Pass på meldefristen ved forsikringskrav

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Opplysningsplikt , Erstatning

Forsikringsavtaleloven sier at du mister retten til erstatning hvis du er for sent ute med å melde ditt krav til forsikringsselskapet. Det er en del konflikter om meldefrister, og du bør ikke automatisk godta en påstand om at kravet er meldt inn for sent.

Innhold

  1. Forsikringskrav - når ble du klar over skaden?
  2. Risikomomenter ved forsikringskrav
  3. Varierende praksis ved forsikringskrav

Ifølge forsikringsavtaleloven må du melde et erstatningskrav til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forholdene som ligger til grunn for kravet. Hvis du ikke overholder meldefristen, har du i utgangspunktet tapt retten til erstatning. Men det er mange problemstillinger knyttet til meldefristen, og i en del situasjoner kan du ha krav på erstatning selv om fristen på ett år er utløpt.

Forsikringskrav - når ble du klar over skaden?

Det oppstår en del konflikter om meldefristen. Et spørsmål som går igjen, er når forsikringstakeren fikk kunnskap om forholdene. En person som for eksempel ble utsatt for en skade i skibakken januar 2005, hadde på det tidspunktet kunnskap om at han var skadet, men visste ikke nødvendigvis omfanget av skaden. Han visste heller ikke om skaden ville bli varig og dermed ga grunnlag for erstatning.  

Loven sier at man skal ha positiv kunnskap om at ulykken ga varig invaliditet, før fristen for å melde et erstatningskrav begynner å løpe. Det betyr at fristen ikke nødvendigvis begynner å løpe når skaden inntreffer. Det kan være gode argumenter for at nedtellingen til meldefristen først begynner når det er konstatert at skaden gir varige og alvorlige konsekvenser. Det er ikke uvanlig at omfanget av en skade blir fastslått en tid etter ulykken.

Det er også forskjell på å melde en skade, og å melde et erstatningskrav som følge av skaden. Rettspraksis viser at det kan være tilstrekkelig at du gir melding om forsikringstilfellet innen fristen. Dette betyr at du ikke er nødt til å fremsette et bestemt erstatningskrav innen lovens meldefrist på et år.

Risikomomenter ved forsikringskrav

Et problem for enkelte forsikringstakere er at de ikke er klar over hvilke skader forsikringene deres dekker. Dette er i utgangspunktet ingen unnskyldning for å oversitte meldefristen. Hvis forsikringstilfellet meldes for sent fordi forsikringstakeren ikke visste at han eller hun kunne ha krav på erstatning, begynner fristen på et år normalt å løpe fra det tidspunktet forsikringstakeren fikk kunnskap om skaden. I slike situasjoner er det stor risiko for at forsikringsselskapet avviser kravet.

Et annet problem for enkelte forsikringstakere er at krav om erstatning avvises fordi de har betalt forsikringspremien for sent. Forsikringsselskapene er underlagt strenge regler når det gjelder purring av ubetalte forsikringspremier. For dem som havner i en slik situasjon, er det verdt å sjekke at purrerutinene er overholdt.

Varierende praksis ved forsikringskrav

Hvis du ikke med loven i hånd kan kreve at forsikringsselskapet ser bort fra meldeplikten på ett år, har selskapet ingen plikt til å behandle krav som meldes inn etter fristen. Hvor strengt meldeplikten praktiseres, varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Advokater med erfaring i forsikringssaker forteller at de fleste selskaper har et relativt romslig syn på meldeplikten.   Advokatenes råd er å melde fra til forsikringsselskapet så snart som mulig etter en ulykke eller skade, også hvis du er usikker på om skaden eller ulykken dekkes av forsikringen.

Relaterte artikler

Pass på klagefristen ved kjøp av varer eller tjeneste

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Reklamasjon , Klagefrist , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Erstatning

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer om klagefrist på varekjøp

Gratis behandling i Finansklagenemnda

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Meldefrist

Hvis du mener det er gjort en feil, eller er misfornøyd med forsikringsoppgjøret, kan du klage til Finansklagenemnda. Behandlingen i nemnda er gratis. Avgjørelsene er ikke bindene for partene, men erfaringen viser at de fleste slår seg til ro med nemndas beslutninger.

Les mer om klage på forsikringsoppgjør

Kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Erstatning , Skadeoppgjør

Nyere rettspraksis viser at det skal mye til før forsikringsselskapet kan redusere eller avslå erstatning fordi forsikringstakeren har vært uaktsom. Det er flere grader av uaktsomhet, og vurderingen vil som regel være basert på skjønn.

Les mer om reduksjon av erstatning

Vanskelige forsikringsoppgjør etter brann

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Skjønnsmessig vurdering , Erstatning , Skadeoppgjør

Etter en brann vil det noen ganger oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og forsikringstakeren. Uenigheten kan gjelde årsaken til brannen, omfanget av skadene og i hvilken grad forsikringstakeren har ansvar for brannen.

Les mer om forsikringsoppgjør etter brann

Uenighet om årsaker til yrkessykdom

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Erstatning

Du må oppfylle en lang rekke kriterier for å få godkjent en sykdom som yrkessykdom. Sykdommen kan oppstå lenge etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det blir ofte tvister om hvorvidt en sykdom skyldes skadelig påvirkning på arbeidsplassen.

Les mer om årsak til yrkessykdom

Voldsofre kan få erstatning fra staten

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Voldsoffererstatning , Erstatning

Lov om voldsofferstatning gir den som har vært utsatt for vold, rett til erstatning. Erstatningen utbetales av staten, som igjen krever inn pengene fra den som er dømt for vold. Ordningen betyr at voldsofre slipper å forholde seg til gjerningsmannen.

Les mer om voldsoffererstatning

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet