sier med dette opp husleieavtale om leie av **adresse*** Oppsigelsen er fra 1/6-13 og med 3 måneders oppsigelsestid. Det er muggsopp i noen av vinduene i annen etasje . Av ulike grunner er det ikke mulig for oss å få skiftet ut vinduene innen 3 måneder. Derfor vil vi se bort fra 3 måneders oppsigelsestid, dersom dere ønsker å flytte ut tidligere enn 1/9-13.

Jeg har lest at oppsigelsen fra utleier må etter paragraf 9-7 opplyse oss om klageretten og at vi derfor kan anse oppsigelsen som ugyldig, hvis vi protesterer. Vi er i utgangspunktet ikke intresserte i å flytte, men ved å klage vil vi nok bare kjøpe oss en ekstra måned. Så det vi lurer på er om de kan si opp leieforholdet bare fordi de ikke "kan/vil" skifte vinduene ? Og hvis nei, finnes det noen paragraf vi kan henvise til ?

Les mer

Reklamere på boligkjøp

Publisert 27.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Vi kjøpte ett hus i desember 2012, som sto ferdig i desember 2012 slik at 5 års garantien på huset gjelder fortsatt. Vi har siden vi flyttet inn oppdaget flere mangler og feil ved huset som vi har nevt for utbygger. Hvilke rettigheter har man når det gjelder 5 års-garantien? Utbygger av dette området har ved flere anledning prøvd å "fraskrive" seg ansvaret.

Les mer

Krav utover depositum

Publisert 12.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg flyttet for tre måneder siden ut fra en leilighet. Jeg leverte oppsigelse av strøm til huseieren med min underskrift. Han skrev under og sa han skulle levere den, men nå viser det seg at han ikke har ordnet med dette. Han ville også oprinnelig ha en erstating for en vannskade på gulvet, hvor han sa han skulle ta kontakt igjenn for tre måneder siden. Har han krav på mer en depositumet for vannskaden? Og har jeg krav på å få tilbake for strøm? Altså en redusering i eventuelt erstatning? Har han engang lov å ikke levere papirene for oppsigelse av strøm?

Les mer

Sjenerende støy fra naboen

Publisert 12.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Nabokrangel , Støy

Jeg bor i et gammelt utleiehus i sentrum der det er veldig lytt. Jeg har bodd der siden juni 2006 og trives veldig godt. I august 2011 fikk jeg imidlertid ny nabo vegg i vegg, det begynte med sjenerende spilling av musikk nærmest døgnet rundt. Etter en stund fikk jeg nok å banket på døren for å be naboen skru ned musikken og dempe bass, men hun ville ikke åpne døren. Det toppet seg når hun skrudde på musikk for å så gå ut og være en tid (det har skjedd mer enn en gang), da stod jeg klar i gangen når naboen kom hjem. fikk tatt opp problemet med henne og hun beklaget seg og dempet seg litt i en periode, for å så kjøre full guffe igjen.

Jeg har prøvd flere ganger å banke på døren uten at hun har åpnert. En dag fikk jeg henne i tale ute på trappa, og jeg klaga igjen på musikk og bassstøy.Hun ble sur, ville ikke høre etter og lot som hun ikke forsto (hun er afrikansk). etter denne episoden tok jeg kontakt med vaktmesteren og forklarte situasjonen. Etter dette roet musikkspillingen seg igjen en liten periode før det begynte igjen. Dette har pågått siden august 2011. jeg har klaget mange ganger, men vaktmester sier de ikke kan gjøre noe så lenge det er stille om natten . Jeg hører lyd fra anlegget hver dag hele dagen. Det virker som hun spiller ekstra høyt etter min klaging, og jeg blir også beskyldt for rasisme.

Ser meg nå etter andre plasser å bo, men synes samtidig at det er feil at jeg skal måtte flytte pga dette. Har jeg ikke noe rettigheter her, eller må jeg bare finne meg i dette? Å ringe politiet har ingenting for seg, dem kan jo ikke gjøre noe.

Les mer

Økning i husleie

Publisert 18.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har en datter som leier hybel. Hun inngikk leieavtale august 2012. I leiekontrakten står det at leieforholdet starter den... og opphører uten oppsigelse. I leieperioden har partene 2.mnd. gjensidig oppsigelse. Nå sier utleier at de vil øke husleien med 1800,-pr.mnd.om 2.mnd. Er dette lov? Jeg har snakket med henne og henvist til kap.4paragraf 4-2 Indeksregulering og kap.4 paragraf 4-3. tilpasning til gjengs leie, og viser til reglene der. Hun sier da at jeg må se i leiekontrakten at den opphører uten oppsigelse, så da har hun rett til dette. Hva kan jeg gjøre med dette?

Les mer

Kjøpe meg inn i samboers bolig

Publisert 26.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Samboeravtale , Kjøpe seg inn i bolig , Kjøp og salg

Min samboer bygget seg hus i 2010 til 2 millioner. Jeg er fire år yngre, å var bare 19 år da han bygget. Jeg har tidligere vært lærling med dårlig lønn, men det siste året har jeg betalt alt av mat, strøm og nettleie. Nå, tre år senere ønsker jeg å kjøpe meg inn i bolig. Vi fikk verdivurdering på huset denne måneden som kom på 4,3 millioner kroner. Trolig fordi min samboer og hans far har gjort mye av arbeidet selv, samt at boligen ligger i et populært område, gjør at boligen har veldig høy verdi.

Min samboer ønsker at jeg skal kjøpe meg inn i halvparten av gjelden, altså kun en million, men hvis vi skal selge senere ved et eventuelt brudd, så får jeg kun igjen halvparten av det som boligen har steget over 4,3 millioner. Med andre ord alt som er i verdi pr dags dato er hans uansett. Dette synes jeg er helt ok i dag, men ikke dersom vi snart skal ha barn sammen (at jeg bare sitter med f.eks 100 000 i egenkapital etter å ha vært med å driftet huset i 10 år med barn).

Den andre muligheten er at jeg kan kjøpe meg inn i halvparten av boligens verdi, og at vi deler alt 50/50 hvis vi må selge ved et eventuelt brudd. Men da blir jo samboeren min gjeldsfri nå. Dette føler han blir feil ovenfor meg. Hvordan skal vi gjøre dette? Hva er mest normalt å gjøre i en slik situasjon?

Les mer

Utkastelse av bofelleskap

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg bor i et bofellesskap med fire andre der mine foreldre eier leiligheten. Nå har det seg slik at jeg ønsker å be ene leietakeren flytte, men i følge loven for vanlig utleie ser det ut som det er nærmest umulig. Derimot lurer jeg på om det er andre lover som gjelder for utleie av rom i bofellesskap? Stort sett pga av trivsel i leiligheten, og tenker det må tas andre hensyn da men leier ut på en slik måte? Hadde virkelig håpet å få ordnet dette på en ordentlig måte så langt det er mulig. Leieavtalen er tidsubestemt, og hver leietaker i fellesskapet har egen leieavtale.

Les mer

Kjøpe ut eks-samboer av bolig?

Publisert 25.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie , Kjøp og salg

Min mor hadde nylig et samlivsbrudd. Hun har fått innvilget besøksforbud for å holde personen borte fra leiligheten i tre måneder. Hun eier 60 prosent av boligen av boligen, mens eks-samboereen eier 40 prosent. Har min mor da noen rettigheter mtp. forkjøpsrett av hans andel av boligen? Hvilke muligheter finnes her?

Les mer

Eierandel i bolig

Publisert 05.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Forskudd på arv , Kjøp og salg

Vi skal kjøpe bolig der bestemor vil bidra med forskudd på arv til barnebarn, slik at de får en eierandel i boligen. Er det noen "bestpractice" på dette? Jeg tenker at de skal få et kontant innskudd i boligen som indeksreguleres, og ikke en prosent andel av boligen. Dette vil vi kontraktsfeste slik at det blir likt for begge barna.

Les mer

Deling av bolig ved samlivsbrudd

Publisert 05.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Samliv og samlivsbrudd , Deling av boet

I februar gikk jeg gjennom et samlivsbrudd. Jeg valgte flytte fra huset vi hadde eid sammen i 10 år. Vi har to felles barn, og for at jeg ønsket at barna skulle ha et trygt hjem, så var jeg så dum-snill at fikk han beholde huset mot å bare ta over gjenstående gjeld på huset, som var på 680.000 uten å betale meg ut. Verdien på huset er 1.1 millioner. Ellers delte vi innventar likt. Dette gjorde jeg av hensyn til barna mine som han har annenhver uke. Er det for sent å kreve å bli løst ut nå?

Les mer

Oppsigelse av tidsbestemt leieavtale

Publisert 27.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg og samboeren leier nå en leilighet der vi har en tidsbestemt leieavtale på ett år som vi ikke får lov til si opp. Vi har nå funnet et hus i hjembygda som vi ønsker å flytte til, men huseier lar oss ikke si opp leieavtalen pga den er tidsbestemt. Vet ikke om kontrakten stemmer helt heller, for står at vi leier seks rom pluss kjøkken og bad. Mens leiligheten består av to soverom, en stue, ett bad, ett kjøkken, samt en felles gang vi deler med dem som bor under oss. Er det noe vi kan gjøre så vi får flyttet?

Les mer

Tvangsoppløsning av sameie

Publisert 27.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Skilsmisse , Sameie

Jeg er skilt, og eksmannen bor i leiligheten som begge eier og hvor lånet står på begge. Jeg har bedt han om å bestemme seg for om han skal kjøpe meg ut, eller om leiligheten skal selges. Han nekter å gjøre noe med det. Hva kan jeg gjøre som ikke involverer advokat (jeg har ikke råd)?

Les mer

Oppløse sameie

Publisert 27.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Sameie , Kjøp og salg

Jeg eier 38 prosent av leiligheten vi kjøpte sammen. Kan jeg da forlange at leiligheten legges ut for salg?

Les mer

Er jeg erstatningspliktig for vannskade?

Publisert 11.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Erstatning , Skadeoppgjør

Jeg leier en leilighet med hvitevarer inkludert. Nå har det vært lekkasje på avløpsledningen til oppvaskmaskinen, noe som har medført at parkettgulvet har blitt vannskadet. Dette går da på bygningsforsikringen til utleier. Han mener imidlertid at jeg skal betale egenandelen siden jeg har ansvar for vedlikehold av hvitevarene som forårsaket skaden. Jeg mener dette er feil da jeg ikke har opptrådt uaktsomt og forårsaket skaden.

Les mer

Kreve avslag i leien

Publisert 23.12.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Rett til å holde tilbake betaling

Vi leier en leilighet vi nå skal flytte fra, men vi har betalt hele leien for desember. I dag oppdaget vi råte og vannskader på senga vår og i veggen. Det er nå ikke mulig å bo på soverommet. Vi har to barn som skal tilbringe helgen hos oss, og det blir umulig. Jeg vil si det ikke går an å bo her. Jeg syns da det er rett og rimelig å få halve leien tilbakebetalt fordi vi ikke kan bo her resten av mnd, uavhengig om at vi snart skal flytte uansett. Leiligheten er jo vår frem til 01.01.14 Er dette noe vi har krav på?

Les mer

Holde tilbake husleie

Publisert 19.12.2013 Emner: Bolig og hytte , Rett til å holde tilbake betaling

Ved ulovlig utleie. Kan vi da holde tilbake husleie selv om kommunen har avslått søknaden? Utleier har også satt liv og helse i fare ved utleie av ulovlige hybler i over lengre tid, uten å informere leietakerne om dette. Har vi da krav på å få tilbakebetalt all husleie, eller eventuelt kreve erstatning?

Les mer

Oppsigelse av leieforhold

Publisert 19.12.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg bor sammen med en annen i leiligheten min, og nå skal jeg flytte ut fra den. Vi har en kontrakt med utleier som er tidsbestemt, og hvor oppsigelsestiden er tre måneder. Siden det kun er jeg som flytter ut og ikke begge, gjelder forsatt min oppsigelsestid på 3 mnd da, eller kan jeg flytte ut tidligere?

Les mer

Erstatning ved muggskade

Publisert 19.02.2014 Emner: Bolig og hytte , Erstatning

Vi oppdaget i kveld mugg på soverrommet vårt. Dette oppdaget vi bak sengen vår og er også oppstått i madrassen vår. Dette er en forholdsvis dyr madrass til nesten 10 000 konerr. Vi leier, og leiegiver har opplyst om at det har vært problemer med dette rommet tidligere. Vi har holdt et øye og oppdaget at dette var oppstått på samme plass nå igjen. Dette er sort mugg som er svært helseskadelig har jeg lest. Hvordan er dette i forhold til erstattningskrav, på madrass og tort og svie?

Les mer

Tilbakebetaling av innskudd ved resalg av bolig

Publisert 03.03.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg har kjøpt eiendom under projekt og betalt et forskudd på 350 000 kroner, 10% av hele summen. Banken ga meg lån på en betingelse at jeg må spare 20 000 hver måned frem til september 2015. Nå ser det imidlertid ut som om jeg ikke kan spare noe mer, noe som medfører at jeg sannsynligvis ikke får lån. Hva skjer med de 350 000 jeg allerede har betalt? kan jeg trekke meg nå, eller må jeg vente til overtakelse om to år? Og hva skjer da?

Les mer

Trekke meg fra boligkjøp

Publisert 03.03.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Kjøp og salg

Har jeg rett til å trekke meg fra et boligkjøp når selger ikke overholder overtakelsesdato, og i tillegg har en leietaker som ikke har flyttet ut? Leietaker ringte meg og sa at han nektet å flytte ut.

Les mer

Erstatningskrav ved tap av utsikt

Publisert 18.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Nabokrangel , Utbygging og påbygg

Jeg har fått beskjed fra nabo om at han vil kontakte advokat for å få redusert høyden på et mindre byggetiltak på min eiendom. Byggestart var ca 4-5 måneder etter at søknad var godkjent av kommunen uten anmerkninger fra naboer. Kommunen har vært på oppmåling etter klagen ble mottatt og kom fram til at bygget var lavere enn omsøkt høyde. Dette er et bygg mindre enn 50 kvm. som ikke skal benyttes til oppholdsrom. Klagen dreier seg om tap av utsikt. Har jeg her noen risiko for erstatningskrav eller lignende når søknad er godkjent uten anmerkninger? Klagefrister er utløpt.

Les mer

Krav om erstatning etter lekkasje

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Hvis det ikkje ble nevnt i boligsalgrapport og tilstandrapport om vann lekkasje, har vi rett til erstatning? Det er nesten to år sidan vi kjøpte huset, visste ikke om vi kunne kreve erstatning. Dette var vårt første kjøp av bolig.

Les mer

Rett til å si opp husleiekontrakten

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Det er muggsopp i leiligheten jeg leier. Etter to måneder har det ikke skjedd noe fra utleier for løse dette problemet. Jeg, samboer og vårt lille barn på ett år har blitt syke grunnet muggsoppen. Vi har måttet forlate leiligheten og bo hos andre. Hva er mine rettigheter til å eventuelt holde tilbake husleie og si opp kontrakten?

Les mer

Reklamere på boligkjøp

Publisert 13.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Gratis advokathjelp

I 2009 kjøpte vi en enebolig fra 1971 som vi pusser opp. I våres kom turen til stua og i den forbindelse har vi oppdaget tildels store mangler ved konstruksjonen av pipa samt mye råte i veggene. Jeg har vært i kontakt med Protector (som er selgers forsikringsselskap) og de avviser saken med at pipa er over 40 dermed kan vi ikke kreve noen erstatning da levetiden på tegelstens piper er 20-40 år. Brannvesenet sier at pipa er helt fin, men det er forbleningen som ikke er forskriftsmessig utført (selv ikke etter regler i 1971). Mao pipa kan fint brukes i mange år til hvis feilen med forblending blir rettet. De var også svært "lunkene" til råteskadene, mente at det ikke ville være vesentlig nok (de har ikke engang sett omfanget).

Konkusjonen er forøyeblikket at jeg må bevise at dette skal dekkes både fra en juridisk og teknisk synsvinkel. Så mitt spørsmål er; har vi noen mulighet til å få dette dekket, eller er det bare bortkastede penger å få noen til å se på dette (teknisk og juridisk)? PS det har ikke vært mulig å avdekke disse feilene før, da de var skjult inntil vi begynte å rive (forblending og tappet/plater).

Les mer

Erstaningspliktig for innbo

Publisert 15.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har bodd i en leilighet i ett år nå med hun som eier leiligheten. Vi er begge i starten av 20-årene. Jeg skrev under på kontrakten, og der står det at jeg står til ansvar for innbo, og jeg vet jo selvfølgelig at depositumet er i tilfelle noe er ødelagt der jeg har bodd eller hvis jeg ikke betaler leien.

Alt i fellesområdene er hennes, bortsett fra  bestikket. Problemet er at når jeg nå skal flytte og ta med meg bestikket så viser det seg at hun har enten rotet bort deler eller til og med kastet de. Har jeg krav på erstatning fra henne? Er ikke det at det er så dyrt men er litt prinsipp for meg ettersom jeg tar så godt vare på hennes ting.

Les mer

Oppsigelsestid ved leie av bolig

Publisert 16.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Vi har sagt opp vår leiekontrakt der står det at vi har tre måneders oppsigelsestid. Men når vi flyttet inn så sa huseier at oppsigelsestiden skulle vi ikke tenke på for vist vi fant oss noe nytt så skulle ikke han holde oss igjen i tre mnd. Vi har nå funnet noe nytt som vi kan overta 01.06.13, men nå sier plutselig huseier at vi har tre mnd oppsigelsestid.

Grunnen til at vi flytter er for at huseier bråker veldig mye slik at vår datter på fire år våkner av det, og hun er nå redd for å sove alene. Har også funnet ut at depositummet står på huseier sin private konto. Hva kan vi gjøre? Vi har ikke råd til å betale to husleier.

Les mer

Samsvarserklæring ved boligkjøp

Publisert 24.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Vi har kjøpt en bolig som ble totalrenovert, inkludert nytt elektrisk anlegg i 2009. Det stod i egenerklæringen og taksten at det var nyere elektrisk anlegg, og det stod oppført firma som skulle ha gjort jobben, og at det forelå samsvarserklæring. Vi etterspurte samsvarserklæring da vi skulle skrive under kontrakten, men fordi selger ikke rakk møtet sa megler at de skulle skaffe papirene. Da vi skulle overta hadde vi enda ikke mottatt papirene og megler sa plutselig at dette ikke var deres ansvar å skaffe. Vi minnet selger på å ta det med, men han glemte dem og ba oss kontakte elektrikeren for å få dem.

Vi slo oss til ro med dette siden det stod så klart i salgspapirene. Etter en stund kontaktet vi elektriker og det viste seg at de kun hadde satt inn sikringsskap og lagt varmekabler. Vi kontaktet med en gang selgers forsikringsselskap og meldte fra om dette og krevde dekket utgiftene med å skaffe en samsvarseklæring for anlegget. Vi venter nå på pris fra elektriker.

Har vi gjort det vi skal her eller kan vi klandres og dermed ikke få det vi krever? Har vi skyld i denne saken siden vi tok sjansen og stolte på salgspapirene? Vi har forsøkt å finne en rimelig løsning hvor vi får papirer på det vi må, men tar en risiko når det gjelder skjulte feil og mangler. Gjør det sjansene for å få det vi ber om større, eller blir det alltid et forlik hvor man får mindre enn det man ber om og at vi derfor bør be om mye for så å regne med å få mindre? Hva er vanlig resultat av slike saker?

Les mer

Rett til å heve kjøpet

Publisert 06.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Kjøp og salg

Vi solgte hytte med tomt i desember 2012. Det ble skrevet kjøpskontrakt med overtakelse 01.05.2013. Vi har brukt et eiendomsmeglerfirma. Pengene har ennå ikke kommet i banken. Har vi rett til å heve kjøpet?

Les mer

Nekter å slette pantet på min bolig

Publisert 10.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Gratis advokathjelp

Sogte ca 250 kvm av min tomt, bor selv på den reaterende delen. Enigheten med eiedomsfirmaet var at de skulle ta alle kostnadene med fradeling og sammenføyning, dette er skriftlig i kontrakt + at de skulle gjøre gravearbeidene til en dobbel garasje, samt frostsikring og et lass singel i forkant på min eiendom i tilegg for prisen de betalte for tomten. Dette skulle være ferdig i mai 2011.

Fremdeles ikke arbeidet gjort, og de finner stadig på måter å unngå dette. Det var en panteheftelse på min eiendom på 7230 kroner. Denne har de gjort opp uten å kontakte meg, og mener nå at jeg skylder de disse pengene samt renter (12 000 kroner).

Da de kjøpte tomten fikk jeg pengene utbetalt før fradelingen var gjort og av den grunn satte de panteheftelse i huset mitt på denne summen intil fradeling var i orden, det står også i kontrakten at hvis fradeling ikke lar seg gjennomføre skal det gis evig bruks og veirett i stedet. det er over 1,5 år siden den nå er fradelt men de nekter fremdeles og slette pantet på min bolig. nå 2 år etter kommer de plutselig også med en advokatregning på 15000 som de også mener jeg skal betale. de mener at jeg skulle ha levert en bolig uten heftelser......jeg har ikke solgt boligen men kun 250 kvm av tomten de måtte ha til bilveg for å kunne bygge 2 mannbolig på nabotomten.

Jeg har nå i to år holdt på med dette og kommer tydlighvis så langt ingen vei, ikke vil de krave til garasjen etter avtalen og heller ikke slette pantehefftelsen før jeg betaler de penger for en heftelse i min bolig de har betalt uten min viten. Dette kan da ikke være rett, de kan da ikke betale mine lån i boligen min bak min rygg og viten, og så forlange fullt oppgjør av meg. Nå skal det nevnes at jeg hadde en avtale med de som hadde heftelsen med et fullt oppgjør på kr 7230 hvis den ble betalt innen 15 2012. dette firmaet betalte denne før denne datoen og vil ha 12 000 for dette

Les mer

Betaling av siste husleie

Publisert 26.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har leid en leilighet fra oktober 2010. I kontrakten står det at jeg skal betale den førtse hver måned. Jeg gjorde imidlertid en muntlig avtale med huseier om å betale den tyvende da jeg får lønn den datoen. Dette har jeg da gjort hver måned frem til april da jeg flyttet ut av leiligheten. I april måned betalte jeg ikke hele beløpet 8500 kroner, men betalte for dagene 20. - 27. april da jeg flyttet ut. Huseier mener jeg skal betale hele beløpet, noe jeg mener er feil. Kan dere være så snill å hjelpe meg? Har huseier eller jeg rett? Er alenemor til to små gutter, så har ikke så mye penger til overs, for å si det sånn.

Les mer

Huseier ønsker å kaste meg ut

Publisert 26.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg hadde et uhell fredags kveld da jeg skulle bytte lyspære i beruset tilstand. Jeg har oppsigelsestid på tre måneder, men husverten driter i dette og sier jeg skal ut så fort som f. Han hevder også at han kan hive meg ut på dagen dersom han ønsker det. Det er ikke lett å få ny bolig i området. Har han muligheter til å missligholde husleieloven med oppsigelsesfrist. De kontaktet politiet som var på besøk. De beroliget meg med at jeg har tre måneders oppsigelse.

Les mer

Kreve påbygg i sameie

Publisert 05.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Nabokrangel , Utbygging og påbygg

Jeg bor i et sameie med seks leiligheter (tre i første etasje og tre i andre etasje). I sommer la vi platter mellom verandaene til oss i første etasje for at det skulle bli finere på området vårt mot sjøen. Dette ble betalt av sameiet, og vil da også være et fellesområde. Damen over meg mener at dette har økt standarden på våre leiligheter, og vil bygge på alle verandaene i andre etasje. Dvs. at det blir en heldekkende veranda fra hushjørne til hushjørne. Dette vil da mørklegge min leilighet totalt da verandaene er over tre meter ut fra huset. Kan hun kreve dette?

Les mer

Reklamere på boligkjøp

Publisert 21.08.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Eierskifteforsikring , Kjøp og salg

Vi har kjøpt et ett år gammelt hus med eierskifteforsikring, men har ikke underskrevet kontrakt ennå. Etter å ha vært hos selger for å ta noen mål, har vi fått mistanke om at det ikke er balansert ventilasjon, selv om det er beskrevet i takst og prospekt. Det ser ut til at det er tilluft i alle oppholdsrom, og avtrekk fra kjøkken og bad, men vi kan ikke se at det er luftstrømning mellom rom med avtrekk og rom med tilluft. Da er det ikke balansert ventilasjon. Hvordan bør vi gå frem? Bør vi reklamere på forholdet før kontraktssignering, og til hvem?

Les mer

Hvordan komme meg ut av husleiekontrakt

Publisert 18.10.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg prøver å komme meg ut av leiekontrakt for en enebolig før kontrakten har gått ut. Jeg har lest litt på lovdata under husleieloven, og har forstått det slik at man ikke kan skrive kontrakter på mindre en tre år når huseier ikke bor i eneboligen, noe han ikke gjør i mitt tilfelle. Min kontrakt går på ett år, og jeg lurer derfor på om min kontrakt er tidsubestemt, og om jeg da kan si fra meg kontrakten og gå inn i tre månedes oppsigelesestid?

Les mer

Tvangsoppløsning av bolig

Publisert 01.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøpe seg inn i bolig , Kjøp og salg

Jeg flyttet sammen med en jente i fjor. Vi kjøpte ut hennes tidligere samboer og gikk inn med kr 3,8 millioner kroner, et lån vi begge står på. Problemet at er at jeg ikke er hjemmelshaver, hun er 100% eier. Nå vil hun allerede ut av dette forholdet. Boligmarkedet har økt mye i Tromsø siden da, og vi har nå en takst på 4,6 millioner kroner. Men hun nekter selge eller betale meg ut. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Løse oss fra husleiekontrakt

Publisert 01.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Tre stykker skulle leie bolig sammen. Avstanden til bolig gjorde at jeg kun hadde anledning til å se boligen.Vi var enige om at dette var noe for oss, og etter en veldig kjapp, men lite grundige visning ble det skrevet kontrakt og utlevert nøkler i mitt navn. Et par dager senere skjer det noe uforutsett for en av leietagerne og hun trekker seg ut av prosjektet. Da står vi igjen i en situasjon hvor det blir for dyrt for oss to andre. Jeg tok kontakt med huseier, men han gjør det til et stort problem å løse oss fra kontrakten. Har du noen råd?

Les mer

Heve kjøp av bolig

Publisert 04.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Kjøp og salg

Kan jeg heve kjøpet på bolig der overtagelsesdato blir flyttet nesten ett år? Jeg kjøpte ett prospekt som skulle være ferdig i februar 2014, på tilvalgsmøte får jeg beskjed om at det ikke er ferdig før i desember 2014. I tillegg får jeg beskjed på tilvalgsmøte om en rekke nye krav, og når jeg bestiller etter de nye krava, så får jeg kontrabeskjed om at jeg må komme på nytt inn på tilvalgsmøte, da krava ikke lenger skulle følges, og det jeg hadde bestilt vil bli ett problem i forhold til den løsningen de nå skulle følge.

Les mer

Oppsigelse av leieforhold ved samlivsbrudd

Publisert 29.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg og min samboer inngikk et leieforhold 1. august 2013, og skrev kontrakt med virke fra 1.august 2013. I kontrakten står det at ingen av partene kan si opp leieforholdet innen ni måneder etter at kontrakten er inngått og at etter ni måneder vil det være tre måneders oppsigelstid. Vi gjennomgår nå et samlivsbrudd og ønsker å si opp leieforholdet så fort som mulig. Hva tror dere er muligheten for dette uten at man må betale for leiligheten helt til august neste år?

Les mer

Si opp tidsbestemt husleieavtale

Publisert 18.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg er student og leier bolig sammen med to andre i et kollektiv. Vi flyttet inn 1 august 2012, og det ble underskrevet tidsbestemt kontrakt t.o.m 31. juli 2013, som opphører uten oppsigelse. Når den personen som har underskrevet på kontrakten nå har flyttet ut for et par mnd siden, gjelder fortsatt denne?

Saken er at vi har prøvd å komme i kontakt med husvert i lang tid nå angående utflytting 1 mnd tidligere, altså 30.juni 2013, uten hell. Vi har sendt oppsigelse, men ikke fått noe svar. Det eneste han har sagt er at vi ikke får flytte ut på denne datoen fordi "vi" har skrevet under på kontrakt. Ingen av oss som bor her nå har sin underskrift på kontrakten. Er dette grunnlag for å gå til forliksrådet?

Les mer

Kan huseier kreve depositum tilbakebetalt?

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Denne saken dreier seg om uenighet mellom leietager og huseier i utbetaling av depositum. Jeg (leietager) leide en leilighet sammen med en venninne i perioden mai 2012 til september 2012 der begge parter signerte leieavtalen med huseier. Det ble opprettet en depositumskonto i kun mitt og huseiers navn.

Leiligheten fikk en vannskade i sammenheng med en vaskemaskin installert av min samboer da jeg ikke var tilstede. Skaden kom som en følge av gårdens utdaterte rørsystem og ble dekket av bygårdens forsikkring, noe jeg har fått dokumentert av huseier. Huseier holdt halve dep. tilbake inntil hun fikk bekreftet at skaden ble dekket og gav meg beskjed via SMS (dokumentert) at leieforholdet avsluttes og det resterende dep. blir løst ut.

Nå har jeg seks måneder etter det avsluttede forholdet, mottat ett krav om utbetaling av halve dep. beløp med renter inkludert til huseier til dekking av uspesifisert. Kan en huseier kreve deler av depositum tilbakebetalt sek mnd etter at leieforholdet ble avsluttet? Står jeg som leietager ansvarlig for å dekke evt. egenandeler skaden har påført huseier? Kan huseier kreve penger fra en dep.konto som kun står i mitt navn da selve skaden ble forårsaket av hennes andre leietager, altså ikke meg? Vinner jeg hvis jeg tar saken videre i forliksrådet?

Les mer

Advokathjelp ved boligsalg uten megler

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Jeg vurderer å selge boligen min uten å bruke megler og vil derfor ha behov for litt advokathjelp med kontrakter og oppgjør. Hva vil dette koste?

Les mer

Heve husleiekontrakt

Publisert 25.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Desember 2012 skrev jeg husleiekontrakt med innflytnings dato 01.01.13. Jeg ble fortalt at leiligheten ville bli ferdig oppusset i uke 2 2013. Jan 2013 - endrer adresse hos folkeregisteret og får beskjed om at leiligheten ikke er registrert som bolig men at den ligger i et næringsbygg, blir bedt om å sende inn husleiekontrakt til folkeregisteret, noe som jeg gjør dette. Får beskjed av folkeregisteret at alt er greit og huseier betrygger meg med at bygget er registrert som næringseiendom og bolig og at det ikke er noen problem.

Jan 2013 (uke 3) - får jeg nøkler til leilighet, lagrer nyinnkjøpte hvitvarer fram til leilighet er ferdig oppusset, får beskjed om at leilighet er klar snart feb - mars - april - 2013 Har ventet tålmodig på svar om leiligheten er klar etter løfter om at den skulle vær klar i uke 2, og får beskjed av huseier at han ikke får registrert bygget som bolig og derfor ikke kunne leie ut leiligheten. Jeg er jo mildt sagt forbannet, Jeg har ikke gitt huseier noen form for depositum eller betaling av husleie, så jeg kan jo heve kontrakten uten tap. Kan jeg kreve at utleier kjøper mine hvitvarer da jeg ikke har lagringsplass til disse, og jeg hadde jo ikke kjøpt disse hvis ikke jeg hadde signert en husleiekontrakt?

Les mer

Gjensidig oppsigelsestid og ensidig oppsigelsesrett

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg leide hus av en gammel mann som døde. Nå skal huset selges av arvingene. Kan de kaste oss ut? I kontrakten vi har av den døde, står det gjensidig oppsigelsetid på tre måneder. Betyr gjensidig at begge er enige om å avslutte leiekontrakten? Eller betyr det at begge kan si opp med tre måneder oppsigelstid, uten at begge er enig?

Les mer

Erstatning ved mangler av et håndtverkeroppdrag

Publisert 08.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Erstatning

AL §17-1. Grunnmurene mine har store sprekker og det er påvist at byggmesteren har benyttet alt for lite armering. Fare for vanninntrengning og dårlig pris ved salg. AS-et til byggmesteren ble tvangsavviklet. Byggmesteren var styremedlem. Kan jeg holde byggmesteren personlig ansvarlig for den uforstand han har vist ved ikke å følge Norsk standard?

Les mer

Heve husleiekontrakt

Publisert 29.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har en sønn som leier en leilighet i ett hus som nå skal selges. De har nå fått tilbud om en ny leilighet, og ønsker å få bryte husleiekontrakten, da de har ny leilighet som de må svare på snarest. De har ingen garanti for at de kan bo videre, da dette går mot tvangssalg av huset. De har i utgangspunktet to mnd oppsigelse, men ønsker å få flytte snarest.

Det er mangler ved leiligheten som ikke er blitt rettet som lovet ved innflytning i desember, og huset visste seg å ikke være forsvarlig å bo i ved kontroll på det elektriske anlegget. Det gikk to måneder etter kontroll før huseier, uken før frist for avstenging av huset skulle skje. Hvordan kan de nå bli løst fra sin kontrakt? Er det noen regel ved salg av huset som kan hjelpe dem? Huseier ønsker jo at nye eiere skal overta huset snarest, så de har jo ingen garanti for at de kan bo videre ved salget.

Les mer

Pengekrav ved boligsalg

Publisert 04.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Eierskifteforsikring

Jeg solgte en leilighet for ca. to år siden og det ble litt klage på badet, som i hus raporten står at badet er ikke fagmessig pusset opp (da var badet ca 5 år). Megler tok da 20 000 kroner fra mitt salg og satte på sperret konto, mens kjøper kontaktet eierskifteforsikringen og fikk avslag 2-3 ganger han skaffet advokat og fikk avslag igjen. De skulle prøve forlik med forsikringselskapet som mener det var for tynt. Nå har kjøper solgt med god fortjeneste vil tro 200.000 kroner. Hva burde jeg gjøre for å få pengene mine?

Les mer

Heve husleieforhold

Publisert 04.06.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har ikke fått nøkkel til hybelen jeg leier, og heller ikke til husdøra. En gang var jeg stengt ute, og fikk ingen unnskyldning fra utleiern, at hun hadde ikke fortalt meg plass til nøkkelen i forkant som lovt. Hun har minst en gang har gått inn i hybelen når jeg ikke var hjemme, uten å spørre før, eller forklare etterpå. Grunne jeg vet utleiern har skaffet seg adgang var at hun har lagt posten inn i rommet mitt, samtidig som radiatorene var skrudd ned. Er dette grunn nok å heve leieforholdet med øyeblikkelig virkning, og kreve tilbakebetaling av deler av husleia?

Les mer

Heve husleiekontrakt

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg og fire venner har nettopp leid en leilighet i Trondheim. Vi har allerede betalt leie for juli måned, og satt inn et depositum på 75 000 kroner i Nordea bank. Da vi flytter inn i morgen var jeg og faren min innom leiligheten for å se nærmere på den. Jeg får høre fra de som har bodd der tidligere at utleieren tidligere har blitt dømt for flere saker av snylting på skatten.

Boligen har også blitt lagt ut til salgs - rett etter kontrakten ble skrevet under -, da den må tvangsselges, uten at vi har fått noe beskjed om dette. Huset er fullt av mugg, og det er flere elektriske feil og mangler - løse, strømførende ledninger, stikkontakter som ikke er dekket til. Den er også blitt endret på flere ganger uten godkjennelse.  

Det har vært flere saker der tidligere leietakere ikke har fått tilbake depositumspenger, der i blant en som måtte vente i fire år. Jeg er usikker på om huseier har blitt straffet for ulovlighetene, men han skal visst i det minste være en kjenning av politiet. Han har prøvd å snylte flere av leietakere for så mye penger som mulig ved å vise til "ubetalte" leier, eller skader som i lang tid har vært der. Da jeg og mine venner fant ut av dette i dag, er vi ganske så skeptiske til å flytte inn i en brann- og helsefarlig bolig.

Vi lurer på om han har lov til å leie ut selv om han på forhånd vet om feilene og at huset må tvangsselges? Er det i det hele tatt lovlig å leie ut uten å gjøre rede for dette? Er det noen muligheter for oss å bryte kontrakten? Vi er, ifølge kontrakten, bundet i ni måneder med tre måneders oppsigelsestid. Dersom huset blir solgt har vi igjen to betalingsmåneder. Ingenting av det jeg nå har skrevet ble nevnt eller dokumentert før kontrakten ble underskrevet.

Les mer

Sameiets rettigheter

Publisert 05.09.2013 Emner: Naboer , Bolig og hytte , Nabokrangel , Støy

Vi har en fellesgarasje i vårt sameie som en av beboerene benytter som verksted både dag og natt. Vi har et reglement som sier at dette ikke er lov. For enkelte av beboerene, som har sin boseksjon rett over garasjen, oppleves det mye støy av rusing av motor og bruk av mekaniske verktøy. Det har ikke hjulpet med klager. Hva slags rettigheter har et sameie for å kunne kreve at dette opphører, evt la han miste tillatelse til å bruke garasjen?

Les mer

Bygningsmessige mangler i borettslag

Publisert 05.09.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Borettslag , Kjøp og salg

I løpet av sommeren har vi kjøpt en leilighet i et borettslag. Vi har bodd her i ca. tre uker nå, og det viser seg at naboens tobakksrøyk siver inn til oss. Røyk siver inn gjennom veggen i gang og entre og inn på et lite rom/bod vi har innredet som kontor. Naboen har ikke vært så mye hjemme før nå, derfor har ikke i merket det tidligere. Det lukter skikkelig surt ute i gangen til tider og hvis vi lar baderomsdør og døren inn til stuen stå åpen, så kommer røykelukt inn der også. Burde ikke selger opplyse om dette? Naboen har bodd der lenge.

Les mer

Kreve husleiekontrakt

Publisert 04.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg har en venn som flyttet inn i en leilighet for litt under en måned siden. Huseier nektet å skrive kontrakt. Nå har huseier hevet husleien fra fem tusen til åtte tusen med virkning fra neste måned. Dersom leietager ikke går med på økningen må han flytte innen seks dager. Hva kan man konkret gjøre i en sånn situasjon? Melde huseier til politiet?

Les mer

Kan jeg heve husleiekontrakt?

Publisert 29.11.2013 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg leier en kjellerleilighet, har bodd her i ca. halvannet år. For seks måneder siden dukket det opp mugg på soverommet mitt. Jeg kontaktet huseier og de vasket det bort. Muggen har kommet tilbake gjentatte ganger, og det har ikke skjedd utbedringer.

Jeg kontaktet en takstmann som tok en befaring på leiligheten, og han bekreftet at fukten kom utenfra. I rapporten jeg fikk fra takstmann viser det seg også at leiligheten ikke er godkjent som boenhet. Dette har ikke jeg fått noe informasjon om. Kan jeg heve husleiekontrakten på dette grunnlaget?

Les mer

Røykelukt fra naboleilighet

Publisert 03.03.2014 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Borettslag , Kjøp og salg

Jeg har nettopp kjøpt meg leilighet i et borettslag og sliter med at det kommer røyklukt fra leiligheten i etasjen under.Jeg reagerer fælt på røyklukt med hodepine og kvalme. Jeg kjente ikke lukten på visning, og lukten blir veldig forsterket når de som bor nede er hjemme. Kan jeg klage på dette til selger? Dette er for meg nesten uutholdelig.

Les mer

Si opp leieavtalen grunnet støy

Publisert 03.03.2014 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg er i dag leietaker i en treroms leilighet der jeg bor med eier og en til. De jeg bor med har nå fått to skriftlige advarsler fra Obos om bråk og støy på nettene og i ukedagene. Jeg jobber fulltid og er på jobb seks dager i uka, og ved flere anledninger har det vært festing og bråk midt i ukedagene, noe som har resultert til at jeg våkner midt på natten. Jeg har fem måneder igjen av leieforholdet men klarer ikke å fungere på jobb, og har null energi til overs pga dette. Kan jeg på noen måte få sagt opp leieforholdet?

Les mer

Heftelser på hus kjøpt på tvangssalg

Publisert 04.07.2013 Emner: Bolig og hytte , Tvangssalg , Kjøp og salg

Hva skjer dersom man kjøper et hus på tvangssalg, og kjøpesummen ikke dekker alle heftelser? Overtar man da disse heftelsene?

Les mer

Er selger ansvarlig for feil og mangler?

Publisert 15.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg har en psykisk utviklingshemmet datter. Hun kjøpte egen leilighet for snart ni år siden. I løpet av femårsperioden måtte badegulvet fikses to ganger på grunn av sprekker mellom flisene. I sommer ba jeg en murer se på gulvet. Han har reparert og tatt bilder. Laget helt nytt gulv med nye varmekabler. Totalt vil arbeidet ligge på rundt 50 000 kroner. Han mener de som solgte leiligheten må betale. Hva mener du jeg kan forvente? Selskapet mener femårsgarantien er utløpt.

Les mer

Rettigheter ved manglende innboforsikring

Publisert 15.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Erstatning , Skadeoppgjør , Leie av bolig

Min lillebror har fått kjellerleiligheten sin full av vann (80 cm) pga. kraftig regnvær. Det meste av møbler, datautstyr, tv'er klær osv er blitt ødelagt av skittent vann. Han har ikke noen form for inboforsikkring. Hva kan har gjøre? Finnes det noen fond som kan bøte på skadene? Siden omfanget av ødeleggelsene i leiligheten er så store og alvorlig. Hvordan stiller utleier seg i forhold til ansvar? Leiligheten er jo mest sannsynelig ubeboelig i lang tid fremover, hvordan skal de forholde seg til dette?

Les mer

Kreve sameiet oppløst

Publisert 28.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Deling av bo , Kjøp og salg

Vi er tre søsken som i forbindelse med et arveoppgjør skal "fordele" en landbrukseiendom på ca 65 mål. Det er ingen bebyggelse. Ca 20 mål er dyrket mark, det resterende er skog. Dersom man ikke kommer til enighet, kan da den ene parten kreve eiendommen solgt på "det frie marked", deretter fordele summen mellom hver enkelt? Det er ingen odel knyttet til eiendommen.

Les mer

Skatt på gevinst av boligsalg

Publisert 29.08.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Skatt ved boligsalg , Kjøp og salg

Vi skal selge en ubebygget fritidseiendom og jeg lurer på hvordan jeg kan heve inngangsverdien i forhold til å regne ut skatt på gevinsten. Vi kjøpte tomten for 44 år siden og tomten er nok verdt ca. 10 ganger mer i dag. Kan innkjøpsprisen den gangen reguleres i forhold til konsumprisinndeksen eller normal prisstigning? Jeg har lest det kan justeres, men ikke etter hvilke regler. Finnes det regler for dette? Synes det blir helt feil å skatte av 10 ganger innkjøpspris i hvert fall, for den reelle gevinsten er jo ikke så høy.

Les mer

Skatteplikt på gevinst av boligsalg

Publisert 11.09.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Skatteplikt

Jeg har akkurat solgt leiligheten min som jeg har bodd i siden februar 2012. Min folkeregistrerte adresse er imidlertid hos mine foreldre som bor i samme by. Det meste av posten min har kommet til min leilghet, mens noe kommer til foreldrene mine. Har dette noe å si for skattemessig? Jeg har aldri leid ut, og har flere bevis på at jeg har bodd i boligen.

Les mer

Verdivurdering av boligtomt ved gave

Publisert 11.09.2014 Emner: Bolig og hytte , Gave , Skatteplikt

Jeg har skilt ut noen tomter og ønsker å overføre den ene til søsteren min gratis. Vil dette resultere i noe skatt eller andre avgifter for noen av oss?

Les mer

Kreve kjøp av festetomt

Publisert 11.09.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Tomtefeste

Vi kjøpte i 1985 en hytte på bygslet tomt. Bygslingsavgiften gikk for en del år siden opp fra kr 2000,- pr.år til kr 9000,- pr. år. Er det riktig at vi skal kunne kjøpe tomten for 25 x bygslingsvgiften når vi har hatt hytta i 30 år, altså neste år?

Les mer

Klage på håndverker

Publisert 07.11.2014 Emner: Bolig og hytte , Reklamasjon , Kjøp av tjenester

Da vannpumpen til boligen vår gikk i stykker, fikk vi tilbud på å skifte ut denne på 13000 kroner. Før arb. kom i gang, viste det seg at det ville bli større kostnader siden pumpen skulle ha en annen plassering. Faktura for hele jobben kom på 58 000 kroner. Det viste seg etterpå at rørlegger har valgt en løsning som ble dobbelt så dyr som nødvendig. Løsningen som er valgt gir også for dårlig vanntrykk. Vi fikk ingen signaler om at kostnadene ville bli så store. Er det rimelig at vi skal betale hele denne regningen? .

Les mer

Utleiers plikt til ro og orden

Publisert 04.12.2014 Emner: Bolig og hytte , Støy

Jeg leier en leilighet i en kjeller. Store deler av dagen er det bråk fra etasjen til huseier (løping og hopping). Jeg har nevnt det for huseier, og hun ber oss flytte hvis det plager oss. Husleieloven § 5-2 (ro og orden) - sier at utleier må opprette holde vanlig ro. Men hva med huseier? Gjelder ikke dette hun også? Eventuelt hva er mine rettigheter, og hva kan jeg gjøre?

Les mer

Generell oppsigelsesfrist

Publisert 04.12.2014 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg leier hus uten leiekontrakt på fjerde året. Jeg tenker nå å flytte, men huseier krever tre måneders oppsigelse. Må jeg betale det? Jeg har betalt husleien kontant. Hvis det blir rettsak, finnes det da en mulighet til at vi må betale for oppsigelsesperioden?

Les mer

Hvor lang er oppsigelsesfristen?

Publisert 04.12.2014 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Vi leide en leilighet for under ett år siden. Vi har en boligkontrakt, men har i ettertid fått vite av borettslaget at vi leier ulovlig siden utleier i utgangspunktet ikke har lov til å leie ut, men likevel har gjort det i en lang periode. Nå har vi akkurat fått et brev fra utleier om at vi må flytte ut innen tre måneder grunnet at familiemedlemmer skal benytte seg av boligen. Vi har brukt mye tid og penger på å vaske, male og fikse i leiligheten siden det ikke så ut her når vi flyttet inn, samtidig som utleier nektet å fikse noe. Har han lov til dette?

Les mer

Mangel ved utleieobjekt

Publisert 07.01.2015 Emner: Bolig og hytte , Leie av bolig

Jeg bor i kollektiv med to andre. Her er det ingen røykvarslere, og vi vet heller ikke om pulverapparat virker. Jeg kjøper inn to røykvarslere. Utleier nekter å betale for disse, men sier jeg kan montere de hvis jeg vil. Jeg har sagt at det er ulovlig å leie ut leilighet som ikke er brannsikker, men hun vil ikke betale de 179 kroner. Hun bor i utlandet og bryr seg ikke så mye. Problemet er nå at jeg ikke får montert de da jeg ikke har nødvendig utstyr. Kan jeg kreve at hun får noen til å montere brannvarslerne? Hvis ikke, hvilken straff kan hun få?

Les mer

Har vi en bindende avtale?

Publisert 12.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Leie av bolig

Jeg og min kjæreste har tenkt å leie en leilighet. Vi har sendt sms om at vi vil ha leiligheten, men nå har vi angret oss. Utleieren sier nå at han kommer til å tape en månedsleie. Kan han kreve at vi betaler dette? Vi har ingen skriftlig avtale, hvis ikke da sms regnes som skriftlig avtale.

Les mer

Oppsigelsesfrist på hybel

Publisert 20.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg har funnet meg en leilighet sammen med en venn og har overtagelse den 1. mars. Jeg bor nå på en hybel som jeg ønsker å si opp umiddelbart. Jeg kan ikke finne noe om oppsigelse i leiekontrakten. Kan jeg si opp hybelen nå, og dermed slippe oppsigelsestiden?

Les mer

Overføring av bolig som betaling

Publisert 03.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Arverett , Livsarvinger

Jeg og min pleietrengende bestemor bor sammen i hennes hus. Jeg har solgt min bolig og flyttet inn for å kunne ta vare på henne. Hun vil nå at jeg skal overta huset. Kan hun gi meg huset som betaling for at jeg pleier henne, samtidig som hun har borett livet ut, eller finnes det en bedre løsning?

Les mer

Behandling av rettsmøter

Publisert 04.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Vi er uenige med utbygger av vår nyoppførte bolig om rett på forsinkelsesgebyr etc. Vi skulle ha møtt han og hans kone i forliksrådet for et par måndeder siden, men det ble avlyst samme dag da han leverte sykemelding. Vi har nå fått ny dato i neste uke, men er redd for at han leverer sykemelding denne gangen også. Hvor mange ganger kan man utsette møte i forliksrådet med sykemelding? Kan de kreve at kona stiller på vegne av begge to, hvis dette skjer denne gangen også?

Les mer

Krav på tilbakeført depositum

Publisert 11.03.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Leie av bolig

Jeg skal nå flytte ut av en leilighet. Oppsigelsestiden på tre måneder har gått, og vi skal flytte ut innen februar. Nå er det 25. februar, og utleier er på ferie i Thailand, og vanskelig å få tak i. Hun har imidlertid sagt at det skal komme en erstatter for å se om vi har rett til å få depositum tilbake. Men når jeg spør henne når han skal komme, så får jeg ikke noe svar. Jeg trenger depositumet tilbake så raskt som mulig, slik at jeg får betalt depositumet på den nye leiligheten. Hvor lang tid kan det gå før vi har krav på depositumet tilbake?

Les mer

Kan vi heve husleiekontrakten?

Publisert 23.03.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Vi har nettopp flyttet i en leilighet. Dette er en sokkel. Dette er et gammelt hus og det er veldig lytt. Kan høre de snorke og snakke helt tydelig. Det er mange mangler i leiligheten, og vi tenker på å heve kontrakten. Vi har ikke brannvarslere, brannslukningsapparat, vifte på kjøkken, det er mange løse ledninger, ikke våtrom eller sluk på vaskerom osv. Det er også en boks som er bygd over noe som har hatt strøm i seg. Hvordan kan vi gå fram for å heve kontrakten? I tillegg hører vi de daglig snakker stygt om oss siden det er så lytt. Vi trives ikke.

Les mer

Kreve dagmulkt fra entreprenør

Publisert 23.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg bygger på huset. Entreprenøren skulle vært ferdig 15.november 2014, noe som er kontraktsfestet. I dag er det 15.mars 2015 og de er enda ikke ferdig. Kan jeg kreve dagmulkt for 100 dager? Dagmulkt er ikke avtalt i kontrakten. Håper dere kan hjelpe meg

Les mer

Kreve reduksjon i husleien

Publisert 20.03.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Vi leier et hus som vi ble lovet var godt etterisolert og i god stand, tross dets alder på 100 år. Vi flyttet inn 1. august, og allerede fra slutten av august måtte vi begynne å fyre i peisen for å holde en aktseptabel temperatur. Husleien var på 8000 kroner, men allerede etter en måned kom huseier med en husleieøkning på 1000 kroner. Vi har varmepumpe, men den fungerer dårlig. Hvis den står på 30'C, har vi hvis graderstokken viser under 0, rundt 14-16 grader inne i huset. Selv med veldig hyppig fyring får vi ikke mere enn 22 grader. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Utleiers rett til å ha visning

Publisert 09.04.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Leie av bolig

Jeg har et spørsmål. Utleier ville selge leilighet som vi leier ut. Har han rett å ha visninger av denne leilighet før vi flytter ut?

Les mer

Forkjøpsrett på leilighet

Publisert 18.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Skatt ved boligsalg , Kjøp og salg

Tante Grete eier en Borettslagsleilighet. Hun ønsker å selge denne til en lavere pris enn markedsverdi til en person utenfor familien. Altså et gavesalg. Kan noen hevde forkjøpsrett og kreve å overta boligen på forkjøpsrett til den faktiske(lavere) prisen boligen går for, eller må de isåfall kjøpe den til full pris? Og må man skatte av "fortjenesten" man i effekt sitter igjen med når man får noe til lavere pris?

Les mer

Rettigheter ved boligkjøp

Publisert 18.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg kjøpte en leilighet i et nybygg på et felt som drives av Obos. Leiligheten ligger i 5. etasje, og det kostet 100 000 kroner ekstra for hver etasje oppover. Problemet er at nybyggene rundt er en etasje høyere. Hovedinngangen i bygget mitt ligger i 2. etasje, og på mange måter bor jeg egentlig i 4.etasje. I 1. etasje er det ikke leiligheter, men en inngang i skråningen på baksiden. Dette gjør så solforholdene blir dårligere, og jeg føler meg litt lurt. Kan jeg ha noe rettigheter i forhold til dette? Hvordan burde jeg gå frem?

Les mer

Hva dekker eierskifteforsikringen?

Publisert 19.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Eierskifteforsikring , Kjøp og salg

Min samboer og jeg kjøpte 2. etg. av en horisontaltdelt villa fra 1890. Etter at vi flyttet inn, oppdaget vi fort at vannrørene har særdeles dårlig trykk, og når naboen i 1. etg bruker vann, forsvinner vanntrykket vårt (dersom man står i dusjen f.eks. vil det kun dryppe littegranne fra dusjhodet). Dette var ikke opplyst om i salgsoppgaven, eller på noen annen måte nevnt. Har vi krav på erstatning? Dette vil jo koste å utbedre. Vi kjøpte eieskifteforsikring, men de sier at "det ikke er vits" å kreve erstatning for dette?

Les mer

Mangel på ny leilighet

Publisert 19.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Kan entreprenør og utbygger kreve at jeg som kjøper av ny leilighet stiller garanti for kostnader i forbindelse med feilsøking vedrørende luktinnsig fra naboleilighet?

Les mer

Reklamere boligkjøp

Publisert 04.06.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Kjøpte nøkkelferdig hus i 2008. Nå viser det seg at det lekker vann inn på grunn av at vinduene ikke er satt inn forskriftsmessig. Firmaet som bygde for oss sier de ikke er ansvarlig siden det er over fem år siden. Jeg mener fem års-regelen ikke gjelder siden jobben ikke er gjort etter forskriftene fra begynnelsen av. Har du et råd til meg om hvordan jeg kan forholde meg i dette. Hva er riktig? Det blir veldig dyrt for oss å måtte reparere alt dette. Forsikringen min dekker inneskader.

Les mer

Rett til å heve leieavtalen?

Publisert 15.08.2014 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg bor nå i en leilighet der det er dårlig luft og det er påvist mugg i kjelleren. Jeg har en jentunge på to måneder som ikke får puste ordentlig i leiligheten. Vi har vært hos legen med hun, og har fått påvist astma. Vi har legeerklaring, men huseieren krever husleie fortsatt og sier at vi fortsatt har tre måneders oppsigelse. Hva gjør jeg? Jeg har hørt at jeg kan få tilbake halve husleia fra da det ble påvist.

Les mer

Eiendomsrett til naust

Publisert 29.08.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Kjøp og salg

Vi kjøpte et hus for noen år tilbake. Bruket hadde da et naust som stod på en annen sin tomt, og som var utleid personleg på 100 år. Dette med å ha naust på andre sin grunn har alltid vært vanlig praksis. Etter at vedkommende leier døde, overtok sønnen bruksretten uten at vi gjorde noe med det. Nå har sønnen solgt naustet vidare for 200 000 kroner. Vi synes situasjonen er vanskelig, men mener vi ikke har mistet retten til naustet. Hvilke rettigheter har vi her, og hvordan bør vi gå frem? Vi har informert kjøper om at naustet står på vårt bruk.

Les mer

Lov til å forby overnattingsbesøk

Publisert 12.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Leie av bolig

Jeg er en student og bor på hybel i samme hus som hybelverten. Jeg har i tillegg en kjæreste som ofte sover over. Ved å bytte på med å sove over hos hverandre, fordeler vi kostnader for transport og mat. Nylig bestemte verten en ny regel mot overnattingsbesøk, som da selvsagt ikke er en del av leiekontrakten. Dette førte til at jeg nå bruker ekstra mye penger på transport, i tillegg til at alt tar tid (noe jeg ikke har for mye av som student). Har verten lov til dette?

Les mer

Mangel ved leiligheten?

Publisert 02.03.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg og min kone har kjøpt en leilighet under oppføring i Skedsmo kommune. Da vi inngikk en kjøpsavtale med megler, ble det sagt og vist frem tegninger som viste et bruksareal på 66,8 m2 og en balkong på 6 m2. Jeg ser nå at utbygger har 5. februar sendt nye tegninger til kommunen der vår leilighet er blitt 1,6 m2 mindre, dvs. den er nå på 65,2 m2 totalt og balkongen er blitt 5 m2. Jeg har nå sendt e-post til megler og bedt om tilbakemelding på dette. Hvilke rettigheter vi har, og hva vi kan kreve?

Les mer

Borettslaget truer med mislighold

Publisert 07.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Manglende betaling , Borettslag

Borettslaget mitt har sendt en regning som jeg mener er uriktig, men de truer med mislighold. Jeg mener vedtektene er på min side, men klagene besvares bare på veldig generelt grunnlag. Det er alltid "vi mener", "vi har vurdert", men viser aldri til regelverk. Kan laget vurdere mislighold ved utestående betaling når jeg aktivt sier jeg ikke forstår kravet? De står ved sitt, men klarer ikke å gi meg en forklaring jeg kan forholde meg til. Hvordan avgjøres det om et krav er tilstrekkelig begrunnet? Kan jeg eventuelt betale, nå og klage videre etterpå?

Les mer

Utleier nekter å betale tilbake depositum

Publisert 30.06.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

I to år bodde jeg i en hybel og hadde god kontakt med utleier, helt til jeg skulle flytte ut. Jeg fant meg en annen leilighet, og sa dermed i fra til utleieren at jeg ikke kommer til å bo der neste semester. Jeg fikk ikke tilbakebetalt depositumet fordi "jeg ikke sa opp en måned før jeg flyttet ut". Har utleieren lov til å nekte å betale tilbake depositumet av den grunn?

Les mer

Skatteplikt ved utleie av bolig

Publisert 11.09.2014 Emner: Bolig og hytte , Skatteplikt

Jeg har et hus med flere soverom. Jeg kunne tenke meg å bruke dette huset som et bofelleskap da jeg også reiser en del. Er det noen lover og regler i forhold til skatteplikt jeg må forholde meg til for at dette skal gjøres på en riktig og lovelig måte?

Les mer

Reklamere på boligkjøp

Publisert 07.11.2014 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

I vår solgte vi huset vårt i god tro om at alt det elektriske var i orden. I etterkant av salget hadde kjøper besøk av nettselskapet som avdekket feil og manglende samsvarserklæring. Vi solgte huset uten megler eller advokat og visste ikke at en erklæring måtte foreligge. Den ble heller ikke etterspurt under salget. Vi opplyste i en mail ved salget at det elektriske var byttet ut. Dette ble gjort av en bekjent som jobbet som elektriker. Er det rett at vi må betale hele beløpet når den nye eieren nå har leid inn et firma for å gjøre jobben?

Les mer

Tidsbestemt leieavtale

Publisert 04.12.2014 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg er 17 år og bor på hybel. Jeg flyttet inn i august 2014. På kontrakten står det at leien er tidsbestemt og skal vare ett år. Jeg trives overhode ikke da jeg deler bolig med tre andre jenter som griser, roter og bråker. Jeg får ikke si opp pga. kontrakten. Dette går ut over helse og skole. Jeg har tilbrakt den siste tiden på å leste husleieloven opp og ned. Jeg fant nå en paragraf der det står at man ikke kan tidsbestemme en leie på under ett år (§ 9-3). Kjære advokat, si at dette er sant!

Les mer

Skatteplikt på salg av bolig

Publisert 04.12.2014 Emner: Bolig og hytte , Skatt ved boligsalg

Jeg har eid et hus i over 30 år som har blitt leid ut fra dag en. Kan man da selge skattefritt ? Eller må man bo der ett av de to siste årene? Eller er det andel av de siste 20 årene som gjelder?

Les mer

Kan huseier kaste meg ut?

Publisert 04.12.2014 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt

Jeg leier en leilighet hvor jeg har hatt problemer med å betale husleien dette året pga. arbeidsledighet. Jeg har betalt noe på husleien de månedene jeg har hatt mulighet til det. Har søkt Nav om å få dekket resten av husleiene og søknaden er under behandling. Det er lang behandlingstid. Huseier truer med å kaste meg ut. Jeg har ikke fått noen skriftlig oppsigelse. Huseier sender bare sms, med trusler. Har jeg krav på å få dette skriftlig? Og hvor lang tid har jeg på å flytte ut? Jeg har ett barn under 18 år.

Les mer

Lovens regler om oppsigelsefrister

Publisert 07.01.2015 Emner: Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg leier ut noen rom i et bofellesskap. Nå har to av leietakerne flyttet ut og påberoper seg en måned oppsigelse i hht husleieloven, og krever samtidig tilbakebetalt leie for 1,5 måned. De bodde i bofelleskapet i en måned og 17 dager etter muntlig oppsigelse. De har signert leieavtale med tre måneder oppsigelse og en måned depositum. Jeg finner ikke noe i husleieloven som omfatter bofelleskap. Hva er det som gjelder i dette tilfellet?

Les mer

Rettigheter ved husleieforhold

Publisert 18.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Leie av bolig

Jeg og min samboer har leid et hus. Når det regner lekker det vann inn i huset i flere rom. Først sprakk vannrøret til varmtvannet, så frøs kaldtvannet og nå er kloakken tett. Vi har dermed vært uten, vann  og kloakk, samt fått lekasjer og mugg i hele huset. Vi får heller ikke vasket klær eller dusjet. Slik har vi hatt det i fire måneder. Huseieren nekter å ta grep fordi hun sier at hun ikke har råd. Hva kan vi gjøre? Har vi noen rettigheter?

Les mer

Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd

Publisert 18.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Deling av boet , Kjøp og salg

Jeg og min samboer eier en leilighet sammen 50/50. Vi har også ett barn sammen. Nå har et samlivsbrudd, og vi er blitt enige om at han skal kjøpe meg ut av leiligheten og bli boende. Vi er enige om pris. Skal vi da betale dokumentavgift? Kan vi skrive en avtale oss imellom som sier at han kjøper min del av boligen for x-antall kroner, og der det står at han er eier av boligen? Må vi da i såfall ha noen som bevitner dette? Eller anbefaler du at vi bruker advokat? 

Les mer

Hvor ofte får eieren komme med leiesøkende?

Publisert 23.03.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Leie av bolig

Når det gjelder visning før flytting sier husleieloven (§ 10-1) at: "I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet." Hvor mange ganger og hvor ofte får eieren komme med leiesøkende? Finnes det krav for,eller en bedre definisjon av "i tiden"? Og kan dette gjøres en/to uker før flytting?

Les mer

Kan huseier kreve depositumet?

Publisert 23.03.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Husleiekontrakt , Leie av bolig

Jeg leier en leilighet der jeg har hatt lov å ha katt. Den har dessverre klort en del på ytterdøren og lurer på om huseier har lov å kreve ny dør evt ta fra depositumet siden de har tillatt dyr og da kan regne med slik slitasje?

Les mer

Mangel ved bruktbolig

Publisert 18.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Jeg oppdaget at tilbygg på vår bolig ikke var godkjent hos kommunen. Jeg sendte krav til eierskifteforsikringen med krav om prisavlsag / utbedring. Selger svarte at han ikke kjente til manglende godkjenning. Tilbygget er gjort før selgers eietid, men han ber oss sette igang søknadsprosess og komme tilbake med eksakte kostnader. Uavhengig av utfall og kostnad for søknader, antar jeg svaret blir det samme; selger kjente ikke til mangel. Hva bør vi gjøre videre?

Les mer

Boplikt på sommerhus i Danmark

Publisert 19.05.2015 Emner: Bolig og hytte , Forskudd på arv , Kjøp og salg

Mannen min og jeg ønsker å kjøpe et sommersted i Danmark sammen med min far og hans danske kone. Hvordan går vi frem på beste måte? Bør vi stå som eiere begge parter eller er det best om vi står som eiere ift arveavgift og slikt. Må vi kun lete etter sommerhus, eller kan vi kjøpe en ordin��r bolig og bruke den som sommersted. Min fars kone får mulig tilbud om å kjøpe sin søsters hus, men det er kanskje boplikt?

Les mer

Krav på redusert husleie

Publisert 30.06.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Bolig og hytte , Reklamasjon , Leie av bolig

Jeg har heksesot i leiligheten jeg leier. Utleier har vært på befaring og bekreftet at det er heksesot. Har jeg krav på redusert husleie til dette er utbedret?

Les mer om krav på redusert husleie

Selge boligen skattefritt

Publisert 30.06.2015 Emner: Bolig og hytte , Skatt ved boligsalg , Kjøp og salg

Vi skal kjøpe bolig med vår sønn. Kjøpsfordelingen er som følger: Sønn 50 prosent og mor og far 50 prosent. Vi har blitt tipset om at det er sønnen sitt navn som burde stå på skjøtet, siden det er han som skal bo i leiligheten, og da slipper mor og far å betale skatt av eventuelt fortjeneste ved salg av boligen, når sønn skal flytte. Siden han da har bodd i boligen hele tiden, og innfridd sine forpliktelser for dette. Hva slags avtale burde vi som mor og far inngå med sønn, for at vi fremdeles skal så som rettmessige eiere av halvparten av boligen?

Les mer om skattefritt boligsalg

Prisavslag eller heve boligkjøp

Publisert 18.04.2013 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Utbygging og påbygg

Vi bor i et nytt byggefelt, og valgte ut boligen vår etter tegninger som forelå den gang (ingen hus var påbegynt). Nå når alle hus er ferdigbygget er et av husene (foran oss) for det første høyere enn forespeilet, men det jeg oppfatter som graverende er at huset var inntegnet med garasje i kjeller. Helt uten videre har byggherren funnet ut at det ikke var mulig å få tilkomst til vei til det nederst nivået, så huset ble ferdigstilt uten garasje.

Nylig fikk vi muntlig nabovarsel på at det skal bygges garasje ved siden av huset. Dette vil ta vekk siste rest av sjøutsikt for vår del. Er det lovlig å foreta et så stort avvik i utformingen av hus uten å informere naboer? Bør det ikke for oss som kjøpere være forutsigbart når kontrakten er skrevet? Hvem er i så fall ansvarlig? En garasje vil uten tvil gi oss verdifall på vårt hus og på bakgrunn av blant annet det, ville ikke jeg kjøpt huset jeg bor i nå.

Les mer

Erstatning ved vannlekasje

Publisert 07.05.2013 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar , Gratis advokathjelp

Kjøpte et hus i november 2012. I februar oppdaget vi at det var større skjulte vannlekkasjer på badet. Forikringen vår dekker ikke skaden da den skyldes håndtverkerfeil i.h.h.t. våtromsnormen. Pga. manglende tetting og mambran må flislagt gulv og vegger rives for gjennoppbygning. Taksert pris på skaden er rett i overkant av 200.000 kroner. Er dette noe jeg da kan kreve tilbakeført av kjøpsummen på huset, eller kreve annen type erstatning på?

Les mer

Tvangsalg av arvet hytte

Publisert 26.08.2013 Emner: Bolig og hytte , Arvetvist , Sameie , Tvangssalg , Kjøp og salg

Min søster og jeg klarer ikke å bli enige om en hytte vi eier sammen (arvet for 20 år siden) mht hva den er verdt. Ikke er vi enige om verdien og ikke er jeg villig til å la den selges gjennom en megler da vi har så motstridende interesser. Kan jeg bringe saken inn på Tingretten på dette grunnlaget, og hva hvis det ikke kommer noen bud min søster synes er høye nok? Når kan Tingretten si at nok er nok?

Les mer

Forpliktelser som medlånetaker

Publisert 23.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Økonomi , Kausjonsansvar , Gjeldsproblemer , Manglende betaling

Står som medlånetaker på et boliglån. Er ikke medeier i boligen, og lånet har heletiden vært betjent av huseier. Mitt navn har kun stått der for at huseier skulle få lån til boligen. Nå misligholder huseier lånet. Har jeg noen mulighet til å komme meg ut av dette?

Les mer

Mangler på bolig

Publisert 12.02.2015 Emner: Bolig og hytte , Reklamere boligkjøp , Eierskifteforsikring , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Jeg kjøpte et eldre hus i november 2009. Jeg oppdaget vannlekkasje våren 2011 og reklamerte til eierskifteforsikring. Tidligere eier har innrømmet ovenfor dem å ha hatt vannlekkasje mens han eide huset. Ved utbedring av kjøkken sommer 2014 foretas taksering av skaden, takstmann mener den er minst 14 år gammel. Det er også tydelig gjort forsøk på å dekke over den gamle skaden. Det er råttent treverk i hele etasjeskillet mellom bad/kjøkken. Takst med bilder ble sendt inn til eierskifteforsikring, som fortsatt nekter for at tidligere eier har skyld.

Les mer

Deling av arv ved skilsmisse

Publisert 04.09.2013 Emner: Arv , Bolig og hytte , Forskudd på arv , Gave , Felleseie , Skjevdeling

Vi har vært gift i 20 år, og jeg har overtatt hytta til mine foreldre som forskudd på arv. Om vi skulle skilles, har han da rett på halvparten av verdien. Hans navn står på skjøtet som vi har tinglyst.

Les mer

Deling av bolig ved samlivsbrudd

Publisert 01.09.2014 Emner: Bolig og hytte , Samliv og samlivsbrudd , Særeie , Felleseie , Sameie , Eneeie , Deling av boet

Bolig skal selges i forbindelse med samlivsbrudd. Det er kun kvinnen som står som hjemmelshaver og har fullt særeie registrert i Brønnøysund. Oppgjøret tar ikke hensyn til verdistigning i forhold til innsatsfaktor. Hva vil konsekvensene være for kvinnen, hvis det skulle komme et krav fra nye boligeiere i løpet av fem år hvor kjøper er knyttet til en boligkjøperforsikring? Blir hun ansvarlig alene, eller blir eventuelt et krav rettet til både kvinnen og mannen. Mannen er og har vært medansvarlig for boliglånet så lenge vi eide leiligheten. Det vil si en halvpart på hver.

Les mer

Treff i Finn advokat

Totalt 1490 advokater innen Bolig og hytte.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet