Hvem kommer først i helsekøen?

Oppdatert 04.03.2015 Emner: Helse , Rettighetspasient , Behandling i utlandet , Klage på behandling

Helsevesenet prioriterer pasienter. Først i køen kommer pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Deretter følger pasienter som har krav på nødvendig helsehjelp. Disse rettighetspasientene har krav på helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist.

Innhold

  1. Er du rettighetspasient?
  2. Behandling innen individuelt fastsatt frist
  3. Rett til behandling i utlandet
  4. Rett til ny vurdering av helsehjelp
  5. Klage på avslag om helsehjelp

Andre pasienter som har behov for helsehjelp skal også få tilbud om behandling, men må vente noe lenger enn rettighetspasientene.   

Er du rettighetspasient?

Om du er en rettighetspasient eller ikke, avgjøres av spesialisthelsetjenesten. På grunnlag av henvisning fra fastlegen din eller annen allmennlege vil spesialisthelsetjenesten vurdere om du har behov for behandling, og om du er en rettighetspasient. Spesialisthelsetjenesten skal gi en vurdering innen seks uker, eller kortere hvis helsetilstanden din tilsier det.

Hvorvidt du er en rettighetspasient avgjøres blant annet på grunnlag av hvor alvorlig tilstanden din er og hvilken nytte du vil ha av behandlingen. Avgjørelsen beror på et medisinskfaglig skjønn.

Behandling innen individuelt fastsatt frist

Hvis spesialisthelsetjenesten kommer til at du er en rettighetspasient, setter den en frist for behandling. Fristen skal settes på grunnlag av en vurdering av din helsetilstand og hva som er medisinskfaglig forsvarlig. Det skal ikke tas hensyn til sykehusets kapasitet.   Det regionale helseforetaket har plikt til å sørge for at du får behandling innen fristen. Hvis du likevel ikke får dette, har du krav på behandling uten opphold, om nødvendig hos privat tjenesteyter eller i utlandet. Det regionale helseforetaket må betale for behandlingen.  

Rikstrygdeverket er tillagt oppgaven med å fremskaffe et alternativt behandlingstilbud, og du kan henvende deg direkte dit.

Rett til behandling i utlandet

For noen rettighetspasienter finnes det ikke et dekkende medisinsk tilbud i Norge. Disse har rett til behandling i utlandet innen den fristen som er fastsatt for behandling.

Rett til ny vurdering av helsehjelp

Dersom du ikke er tilfreds med den vurderingen du får fra spesialisthelsetjenesten, har du krav på en ny vurdering etter henvisning fra allmennlege.

Klage på avslag om helsehjelp

Dersom du mener at din rett til vurdering eller nødvendig helsehjelp ikke er blitt oppfylt, kan du kontakte helseforetaket eller en annen som skal yte helsehjelpen, og anmode om at rettighetene dine blir oppfylt. Hvis anmodningen blir avslått, eller du ikke får svar innen rimelig tid, kan du klage til Helsetilsynet i fylket. En advokat kan bistå deg med klagen.

Relaterte artikler

Regler for tvangsbehandling

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Helse , Klage på behandling , Tvangsbehandling , Tvungen psykisk helsevern

Ved alvorlige sinnslidelser kan det bli gjennomført tvangsbehandling. Både pasienten selv og pårørende har mulighet til å klage. Mange pasienter får ikke den individuelle planen de har krav på.

Les mer om regler for tvangsbehandling

Taper trygderettigheter ved flytting til utlandet

Oppdatert 23.10.2014 Emner: Trygderettigheter , Sykehusopphold , Flytting fra Norge , Behandling i utlandet

Hvis du flytter til utlandet, mister du medlemskapet i folketrygden. Det betyr at du mister retten til trygd og stønader fra Norge og må betale full pris hvis du skulle havne på sykehus under opphold i Norge.

Les mer om flytting til utlandet og medlemskap i folketryden

Vet for lite om pasientrettigheter

Oppdatert 26.01.2015 Emner: Helse , Pasientskadeerstatning , Pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven gir deg betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning. Mange vet for lite om rettighetene sine, og det har vist seg at en del av rettighetene er vanskelige å gjennomføre i praksis.

Les mer om pasientrettigheter

Stadig flere pasienter søker pasientskadeerstatning

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Personskader , Pasientskadeerstatning , Pasientrettigheter , Klage på behandling , Pasientskade

Stadig flere norske pasienter søker erstatning etter behandling i norsk offentlig helsevesen. Pasienter som får erstatning, kan havne i diskusjon om erstatningsbeløpet.

Les mer om pasientskadeerstatning

Advokatenes råd ved personskader

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Personskader , Sykemelding , Voldsoffererstatning , Pasientskadeerstatning , Klage på behandling , Pasientskade

Advokater med erfaring fra saker som gjelder personskader, har en rekke råd til den som blir skadet. Rådene er blant annet å sikre bevis på ulykkesstedet, oppsøke lege snarest mulig og være raskt ute med å melde skaden til forsikringsselskapet.

Les mer om advokatens råd ved personskader

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet