Stengsler skaper konflikter i strandsonen

Stengsler skaper konflikter i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Ulovlige gjerder og skilt med "Privat eiendom, ingen adgang" i strandsonen og annen utmark skaper konflikter mellom grunneiere og norske kommuner, og mellom grunneiere og turgåere.

Innhold

  1. Ulik praksis i kommunene

Den som ferdes i strandsonen, støter ikke sjelden på gjerder som går helt ned til eller ut i vannet, slik at det er vanskelig eller umulig å passere. Flaggstenger langt fra hytta eller boligen for å markere at området er en del av den "naturlige hagen" er heller ikke uvanlig. En del av disse stengelsene og markeringene er ulovlige. Grunneiere har ikke rett til å stenge for fri ferdsel i utmark, men fordi loven ikke trekker klare grenser mellom innmark og utmark, oppstår det ikke sjelden diskusjoner om hva som er ulovlig.

Det er stadig flere konflikter om stengsler i utmark. Rettspraksis viser at det skal svært mye til før grunneiere får lov til å sette opp gjerder eller andre stengsler som hindrer fri ferdsel.

Ulik praksis i kommunene

Reaksjonene på ulovlige stengsler varierer fra kommune til kommune. Enkelte kommuner har vedtatt tvangsmulkt for hus- og hytteeiere som nekter å rette seg etter pålegg om å fjerne ulovlige skilt eller gjerder. Mange norske kommuner har imidlertid forholdt seg stort sett passive når grunneiere har satt opp gjerder eller andre stengsler som hindrer fri ferdsel.

De siste årene har det vært en rekke rettsavgjørelser om retten til fri ferdsel i strandsonen. De fleste av disse dommene har prioritert allmennhetens rett til fri ferdsel, og har gitt relativt snevre definisjoner av hva som kan regnes som innmark i strandsonen.

Hvis du som turgåer mener at et gjerde er satt opp ulovlig, bør du ta kontakt med kommunen for å få en vurdering. Er du ikke tilfreds med kommunens avgjørelse, har du anledning til å klage til fylkesmannen. Hvis du som grunneier mener du har rett til å skjerme din innmark eller "naturlig hage" med et gjerde, bør du rådføre deg med en advokat eller sjekke med kommunen før du setter opp gjerdet. Hvis du får avslag på søknad om gjerde, kan du klage til fylkesmannen.

Relaterte artikler

Allemannsretten - strenge regler for biler og snøscootere

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel , Motorisert ferdsel i naturen

Allemannsretten har en begrensning som ikke alle ser ut til å være klar over: Det er ikke adgang til fri ferdsel med snøscootere, motorsykler eller biler i utmark. For bruk av motorkjøretøy gjelder det egne, strenge regler.

Les mer om motorisert ferdsel i naturen

Allemannsretten ved ferdsel i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Du har funnet drømmesvaberget for soling og bading, men lurer på om du har lov til å slå deg ned, fordi det ligger på privat eiendom? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge det er i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og det skjer uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Les mer om ferdsel i strandsonen

Allemannsretten ved telting og bærplukking

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel , Motorisert ferdsel i naturen

Du har hørt om et skogsbæreldorado, men lurer på om det er mulig å ta seg dit fordi du må passere privat eiendom og gå på privat vei? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge du f. eks. går langs kanten av et jorde eller på opptrådte stier. Når veien går gjennom utmark, kan du ferdes der både på sykkel og til fots.

Les mer om telting og bærplukking

Dette er allemannsretten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Utviklingen går i retning av stadig sterkere vern av allemannsretten, spesielt i strandsonen. Det er som oftest i strandsonen at det oppstår interessekonflikter mellom grunneiers og allmennhetens rettigheter.

Les mer om allemannsretten

Allemannsretten - hvor går grensene for fri ferdsel?

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Allemannsretten står sterkt i Norge, og de fleste søndagsturer og badeutflukter gjennomføres uten konflikt av noe slag. Når konflikter likevel oppstår, handler det ofte om uklare grenser mellom innmark og utmark.

Les mer om allemannsretten og fri ferdsel

Rett til miljøinformasjon

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv

Visste du at du har rett til informasjon om utslipp av miljøfarlige stoffer og andre miljøproblemer i nærområdet ditt? Din rett til miljøinformasjon gjelder både overfor bedrifter og offentlige myndigheter.

Les mer on dine rettigheter til miljøinformasjon

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet