Forskudd på arv og arveavgift

Kan smålån til barn omgjøres til forskudd på arv seinere?

Publisert 03.04.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift

Svar:

Jada. Men om dere ønsker at dette skal avregnes, slik at de får mindre arv enn eventuelle søsken senere, bør dette fremgå i testament slik at det ikke er tvil om hva dere ønsker. Og om ettergivelsen overstiger 0,5G fra hver av foreldrene må det innberettes til arveavgiftsmyndighetene.

Det er imidlertid intet til hinder for å f.eks. ettergi gjeld på kr 60.000 over to år, og på denne måten unngå at det inngår i beregningen for arveavgift.

Med vennlig hilsen

advokat Odd Bovim

Relaterte spørsmål

Arveavgift ved overføring av arv

Publisert 13.08.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift

Jeg arvet penger da mine foreldre døde, og betalte da arveavgift. Nå ønsker jeg å overføre deler av beløpet til mine søsken, over en periode på ett til to år. Er det noe beløpsgrense for overføringer før man må skatte på nytt?

Les mer

Fribeløp på arv

Publisert 13.08.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift

Min mor vil gi oss forskudd på arv slik at vi kan overta hennes gamle hus og mitt barndomshjem. Problemet er bare at hennes hus er mye mer verdt en det huset vi nå har. Det skal vi ordne slik at vi betaler hva vi får for vårt hus og får resten som forskudd på arv. Så lurer i den forbindelse på om hun da kan gi fribeløpet på 470 000 kr til både meg, min mann og våre 2 barn. Eller kun til meg? Slik at arveavgiften ikke blir så stor.

Les mer

Si fra meg arv til fordel for mine barn

Publisert 27.08.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift

Mine foreldre har solgt en hytte til min søster og ønsker å fordele penger til oss øvrige arvinger som forskudd på arv. Det fremgår ikke av skjøtet at dette er forskudd på arv og summen er ihht markdet. Kan jeg si fra meg min andel til fordel for mine barn? Ser at man ikke kan si fra seg forventet arv. Dette imidlertid relle penger som skal overføres som forskudd på arv. Kan de alternativt velge å gi pengene som gave og dermed være innenfor fribeløpet (1/2 G) og unngå avgifter?

Les mer

Arveavgift

Publisert 10.05.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift , Uskifte

Jeg har sendt dere spørsmål før, men ikke fått noe svar. Så jeg prøver igjen. Jeg skal kjøpe hus av bestemoren til min samboer for 1 million kroner. Taksten på huset er 1,450 000 kroner. Kan bestemoren da selge huset til meg for den prisen, gi arv til min samboer for 450.000 kroner uten arveavgift? Hvordan vil dette påvirke retten til å forskuddsarv til barna andre barnebarn til bestemoren til samboeren min?

Les mer

Overføre leilighet som forskudd på arv

Publisert 24.04.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift , Dokumentavgift , Uskifte

Min mor har nettop fått fast plass på sykehjem. Hun har en leilighet som bør selges. Bør denne selges i hennes navn, eller bør den overføres til meg og min søster først? Hvis den blir solgt i min mors navn, og min søster og jeg får pengene, bør disse arves, eller bør det være en gave?

Les mer

Avgiftsplikt på arvemelding

Publisert 24.05.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift , Bruksrett , Arvemelding , Selvangivelse

Vi er fire søskenbarn som har arvet nøyaktig det samme i 2012 av besteforeldrene våre (en avdød i 2009). Arven hver av oss mottok i 2012: Nr.1: 1 beløp som var taksten av hytta, delt på 4. Nr.2: 1 kontantbeløp. Nr. 3: 1 "kontant"-beløp /vår bestemors penger brukt til oppussing av hytta. Gavemlding for Nr 1 og Nr 2 ble sendt inn og behandlet av Skatteetaten. Alle er enige om at Nr.2 skal føres opp, men vi er uenige om to ting:

1. Hvilke/hvilket beløp bør oppføres på selvangivelsen? 2: Konsekvenser for hver av oss, siden vi har oppført/innsendt ulike beløp; vi har jo arvet nøyaktig det samme. Nr. 1: Hytta står oppgitt som formue hos oss alle på selvangivelsen. Vi eier den på skjøte. Men var den en gave vi fikk i 2012, skatte-/arveavgiftsmessig? Som må føres opp?

Vi mottok et brev fra Skattetaten som svar på gavemelding: der står det bl.a. at: (...) "I praksis ansees ikke gaven for å være ytt i arveavgiftsloven forstand så lenge giver kan sies å ha faktiske og praktiske nytte av eiendommen som forut for overdragelsen" (...) "På bakgrunn av innsendte opplysninger og ovenstående redegjørelse anser skattekontoret bruksretten for å være så omfattende at rådigheten ikke har gått over på mottakerne." (...) "Det har i utgangspunktet ikke betydning for rådighetsvurderingen hvor vidt det er utstedt skjøte til mottaker eller om andre eierbeføyelser som for eksempel retten til å pantsette har gått over på mottaker. Likeledes er det ikke avgjørende om mottaker har overtatt for vedlikehold og / eller ansvaret for å betale løpende omkostninger knyttet til eiendommen. I praksis ansees ikke gaven som ytt i arveavgiftslovens forstand, så lenge giver kan sies å ha den samme faktiske og praktiske nytte av eiendommen som forut for overdragelsen." (...) "Arveavgift vil først beregnes når bruksretten bortfaller, senest ved giverens død eller eventuelt begrenses tilstrekkelig (...)". Skal beløpet føres opp som gave på selvangivelsen 2012? Beløp Nr. 3 er basert på regnskap+kvitteringer.

Vi er usikre på: 1 - Hvordan vi bør regne ut beløpet. 2 - Om vi skal føre det opp som gave. Ang. 1/forslag: Å dele totalbeløpet benyttet til oppussing på 5 (siden bestemor har bruksretten) + å trekke fra fribeløpet for 2012 (ikke trukket fra beløp Nr. 2). Ang 2: Avhenger dette med å oppføre/ikke oppføre Nr. 3 av om hytta ansees av Skatteetaten som gave/ikke (enda), jf. brev nevnt over? (Dessuten ikke sendt gavemelding for Nr.3). Våre spørsmål er: 1 - Hvilke/hvilket beløp bør oppføres? 2 - Hvilke konsekvenser har det for oss at vi har oppført ulike beløp? (Individuelle konsekvenser / for alle sammen)?

Les mer

Arveavgift og dokumentavgift

Publisert 02.04.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift , Bruksrett , Dokumentavgift

Vi planlegger å overføre hytte som forskrudd på arv. Det er blitt forettatt takst og vi ønsker å tinglyse fire ukers bruksrett på oss pr. år. Slik jeg forstår reglene for å slippe arveavgift for både to barn kan det gjøres på denne måten:

Ta utgangspunkt i markedstakst for hytta (3 mill). Tinglys 4 ukers bruksrett i året for foreldrene, noe som gir et fratrekk på ca. 800' (etter kontroll i en kalkulator hos skatteetaten). Fribeløpet til hvert barn er kr. 940.000,- totalt fra begge foreldre. Tinglyst bruksrett og fribeløp går til fratrekk på taksten og vi sitter igjen med kr. 320.000,- i diff opp mot hyttas verdi. De 320.000,- anser vi som "kjøpesummen" som våre to barn skal betale til oss. Vi ønsker imidlertid å gi avdragene for dette lånet som en årlig gave fremover. Dvs. totalt ca. kr. 79.000,- (1G) fra begge foreldre tilsammen til hvert barn pr. år. Dette er vel innenfor det man årlig kan gi som gave pr. barn. Etter noen år er hele hyttas verdi overført.

Mine spm er: 1. Er det ovenstående er korrekt oppfatning av reglene? 2. Av hvilken sum må mine barn betale dokumentasjonsavgift av? Går man ut ifra taksten, en takst fratrukket tinglyst bruksrett eller selve kjøpesummen på kr. 320.000,-? Min oppfatning er at det alltid er kjøpesummen man skal betale dok.avgift av, men ønsker å høre om dette stemmer?

Med vennlig hilsen

advokat Odd Bovim

Les mer

Fribeløp ved forskudd på arv

Publisert 24.04.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift , Fribeløp , Arvemelding

For 10 år siden arvet fem barnebarn helholdsvis 50 000 kroner og 20 000 kroner etter min farfar. Det ble tatt skifte etter han. Nå vurderer farmor å gi oss fem barnebarna forskudd på arv. Er fribeløpet fortsatt 470 000kr, eller må jeg trekke fra det jeg arvet av farfar?

Les mer

Arveavgift av morsarv

Publisert 16.10.2013 Emner: Arv , Forskudd på arv , Gave , Arveavgift , Arvemelding , Avkall på arv

Jeg har mottatt 692.000 kroner i arv av mine foreldre. Min min far døde i 1990, men min mor lever fremdeles? Må jeg innberette beløpet selv, og til hvem? Må jeg betale arveavgift av morsarven? Jeg ønsker å gi kr 50000 hver til mine to døtre, og 5000 til hver av mine syv barnebarn. Kan jeg gjøre det uten å betale arveavgift?

Les mer

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet