Mange får nei til uførepensjon

Oppdatert 02.01.2015 Emner: Trygd og stønad , Uførepensjon , Uføretrygd

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at trygdekontoret mener at kravet til attføring ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt attføringsopplegget som er gjennomført er hensiktsmessig.

Innhold

  1. Uførepensjon - 5000 saker hvert år
  2. Uførepensjon - ekstra ytelser etter yrkesskade

Hvis du blir alvorlig syk, kan du få sykepenger i inntil ett år og deretter rehabiliteringspenger i inntil ett år. Dersom du etter utløpet av rehabiliteringspengeperioden ikke er tilbake i arbeid, skal det vurderes om vilkårene for attføringstiltak er tilstede. Har du gjennomført attføringstiltak uten å komme tilbake i arbeid, vurderes uføreytelse. Regelverket inneholder fem hovedvilkår som må være oppfylt før du kan få uføreytelse. Det kanskje mest skjønnsmessige vilkåret er om det har vært gjennomført hensiktsmessig attføring. I denne vurderingen kan det oppstå uenighet mellom behandlende lege og etaten som behandler søknaden.

Uførepensjonen i folketrygden  ble lagt om til en uføretrygd med endrede beregningsregler fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt trådte en ny uførepensjonsordning i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene  i kraft. Det er også gitt overgangsregler.  

Uførepensjon - 5000 saker hvert år

Trygderetten behandler ca 5000 saker i året. Det er flere grunner til at det kan være hensiktsmessig å søke bistand fra advokat uførepensjonssaker.  

Regelverket er komplisert, og vurderingene er delvis basert på skjønn og tidligere praksis. Advokater med erfaring fra trygderett har oversikt over praksis, kjenner systemet og vet hvilke argumenter som blir tillagt vekt i behandlingen av en søknad.  

Uførepensjon - ekstra ytelser etter yrkesskade

Hvis du er blitt ufør som følge av en ulykke i arbeidstiden eller på grunn av en yrkessykdom, kan du ha krav på ekstra trygdeytelser. Som en hovedregel må du være minimum 50 prosent ufør for å få innvilget en søknad om uførepensjon. Hvis uførheten skyldes en arbeidsulykke eller en yrkessykdom, kan du imidlertid få innvilget uførepensjon hvis du er 30 prosent arbeidsufør.   Ved uførhet som følge av yrkesskade kan du også få ménerstatning for smerter eller redusert livskvalitet.

Les mer: Personskader  

Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det er betydelig rom for skjønn i vurderingen av om du har rett til ekstra ytelser ved uførhet som skyldes arbeidsulykker eller yrkessykdom.

Relaterte artikler

Uenighet om erstatning etter personskader

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Uførepensjon , Uføretrygd , Yrkesskadeerstatning

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer om erstatning etter personskade

Mange tvister om stønad til bil

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Sosial stønad

Reglene for stønad til bil gir rom for en rekke fortolkninger og et betydelig skjønn. Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det ofte oppstår tvister i forbindelse med søknader om stønad til bil.

Les mer om stønad til bil

Komplisert beregning av fødselspenger

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Selvstendig næringsdrivende , Sykepenger

For kvinner som arbeider deltid eller er selvstendig næringsdrivende, gjelder egne regler for fødselspenger. Beregningene av fødselspenger for deltidsarbeidende er kompliserte, og selvstendig næringsdrivende kan tegne tilleggsforsikring.

Les mer om beregning av fødselspenger

Kort frist for tilbakebetaling av trygd

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Tilbakebetaling av trygd , Trygdemisbruk

Trygdekontoret kan kreve tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye i trygd. Tidsfristen for betaling er kort, og du må som regel betale tilbake, selv om feilen ligger hos trygdekontoret. Advokatene råder deg til å ta en grundig sjekk av utbetalingen. Du bør kontakte trygdekontoret dersom du mener du har fått en ytelse du ikke har krav på.

Les mer om tilbakebetaling av trygd

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet